På tal om jämställdhet – Åland 2021

På tal om jämställdhet – Åland 2021 har utkommit 

I publikationen finns könsuppdelad statistik som ger en omfattande bild av hur det ser ut med jämställdheten på Åland. Publikationen tar upp områdena befolkning, arbetsmarknad, inkomster och löner, social- och hälsovård, utbildning, fritid och brottslighet samt inflytande och makt. Publikationen ges ut i samarbete med Ålands landskapsregering och ska bland annat fungera som en källa till grundläggande fakta i arbetet med de uppställda jämställdhetsmålen inom landskapet.

Lönegapet kvarstår

Statistiken visar att kvinnorna på Åland i högre grad än männen har deltidsanställningar. Till exempel hade en tredjedel av de offentligt anställda kvinnorna en deltidsanställning år 2018, jämfört med en femtedel av männen.

Antal heltids- och deltidsanställda 2018, privat och offentligt anställda

Den traditionella könsfördelningen inom en del yrkesgrupper består. Byggande, energi och fiske är de mest mansdominerade näringsgrenarna, medan vård, omsorg och sociala tjänster har störst kvinnomajoritet. En tredjedel av de sysselsatta kvinnorna arbetar inom vård och omsorg.

Kvinnornas medelinkomster fortsätter vara lägre än männens. Av de totala skattepliktiga inkomsterna år 2019 tillföll 43 procent kvinnor och 57 procent män. Proportionerna har varit ungefär desamma under 2000-talet. Sett till årsinkomst uppgår kvinnornas skattepliktiga medelårsinkomst till tre fjärdedelar av männens.

Fysiska personers skattepliktiga inkomster 2019

Män missbrukar i högre utsträckning

Något fler kvinnor än män upplever sitt hälsotillstånd som dåligt eller ganska dåligt. Kvinnor uppsöker hälsovården i högre utsträckning och fler kvinnor än män är mottagare av sjuk- eller invalidpension.

Män använder snus och tobak, alkohol, läkemedel, cannabis och andra droger i högre grad än kvinnor.

Andel kvinnor och män (18–69 år) som missbrukat läkemedel eller narkotika under de senaste fem åren 2011, 2016 och 2021

Vanligare med svaga vitsord bland pojkar

Fler pojkar än flickor har över hälften av undervisningen i grundskolan som specialundervisning. I högstadiet är svaga betyg vanligare för pojkar än flickor.

Andel högstadieelever med minst ett svagt vitsord våren 2020

Fler kvinnor röstar men män kommer in

Något fler kvinnor än män har röstat i de senaste lagtingsvalen. Av de invalda i senaste lagtingsval är 9 kvinnor och 21 män. I kommunvalen är skillnaden något mindre.

Antal kandidater och de invalda efter parti, lagtingsvalet och kommunalvalet 2019

År 2019 var könsfördelningen i de åländska kommunernas fullmäktigen 37 procent kvinnor och 63 procent män. Skillnaden i Mariehamn är något mindre än i skärgården och på landsbygden. Kumlinge och Geta var de enda kommunerna med kvinnlig majoritet i fullmäktige.

På chefsposter inom privata såväl som offentliga sektorn återfinns betydligt oftare en man än en kvinna. Inom privata sektorn är endast en fjärdedel av cheferna en kvinna.

För mera information om landskapsregeringens jämställdhetsarbete, kontakta Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet, e-post fornamn.efternamn@regeringen.ax.

Publikationen kan beställas eller laddas ner här.