Median

Median är mittenvärde bland storleksordnade observationer. Om antalet observationer är ojämnt blir det den mittersta observationen, om antalet är jämnt blir det medeltalet av de två mittersta observationerna.

Tillbaka till ord och begrepp