Rörlig karta: Det relativa sysselsättningstalet 1987–2022

Kartan nedan illustrerar det relativa sysselsättningstalet i procent för de olika kommunerna på Åland för åren 1987–2022. Desto högre sysselsättningstal (mörkare färg), desto fler personer är sysselsatta. Den finansiella krisen på 90-talet syns väl då sysselsättningstalet föll markant. Den rörliga kartan illustrerar att sysselsättningstalet tenderar vara högre i centralkommunerna Jomala, Finström, Hammarland, Lemland och Lumparland. På senare år har vissa skärgårdskommuner uppvisat lägre sysselsättningstal. År 2020 försämrades sysselsättningstalet i samtliga kommuner, på grund av restriktionerna som kom till följd av coronapandemin, år 2021-22 återhämtade sig arbetsmarknadsläget något.

Karta som illustrerar utvecklingen av sysselsättningstalet hos de åländska kommunerna

Mellan år 2013 och 2014 ökade antalet sysselsatta med 561 personer. Antalet sysselsatta män ökade med 440 personer, medan antalet sysselsatta kvinnor ökade med 121 personer. Ökningen beror främst på förbättrad kvalitet i registret över den sysselsatta befolkningen. Framförallt handlar det om personer bosatta på Åland, men med inkomst utomlands, som nu bättre fångas upp av systemet. Utbytet av individdata över gränserna är fortfarande ringa, vilket leder till begränsad kunskap om den sysselsatta personens yrkesställning, yrke samt bransch, detta innebär att den största ökningen mellan år 2013 och år 2014 infinner sig i branschen okänd. År 2019 sjönk det relativa sysselsättningstalet för personer i åldern 16–64 år till ca 79,1 procent (från 80,9 procent år 2018). Minskningen kan till stora delar förklaras med att nya datakällor använts i produktionsprocessen från och med år 2019 (exempelvis Inkomstregistret) och där bland annat studerande som arbetat extra i slutet av året nu klassificeras som studerande, och inte sysselsatta som tidigare.

Kartan ovan är en koropletkarta med kommunerna indelade i sex grupper på basen av det relativa sysselsättningstalet. Det relativa sysselsättningstalet, eller sysselsättningsgraden, anger den procentuella andelen sysselsatta i relation till befolkningen. Sysselsättningstalet beräknas som antalet sysselsatta personer i åldern 16–64 år per befolkning i åldern 16–64 år.

Uppdaterad 7.5.2024