Statistisk årsbok för Åland 2021

Hur mår 100-åringen Åland?

Statistisk årsbok för Åland 2021, som nu utkommit, är det samlade uppslagsverk som visar hur 100-åringen Åland mår och hur det åländska samhället har utvecklats över tid. Boken innehåller grundläggande uppgifter inom ämnesområden så som miljö, befolkning, turism, nationalräkenskaper, löner, offentlig ekonomi, utbildning med mera. Dessutom ingår en del jämförande statistik för de nordiska länderna och globala uppgifter om folkmängd och landareal. Uppgifterna presenteras för det senast tillgängliga statistikåret och i tidsserier som visar utvecklingen över en längre tid. Här följer några exempel på uppgifter ur boken som visar hur Åland mår inom ett par olika områden, samt hur utvecklingen har sett ut under olika tidsperioder.

Befolkningsökning, urbanisering och mångfald

Ålands befolkning uppgår till 30 129 (31.12.2020) och är nästan 50 procent större nu än för 100 år sedan. Mariehamn har över tio gånger fler invånare än 1920, medan skärgårdens befolkning har mer än halverats. På landsbygden har befolkningen ökat med 20 procent.

Befolkningsutvecklingen i regionerna 1910–2020

År 1920 var 96 procent av befolkningen svenskspråkig, 4 procent hade finska som modersmål och endast ett tiotal personer hade ett annat modersmål. Nu är 86 procent svenskspråkiga, 5 procent har finska som modersmål och 9 procent andra språk. Gällande befolkningens födelseort finns uppgifter från 1940 då 87 procent var födda på Åland, 11 procent i Finland och 2 procent utomlands. Nu är 62 procent av befolkningen födda på Åland och 38 procent utanför Åland, uppdelat på 18 procent i Finland, 10 procent i Sverige och 9 procent i något annat land.

Befolkning efter födelseort 1940–2020

Rekordhög arbetslöshet

Som en följd av covid-19-pandemin låg det relativa arbetslöshetstalet år 2020 på 9,5 procent, vilket är nästan tre gånger högre än 2019 (3,5 procent). Drygt 400 personer var långtidsarbetslösa, en ökning från 180 året före.

Relativt arbetslöshetstal 1990–2020

Ungefär 40 procent av de sysselsatta ålänningarna arbetar inom området samhälls- och övriga tjänster, 15 procent jobbar inom transport, information och kommunikation och en nästan lika stor andel inom handel, hotell och restaurang. Dessa siffror gäller 2018.

Det finns 2 600 företag med Åland som hemort som har arbetsställen på Åland. Drygt 2 200 av dem har färre än 5 anställda, medan 12 har över 100. Av de nästan 2 900 arbetsställena på Åland (offentliga myndigheter ej inräknade) finns 1 200 i Mariehamn, 1 400 i landskommunerna och 250 i skärgården.

Nedgång i BNP

De senaste beräkningarna av bruttonationalprodukten gäller 2018 då dess värde uppgick till 1 246 miljoner euro, vilket innebär en nedgång med 6,9 procent jämfört med 2017. BNP per capita var 42 000 euro år 2018, vilket är den lägsta noteringen sedan mitten av 1990-talet.

BNP per capita 1975–2018, fasta priser

Positiva trender för miljön

Av Ålands el-anskaffning på 300 gigawattimmar (GWh) utgjorde den egna produktionen 58 GWh, varav 57 GWh producerades med vindkraft. År 2000 var den egna vindkraftsproduktionen 15 GWh. Det utgående avloppsvattnet från Lotsbroverket innehöll 1,4 kilo fosfor per dygn år 2020, vilket är hälften så mycket som 2000. Också mängden kväve i avloppsvattnet minskade betydligt, från 166 kilo per dygn år 2000 till 76 kilo 2020. Ännu en positiv trend för den åländska miljön är att naturreservaten utökats. Landytan har fördubblats sedan år 2000, medan vattenområdena blivit nästan fyra gånger större.

Åländsk elproduktion av olja och vindkraft 2000–2020

Fler män får hemvårdsstöd

I årets upplaga av Statistisk årsbok finns nya tabeller och diagram som behandlar olika delar av den kommunala socialservicen. Här kan man se att nästan 870 personer fick hemvårdsstöd 2020 och 15 procent av dem var män, vilket är en ökning från 5 procent män 2010. Inom den kommunala handikappservicen fanns i slutet av 2020 drygt 20 klienter inom stödboende och över 70 i gruppboende. Nästan 200 personer vårdades under året av en närstående i hemmet. Det gjordes 790 barnskyddsanmälningar vilka gällde 460 barn, en ökning från 330 anmälningar gällande knappt 250 barn 2010. Drygt 500 familjer erhöll utkomststöd under 2020, vilket var ungefär 40 färre än 2010. Nästan 270 klienter anlitade öppenvård inom missbrukarvården, en minskning jämfört med början av 2010-talet då antalet var 340 klienter (2011 och 2012).

Klienter i öppenvård inom missbrukarvården efter region 2011–2020

Årets årsbok innehåller tabeller och diagram med ovanstående data samt mycket mera information från många olika samhällsområden. Boken kostar 25 euro (exkl. moms) och kan beställas via ÅSUBs beställningsformulär. Man kan också ladda ned årsboken i pdf-format utan kostnad.