Rättsväsende - Beskrivning av statistiken

< Rättsväsende

Statistikens omfattning

Innehåll

Statistiken omfattar uppgifter om brott som kommit till myndigheternas kännedom, brottsoffer och misstänkta.

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper

Objekt för statistiken är olika brott mott strafflagen, brottsoffer och personer misstänkta för brott. Statistiken gäller hela Åland och redovisas i absoluta tal och procent samt efter ålder, kön, region och typ av brott.

Definitioner och förklaringar

Brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland avser brott begångna på Åland. De myndigheter som avses är polisen, tullen och gränsbevakningen. Om brottets geografiska plats är oklar bestäms brottsplatsen till den plats brottet har blivit rapporterat. Brott begångna på färjor som anlöper till Åland registreras enligt färjans position när brottet begicks. Endast brott mot strafflagen redovisas, förseelser finns därför inte med i denna statistik. Ett brott anses vara uppklarat när sakförhållanden, parter och övriga omständigheter som förutsätts för en rättegång är utredda.

Referenstider

Statistiken om rättsväsendet uppgörs på årsbasis och gäller händelserna under kalenderåret.

Syfte och historik

Syftet med statistiken om brott är att ge en bild av fördelningen av brott, brottsutsatta och misstänkta på Åland. Statistiken har publicerats i Statistisk årsbok sedan 1982. Uppgifter om brott finns sedan 1980 och om domstolsverksamheten sedan 1978.

Insamlingsmetoder och källor

Statistiken baseras på material från Statistikcentralens statistik över rättsväsendet. Statistikcentralen erhåller primäruppgifterna från det datoriserade brottsregistreringssystemet som används av polisen. Tidigare samlades vissa uppgifter in direkt från Ålands polismyndighet.

Kvalitet

Tillförlitlighet

Tillförlitligheten är god i och med att den baseras på heltäckande registerstatistik från polisen och justitieförvaltningen.

Aktualitet

Statistiken publiceras inom ett halvår efter utgången av det aktuella statistikåret.

Jämförbarhet och samanvändbarhet

Jämförbarheten över tiden kan vara vansklig då strafflagsändringar, benägenheten att anmäla brott och uppdagning av en serie av brott ett visst år har stor inverkan på statistiken.   

Tillgänglighet

ÅSUB publicerar statistiken över rättsväsendet som en statistiknyhet, i databastabeller och i Statistisk årsbok för Åland.

Kontakt/ansvarsperson

Ansvarig för statistiken om rättsväsende på ÅSUB är Jakob Sällström. namn.efternamn@asub.ax. ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerad uppgifter och definitioner.