Social hållbarhet 14: Döda efter de vanligaste underliggande dödsorsakerna per 1 000 av medelbefolkningen

I följande nyckeltal visas utvecklingen av antalet döda i de vanligaste underliggande dödsorsakerna åren 1971–2022. Den långsiktiga trenden för dödsfall orsakade av cirkulationsorganens sjukdomar är sjunkande, troligen på grund av förbättrad sjukvård. Utvecklingen av dödsfall orsakade av tumörer är i princip oförändrad, här motverkas troligen effekten av den mer effektiva sjukvården av vår ökande medellivslängd. Dödsfall där de underliggande dödsorsakerna är demens, Alzheimers sjukdom samt andningsorganens sjukdomar är förhållandevis låg, ungefär ett dödsfall per 1 000 personer (medelbefolkning).

Infografik om dödsorsakerna på Åland

Statistiken över dödsorsaker grundar sig på dödsattester, som kompletteras med uppgifterna i befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. I statistiken över dödsorsaker ingår personer vars hemort vid dödstidpunkten var på Åland och som avlidit under kalenderåret (antingen i Finland eller utomlands).

Källa: Statistikcentralen

Uppdaterad 7.5.2024