Publicering av rapporten Att leva och bo som inflyttad på Åland har flyttats fram till maj

Publicering av rapporten Att leva och bo som inflyttad på Åland har flyttats fram till maj

ÅSUB inledde i slutet av förra året en undersökning om inflyttades erfarenheter av att leva och bo på Åland. Undersökningen görs på uppdrag av landskapsregeringen och riktar sig till drygt 1 000 ålänningar som har bott högst tio år på Åland. Undersökningen är mycket viktig och bidrar till förbättrade förutsättningar bland de inflyttade att känna sig inkluderade på Åland. Undersökningens huvudteman består bland annat av utbildning och arbetsliv samt det sociala livet, som vänner och fritidsaktiviteter. Inflyttningen till Åland kommer att ha stor betydelse i framtiden. Resultaten från den här undersökningen är därför värdefulla även för andra beslutsunderlag bland annat inom området arbetsmarknad och utbildning. För att kunna utöka insamlingen och analysen av materialet förflyttas publiceringen av slutrapporten till maj 2020.   

 

The publication date of the report Tell us about migration has been postponed to May

At the end of last year, ÅSUB launched a survey on migrants' experiences of living in Åland. The survey is carried out on behalf of the Government of Åland. The questionnaire has been sent to approximately 1 000 persons who have not lived in Åland for more than ten years. The survey is highly important and aims at improving the conditions which help migrants to feel included in Åland. Some of the main themes of the survey relate to education and working life, as well as social life such as friends and leisure activities. Since migration will be of great importance for Åland in the nearby future, the results of this survey will also contribute to decision basis within other fields of study, such as labor market and education. In order to be able to extend the collection and analysis of the material, the publication date of the final report is moved to May 2020.