Sjöfart - Beskrivning av statistiken

< Sjöfart

Sjöfartsstatistiken består dels av ordinarie sjöfartsstatistik, dels av konjunkturindikatorer för sjöfarten.

Den ordinarie sjöfartsstatistiken

Innehåll
Den ordinarie sjöfartsstatistiken omfattar uppgifter om den åländska handelsflottan, sysselsättning inom sjöfartssektorn och om resandeströmmar.

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper
Objekt för statistiken över den åländska handelsflottan är enskilda fartyg, antal fartyg och deras kapacitet, storleksmått, register/flagg och kategori. Sysselsättningsstatistiken visar antal personer och redovisas per kön. Resandestatistiken visas i antal resande.

Definitioner

  • Den åländskägda handelsflottan: Alla fartyg över 300 bruttoton (Bt) som direkt eller indirekt (via dotterbolag) ägs av ett på Åland registrerat bolag
  • Den åländskregistrerade handelsflottan: Alla fartyg över 300 bruttoton (Bt) som är införda i det finska fartygsregistret oavsett fartygets typ

  • Passagerarfartyg: Passagerarfartyg och roro-passagerarfartyg (tidigare passagerarbilfärjor)

  • Fartygets bruttodräktighet (bruttoton, Bt): Det jämförelsetal som baserar sig på fartygets totala inneslutna volym

  • Fartygets dödvikt (Dwt): Den totala vikten av fartygets last, bränsle, vattenförråd, förnödenheter och personer enligt lastmärke, dvs fartygets bärkraft

  • Sysselsatta inom sjötransportbranschen: Omfattar enbart personer bosatta på Åland i bolag registrerade på Åland. Det innebär att de som exempelvis utpendlar till arbeten på Viking Lines och Rederi Ab Eckerös svenskflaggade färjor inte är medräknade.

  • I statistiken kallad inom området arbetande, i detta fall inom området sjötransport: Omfattar utöver bosatta på Åland även de som bor på det finländska fastlandet och som arbetar för ett sjötransportföretag registrerat på Åland

Referenstider
Statistiken om den åländska handelsflottan uppgörs i huvudsak på årsbasis och gäller händelserna per 31.12.

Syfte och historik
Syftet med statistiken är att ge en bild av sjöfarten på Åland. Uppgifter om den åländska handelsflottan finns sedan år 2000.

Insamlingsmetoder och källor Statistiken om fartyg med anknytning till Åland baseras på uppgifter från Traficom och landskapets Ålands sjöfartsregister, från rederiernas årsredovisningar och liknande. Kompletterande uppgifter har hämtats från den internationella sjöfartsdatabasen Equasis. Sysselsättningsstatistiken bygger på uppgifter från Statistikcentralen. Statistiken över resandeströmmar bygger på ÅSUB:s inresandestatistik och uppgifter från Statistikcentralen.

Tillförlitlighet
Statistikens tillförlitlighet är god. Uppgifterna som grundar sig på det finska och åländsla fartygsregistret och registerföringen grundar sig på fartygsregisterlagen. Registerförare är Traficom och Statens ämbetsverk på Åland. ÅSUB bearbetar sjöfartsregistret ytterligare.

Aktualitet
Uppgifterna som hämtas ur fartygsregistret redovisas fyra månader efter mätåret.

Jämförbarhet och användbarhet
Jämförbarheten är god.

Tillgänglighet
Statistiken publiceras i statistikmeddelandet "Sjöfartsstatistik", Statistisk årsbok, samt i databastabeller på webbplatsen.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för sjöfartsstatistiken på ÅSUB är Jakob Sällström, jakob.sallstrom[at]asub.ax. ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerade uppgifter och definitioner.

Konjunkturstatistik för sjöfarten

Innehåll
Konjunkturstatistiken för sjöfarten omfattar uppgifter dels om bunkerpriser, dels index för internationell torrlast-, container- och tankerfrakt.

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är enskilda indextal

Definitioner Information om de enskilda indexens beräkningsgrunder fås via de enskilda tabellernas källhänvisningar

Referenstider
Statistiken uppgörs i huvudsak på månads- och årsbasis (gäller händelserna per 31.12).

Syfte och historik
Syftet med statistiken är att ge en bild av de marknadsvillkor som sjöfarten arbetar under

Insamlingsmetoder och källor Konjunkturstatistiken för sjöfarten baseras på uppgifter från ett flertal ickeofficiella och kommersiella källor och betraktas därför inte som officiell statistik.

Tillförlitlighet
Statistikens tillförlitlighet är god.

Aktualitet
Uppgifterna redovisas kvartals- och årsvis (i vissa fall månadsvis).

Jämförbarhet och användbarhet
Jämförbarheten är god.

Tillgänglighet Statistiken publiceras i statistikmeddelandet "Sjöfartsstatistik" och i Statistisk årsbok, samt i databastabeller på webbplatsen.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för sjöfartsstatistiken på ÅSUB är Johan Flink, johan.flink[at]asub.ax ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerade uppgifter och definitioner.