Löner - Beskrivning av statistiken

< Löner

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistikområdet löner omfattar statistik om lönenivåer inom den privata och offentliga sektorn. Lönestatistik för den privata sektorn omfattar anställda i privata företag med en personal på minst tre personer, statistiken omfattar uppgifter om medellöner och lönespridning samt antalet anställda, genomsnittlig arbetstid och medelålder. Dessutom görs vissa jämförelser med tidigare år. Uppgifterna presenteras enligt bransch, yrkesgrupp och kön.

Lönestatistik för den offentliga sektorn omfattar anställda inom den offentliga sektorn (landskaps-, kommunalt och statligt anställda), statistiken innehåller uppgifter om medellöner, antalet anställda, genomsnittlig arbetstid och medelålder. Dessutom görs vissa jämförelser med tidigare år. Uppgifterna presenteras enligt arbetsgivarsektor, yrkesgrupp och kön.

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är de ekonomiska uppgifterna: medellöner, antal anställda samt lönerelationer mellan kvinnor och män. Statistiken redovisas i huvudsak för hela Åland.

Branschindelningen i lönestatistiken följer standarden för Finlands näringsgrensindelning, vilken är knuten till den internationella NACE-klassificeringen (National Activities Classification of Economics). NACE är Europeiska Unionens statistiska näringsgrensindelning, som fördelar företag, organisationer och dylikt på olika branscher. Från och med år 2008 följer branschfördelningen den reviderade versionen, NACE rev. 2. NACE-koderna som används i lönestatistiken är inte den mest detaljerade nivån.

I lönestatistiken för den privata sektorn används två typer av yrkeskoder. Dels används yrkeskoder som anger kvalifikationsnivå, och dels används ISCO-koder (används även inom lönestatistiken för den offentliga sektorn), som är en yrkesklassificering. Då lönestatistik redovisas är det viktigt att anställda inom samma grupp har arbetsuppgifter med samma kvalifikationsnivå. Det är inte den anställdas utbildning eller erfarenhet som är avgörande utan vad som krävs av en anställd för att kunna utföra arbetsuppgifterna som hör till befattningen. Av sekretesskäl redovisas inte genomsnittliga löner för yrkesgrupper med färre än sex heltidsanställda, men deras värden ingår i de aggregerade siffrorna.

Definitioner
Två lönebegrepp särredovisas i lönestatistiken, det vill säga förtjänst för ordinarie arbetstid och totalförtjänst. Skillnaden mellan de två begreppen är att i totalförtjänsten ingår ersättning för ackordarbete, övertids- och söndagsersättning samt övriga tillägg. Den totala lönekostnaden för företagen som även inkluderar sociala avgifter framkommer inte i denna undersökning.

Följande symboler används i tabellerna:
- Exakt 0 enheter (st)
0 Mellan 0 och 0,5 enheter
.. Observationerna är för få för att uppges

Referenstider
Lönestatistiken för både den privata sektorn och den offentliga sektorn publiceras vartannat år, med ungefär ett års eftersläpning. Excel- och PC-Axistabellerna på ÅSUBs webbplats uppdateras i samband med publicering av respektive publikation.

Syfte och historik
Syftet med statistiken över löner är att ge en utförlig bild av lönenivån på Åland, utvecklingen av lönenivån samt lönerelationerna mellan kvinnor och män, inom både den privata och offentliga sektorn.
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har sedan 1991 producerat lönestatistik för Åland. Genom en överenskommelse mellan ÅSUB och Statistikcentralen (SC) samlar SC inte in löneuppgifter från de åländska företagen, utan erhåller i stället de uppgifter man behöver från ÅSUB. Den åländska lönestatistiken redovisas på en mer aggregerad nivå än motsvarande finländsk statistik för att undvika att enskilda personer eller företag skall kunna identifieras.

Insamlingsmetoder och källor
Lönestatistiken för den privata sektorn baserar sig på ett enkätutskick till samtliga företag och föreningar med minst tre anställda. Vad gäller statistik för sjöanställda erhålls uppgifter årligen från Sjömanspensionskassan (SPK), materialet omfattar samtliga anställda vid de åländska rederiernas på Åland registrerade fartyg, som betalar pensionsavgift till Sjömanspensionskassan i Finland.
Lönestatistiken för den offentliga sektorn grundar sig på tre källor; lönestatistiken för landskapsanställda insamlas och bearbetas av Ålands statistik- och utredningsbyrå. Uppgifterna för den kommunala sektorn på Åland samlas in av Statistikcentralen och baseras på Statistikcentralens kommunala personregister. Sammanställningen av de statsanställdas löner har ÅSUB beställt av Statistikcentralen som står för insamling och bearbetning.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Lönestatistiken för den offentliga sektorn baserar sig på totaluppgifter varvid tillförlitligheten blir hög. För den privata sektorn finns en avgränsning så att lönestatistiken omfattar de företag som har minst tre anställda (för att minska på uppgiftsbördan för de mindre företagen). Majoriteten av de anställda täcks ändå in via denna insamling och tillförlitligheten blir god. Dessutom har materialet korrigerats för bortfallet genom efterstratifiering med klusterkorrigering.

Aktualitet
Lönestatistiken för både den privata sektorn och den offentliga sektorn publiceras vartannat år, med ca ett års eftersläpning.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Sedan lönestatistiken för den privata sektorn togs fram första gången har flertalet förändringar genomförts, vilket gör att jämförelser av lönestatistik med tidigare år kan bli något missvisande. Bland annat har gränsen för att den anställde skall anses som heltidsanställd ändrats från 30 timmar per vecka till 33,5 timmar per vecka (gäller statistiken för 2004 och framåt). Detta har lett till att många som tidigare räknats som heltidsanställa numera återfinns bland deltidsanställda. Dessutom har tidigare års löneuppgifter reviderats då semesterpenningen tidigare felaktigt ingått i totalförtjänsten.
Branschfördelningen i lönestatistiken följer från och med år 2008 den reviderade versionen NACE rev. 2. Detta innebär att branschvisa uppgifter inte längre är helt jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar vartannat år två statistikrapporter med lönestatistik för den privata respektive den offentliga sektorn. Dessa kan beställas från ÅSUB och finns även tillgängliga på ÅSUBs webbplats. Där finns det också statistik om löner i form av Excel- och PC-Axis-tabeller.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för lönestatistiken på ÅSUB är Elin Sagulin, elin.sagulin[at]asub.ax.