Våra sidor om jämställdhet har förnyats

Under temaingång Jämställdhet samlar vi material som på olika sätt berör området och belyser skillnader och likheter mellan könen ur ett statistikperspektiv. Ingången har nu utökats med material och fått ett nytt upplägg för att underlätta för användarna att hitta relevanta och intressanta uppgifter. Här finns bland annat sammanställningar av olika publikationer som ÅSUB gjort under de senaste åren och statistiska uppgifter samlat i databaser och Excel tabeller. För vidare läsning och uppgifter ur ett globalt perspektiv finns externa länkar samlade.

Vi har delat in statistiken som berör ämnet i följande områden:

  • Delaktighet och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • Jämställd utbildning
  • Socialvård, hem- och omsorgsarbete
  • Hälsa
  • Brott, våld och diskriminering

Denna uppdelning belyser utvecklingen inom de olika inriktningar som landskapsregeringen ställt upp för sitt jämställdhetsarbete.

Genusperspektivet är ett av ÅSUBs horisontella fokusområden. Perspektivet beaktas i all statistik och könsvisa uppgifter presenteras där det är möjligt och relevant. ÅSUB ger även regelbundet ut produkter som belyser situationen för kvinnor och män på Åland.

Välkommen att bekanta dig med våra sidor om jämställdhet. Ingången hittar du här.