Nationalräkenskaper - Beskrivning av statistiken

< Nationalräkenskaper

Statistikens omfattning
Innehåll
Detta statistikområde omfattar statistik om bruttonationalprodukten, förädlingsvärde efter bransch. Statistiken över nationalräkenskapsdata innehåller de mest centrala tabellerna, nämligen uppgifter enligt näringsgren om förädlingsvärdet för det åländska näringslivet, faktorinkomster samt bruttobildning av fast kapital.

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är de ekonomiska uppgifterna inom nationalräkenskaperna. Statistiken redovisas i huvudsak för hela Åland.

Nationalräkenskapsdata för de åländska företagen baseras på underlag från skatteförvaltningens EVR-register med beskattningsuppgifter från näringsidkare, yrkesutövare och samfund. Materialet har kompletterats med uppgifter ur företagsregistret och Ålands arbetsställeregister. Vissa kontroller och bearbetningar av bristfälliga uppgifter har gjorts av både Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) och Statistikcentralen i Helsingfors. Räkenskapsperioden för de flesta företagen som ingår i statistiken är kalenderåret.

Nationalräkenskaperna grundar sig på det europeiska systemet för nationella och regionala räkenskaper (Europeiska nationalräkenskapssystemet ENS95), som följer de världsomfattande rekommendationerna för nationalräkenskaper SNA93 (System of National Accounts).

Näringsgrensindelningen i nationalräkenskaperna för Åland följer standarden för Finlands näringsgrensindelning (NI-2008), vilken är knuten till den internationella NACE-klassificeringen (National Activities Classification of Economics). NACE är Europeiska Unionens statistiska näringsgrensindelning, som fördelar företag, organisationer och dylikt på olika branscher. Från och med år 2008 följer branschfördelningen den reviderade versionen, NACE rev. 2. Branschkoderna som används i denna statistik är inte den mest detaljerade nivån.

I nationalräkenskaperna uppgörs uppgifterna för landskapets samt kommunernas och kommunalförbundens förädlingsvärde utgående från respektive bokslut. Uppgifterna om statens och icke-vinstsyftande verksamheters förädlingsvärde erhålls från Statistikcentralen.

Defintioner
Förädlingsvärdet definieras som skillnaden mellan ett företags produktionsvärde och dess inköp från andra företag. Förädlingsvärdet är således den ökning av värdet av de inköpta varorna och tjänsterna som bearbetningen medför. För företag som inte gör några inköp från andra företag sammanfaller förädlingsvärdet med produktionsvärdet. Det summerade förädlingsvärdet för alla branscher är lika med BNP till producentpris. Om man från förädlingsvärdet drar bort löner och sociala avgifter återstår driftsöverskottet brutto.

Följande symboler används i tabellerna:
0 Mellan 0 och 0,5 enheter
- Exakt 0 enheter (st)
.. Observationerna är för få för att uppges

Referenstider
Nationalräkenskapsdata uppdateras årligen (med en eftersläpning på ca två år).

Syfte och historik
Syftet med nationalräkenskaper är att vidga kunskaperna om ekonomins struktur och utveckling samt dess starka och svaga sidor. Nationalräkenskapsdata ger detaljerad information om den totala ekonomiska aktiviteten under en period, vanligtvis ett år. Nationalräkenskaperna erbjuder det siffermaterial som krävs för analys av det aktuella ekonomiska läget och av föreliggande utvecklingstendenser. ÅSUB har sedan 1975 tagit fram regionala nationalräkenskaper för Åland. Under åren 1975-1985 utfördes arbetet i huvudsak manuellt. Sedan år 1989 har ÅSUB erhållit utdrag ur skatteförvaltningens EVR-register med beskattningsuppgifter från näringsidkare, yrkesutövare och samfund.

Insamlingsmetoder och källor
ÅSUB har beräknat nationalräkenskaperna utgående från Skattestyrelsens centrala företagsbeskattningsregister. En viss eftersläpning måste accepteras eftersom beräkningen utförs efter det att beskattningen slutförts. Dessutom innehåller registret vissa brister som ÅSUB har rättat till och kompletterat i efterhand. Kompletteringen består främst av uppgifter för företag med uppgifter som är ofullständigt eller felaktigt ifyllda.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten för nationalräkenskaperna är hög i och med att de baseras på dels ett heltäckande företagsbeskattningsregister där brister har kompletterats i efterhand samt dels på offentliga sektorns bokslut.

Aktualitet
Användandet av skatteregister inom nationalräkenskaperna gör att uppgifterna kan färdigställas först med en ganska stor eftersläpning (normalt ca två år).

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten är god såväl när det gäller jämförelser över tiden som med andra statistikområden, exempelvis lönestatistik. Branschfördelningen i nationalräkenskaperna följer från och med år 2008 den reviderade versionen NACE rev. 2. Detta innebär att branschvisa uppgifter inte längre är helt jämförbara med uppgifter publicerade tidigare år. Metodförbättringar innebär att åren 2008-2013 i viss mån har reviderats. De äldre meddelandena är inte reviderade, men samtliga tidsserier i databaser och exceltabeller är reviderade och uppdaterade efter senaste beräkningsmetoder.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar nationalräkenskapsdata årligen i statistikmeddelanden. Dessa finns tillgängliga på ÅSUBs webbplats, där det också finns utförlig statistik om nationalräkenskapsdata i form av Excel- och PC-Axis-tabeller. Uppgifter publiceras även i Statistisk årsbok för Åland.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistik över nationalräkenskapsdata på ÅSUB är Johan Flink, jjohan.flink[at]asub.ax