Social hållbarhet 12: Demografisk försörjningskvot

Ytterligare ett mått på försörjningskvot man kan använda sig av är den demografiska försörjningskvoten, där man beräknar antalet personer i åldern 0–14 år samt 65 år och äldre per antal personer i åldern 15–64 år (arbetsför befolkning).

Den demografiska försörjningskvoten på Åland var år 2023 ca 67,0, och den har visat en stadig ökning de senaste tio åren (den var 57,8 procent år 2014). Dessutom förväntas den demografiska försörjningskvoten på Åland fortsätta öka kraftigt fram till år 2040, då befolkningsprognosen tyder på en försörjningskvot på nästan 72,3. Framförallt är det andelen personer i åldern 65 år och äldre som förväntas öka kraftigt.

Infografik om demografisk försörjningskvot på Åland

Uppgifterna för åren 2024–2040 är hämtade från Ålands statistik- och utredningsbyrås egen befolkningsprognos år 2019 (basscenario). I Excel-filen nedan presenteras även uppgifter ur Statistikcentralens befolkningsprognos för Åland (från år 2021), där kan man utläsa att försörjningskvoten enligt Statistikcentralen förväntas vara ca 74,3 på Åland år 2040.

Uppdaterad 7.5.2024