Miljö och energi - Beskrivning av statistiken

< Miljö och energi

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistiken över miljö och energi omfattar geografiska uppgifter, väderstatistik, naturskydd, avfallsstatistik, uppgifter om avlopp och andra belastande utsläpp samt vatten- och energiförsörjning. Avfallsstatistiken innehåller statistik över producerat, behandlat och borttransporterat avfall på Åland. Statistiken omfattar hushåll samt privata och offentliga sektorn. I publikationen finns uppgifter om uppkomna avfallsslag, bransch, behandling och ort. Uppgifterna presenteras enligt EU:s förordning om avfallsstatistik (Europaparlamentets och rådets förordning nr 2150/2002).

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper
Objekten för miljö- och energistatistiken är bland annat arealer, mängden förbrukade, uppkomna och utsläppta ämnen samt energimängden. Statistiken redovisas i första hand för hela Åland, men beträffande arealuppgifterna finns också kommunvisa uppgifter. I avfallsstatistiken fördelas avfallet enligt EWC-koder (European Waste Classification). EWC-koderna utvecklades av Europeiska Unionen för att bidra med en standard för jämförelse av avfallsstatistik inom EU. EWC-koderna är en substansorienterad klassificering av avfall för statistiska ändamål. EWC-koderna visar även om avfallet beaktas som farligt eller icke-farligt avfall. Den här använda klassificeringsnivån är inte den mest detaljerade, klassificeringen är så noga detaljerad som materialet tillåter.

Branschfördelningen i avfallsstatistiken sker enligt NACE-koder (National Activities Classification of Economics), vilket är Europeiska Unionens statistiska näringsgrensindelning. NACE är en fördelning som grupperar företag, organisationer och dylikt i olika branscher. Från och med år 2008 följer branschfördelningen den reviderade versionen, NACE rev. 2. Detta innebär att branschvisa uppgifter inte längre är helt jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år. NACE-koderna som används i avfallsstatistiken är heller inte den mest detaljerade nivån.

Definitioner
Avfallsslaget vanligt slam skall i avfallsstatistiken redovisas både i våtsubstans och i torrsubstans. I tabellerna redovisas vanligt slam i torrsubstans, medan våtsubstansen redovisas i en fotnot under respektive tabell. Torrsubstans är resultatet av en reningsprocess i ett reningsverk, det vill säga avvattnat och rötat slam. Torrsubstansen är lite olika beroende på effektiviteten vid reningsverket.
- Exakt 0 enheter (st)
. Uppgift ologisk, kan ej förekomma
.. Uppgifter saknas, är för få till antalet eller alltför osäkra för att anges

Referenstider
De flesta tabellerna i Statistisk årsbok för Åland uppdateras årligen, vanligen med ungefär ett års eftersläpning. Avfallsstatistiken publiceras vartannat år, med ungefär ett års eftersläpning. Excel- och PC-Axistabellerna samt nyckeltalen över hållbar utveckling på ÅSUBs webbplats uppdateras vanligen så fort underlagsmaterial har erhållits.

Syfte och historik
Syftet med miljö- och energistatistiken i allmänhet är att ge en utförlig bild över geografi, väder, naturskydd, avlopp samt vatten- och energiförsörjning. Uppgifter om miljö- och energistatistik har publicerats i Statistisk årsbok för Åland av ÅSUB (och dess föregångare Ekonomiska sekretariatet) sedan 1979.

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har på uppdrag av landskapsregeringen (Miljöbyrån) tagit fram avfallsstatistik över de avfallsmängder som Åland genererar sedan år 2004. Den här formen av åländsk avfallsstatistik är ett resultat av EU:s förordning nr 2150/2002 om statistik över avfall. Behovet av avfallsstatistik är främst för att följa upp olika avfallsplaneringar och miljömålsindikatorer.

Insamlingsmetoder och källor
Till tabellerna i Statistisk årsbok för Åland efterfrågas uppgifterna i regel en gång per år. De geografiska uppgifterna erhålls från Lantmäteriverket. Uppgifter rörande väderförhållandena på Åland erhålls från Finska meteorologiska institutet. Uppgifter om naturskydd fås från miljöbyrån vid Ålands landskapsregering. Uppgifter om vatten, avlopp och utsläpp fås från de olika vattenbolagen samt Lotsbroverket, Mariehamns stad. Uppgifter rörande energiförsörjningen erhålls från Oljebranschens centralförbund, Kraftnät Åland, Mariehamns stads elverk samt Ålands elandelslag. Vidare hämtas vissa uppgifter från Club Lions, Yara Suomi samt Tigoteam.

Avfallsstatistiken baserar sig på en enkät som skickas ut till de företag/organisationer vars verksamhet omfattar transport eller behandling av avfall. Statistiken är i stort sett heltäckande, även om en del avfallshantering inte finns med i statistiken (exempelvis olaglig deponering eller förbränning samt lagliga hushållskomposter etc.).

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten är hög för areal- och väderuppgifter liksom för vatten- och energiförsörjning. För belastningen av utsläppta ämnen finns en större osäkerhet i den mån uppgifterna baseras på beräkningar i stället för mätningar.

En viss osäkerhet beträffande torrsubstansmängden i avfallsstatistiken föreligger, dels finns det en viss oklarhet i definitionen (blandslam, rötslam, externslam etc.) och dels kan det föreligga en liten förväxlingsrisk mellan våtvikt och torrvikt i datainsamlingen. Ett betydande problem med avfallsstatistiken är att mycket liten del av avfallet vägs vid hämtning från avfallslämnaren, istället redovisas uppgifterna i kubikmeter (m3). Avfallet som transporteras bort från Åland vägs dock alltid. Vid de fall då avfallet redovisats i kubikmeter har omräkning till kilogram gjorts med hjälp av Svenska Renhållningsverksföreningens rapport Volymvikter för Avfall (00:12). Ytterligare ett problem är att många kärl redovisas som fulla i statistiken, även om de är halvfulla vid tömning.

Aktualitet
Uppgifter till Excel- och PC-Axistabellerna samt nyckeltal för hållbar utveckling framställs så snart som möjligt. Vad gäller den mer omfattande publikationen Statistisk årsbok för Åland är tidsramen längre, ca åtta-nio månader. Avfallsstatistiken publiceras vartannat år, med ca ett års eftersläpning.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten över tiden för Excel- och PC-Axistabellerna samt nyckeltalen över hållbar utveckling är i allmänhet god. I några fall förändras statistik (mätningssät, klassificeringar etc.) och jämförbarheten förändras, detta tydliggörs dock noggrant.

Samtidigt som avfallsstatistiken för Åland är mål för kontinuerlig utveckling, sker ett liknande utvecklingsarbete inom EU-kommissionen. Detta resulterar i ändringar i direktiven för hur avfallsstatistiken skall uppgöras och rapporteras. Nya förordningar från EU-kommissionen har lett till ändringar inom följande områden:

  • Avfallslag (förordning 574/2004)
  • Åtgärder för återvinning och bortskaffande (förordning 783/2005)
  • Branscher (förordning 1893/2006)

Ovannämnda förändringar innebär följaktligen att direkta jämförelser mellan publicerade rapporter med åländsk avfallsstatistik inte kan göras. Viss jämförelse med tidigare år kan göras i de utförliga databaserna som finns på ÅSUBs hemsida.

Tillgänglighet
Avfallsstatistiken publiceras i en egen statistikrapport vartannat år som kan beställas från ÅSUB, rapporten finns även tillgänglig på ÅSUBs webbplats. Ett kapitel i Statistisk årsbok för Åland innehåller de mest centrala uppgifterna ur miljö- och energistatistiken. På ÅSUBs hemsida finns förutom publikationerna ett antal Excel- och PC-Axis tabeller innehållande miljö- och energistatistik. Dessutom finns ett speciellt temaområde, ”Hållbar utveckling”, på hemsidan där ett antal nyckeltal presenteras i form av tabeller och diagram.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för miljö- och energistatistiken på ÅSUB är Jonas Karlsson, jonas.karlsson[at]asub.ax