Rörlig karta: Demografisk försörjningskvot 1975–2040*

I det rörliga diagrammet nedan illustreras hur den demografiska försörjningskvoten förändrats från år 1975 fram till år 2023, och hur den beräknas fortsätta förändras fram till år 2040 (trendframskrivning på basen av ÅSUBs befolkningsprognos år 2019). Den demografiska försörjningskvoten har traditionellt varit låg på Åland, men kommer om bara några år att öka betydligt enligt prognosen. Framförallt i skärgården blir den demografiska försörjningskvoten hög.

Animerad karta som visar den demografiska försörjningskvoten på Åland mellan 1975-2040

*) Uppgifterna för åren 2024–2040 är hämtade från ÅSUBs befolkningsprognos för Åland 2019 (basscenario).

Kartan ovan är en koropletkarta med kommunerna indelade i sex grupper på basen av den demografiska försörjningskvoten (andelen 0–14 åringar samt 65+ åringar av 15–64 åringar). I princip visar den demografiska försörjningskvoten hur många personer, förutom sig själv, som personer i arbetsför ålder (15–64 år) måste klara av att försörja (dvs. barn och pensionärer). Om den demografiska försörjningskvoten är 100 procent innebär det att man skall klara av att försörja ytterligare en person, förutom sig själv.

Uppdaterad 7.5.2024