Rörlig karta: Det relativa arbetslöshetstalet 1996–2023

Kartan nedan visar det relativa arbetslöshetstalet kommunvis för åren 1996–2023. Desto högre arbetslöshetstal, desto mörkare färg på kartan. Tidsserien börjar i en tid med hög arbetslöshet efter den ekonomiska krisen på 90-talet (arbetslösheten var som högst årsskiftet 1993–1994), och minskar sedan fram till år 2002. Det relativa arbetslöshetstalet ökade år 2009–2010, avtog något år 2011, för att sedan år 2012–2014 öka igen, till den högsta nivån sedan 1997. År 2015–2019 sjönk arbetslöshetstalet igen något. Geografiskt sett har arbetslöshetstalet varit något högre i skärgården än på fasta Åland. År 2020 syns de förödande konsekvenserna av coronapandemin och de restriktioner som var i kraft på Åland under året. Situationen år 2020 saknar motstycke i tidigare publicerade arbetslöshetsuppgifter. År 2021-2023 minskade arbetslösheten igen, men är ännu inte tillbaka på samma nivå som innan coronapandemin.

Arbetslösheten 1996-2023, rörlig karta

Kartan ovan är en koropletkarta med kommunerna indelade i sex grupper på basen av det relativa arbetslöshetstalet (tidigare benämnt öppen arbetslöshetsgrad). Arbetslösa personer inkluderar personer som aktivt söker arbete och har möjlighet att ta ett arbete. Det relativa arbetslöshetstalet är beräknad gentemot arbetskraften, dvs. personer i arbetsför ålder som inte är exempelvis studerande eller pensionärer. Källa: ÅSUB, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

Uppdaterad 7.5.2024