Social hållbarhet 15: NEETs - Andelen unga som inte arbetar, studerar eller fullgör värnplikt (i åldern 15–24 år)

I nycketlalet nedan visas utvecklingen av andelen unga (i åldern 15–24 år) som inte arbetar, studerar för examen, deltar i kursutbildning eller är beväring eller i civiltjänst av hela åldersgruppen (så kallade NEETs, Not in Education, Employment or Training). De senaste tio åren har i genomsnitt drygt nio procent av de unga på Åland (i åldern 15–24 år) varken arbetat, studerat eller fullgjort värnplikt. År 2021 var andelen för personer i åldern 15–24 år ca 8,0 procent (6,8 procent för kvinnor och 9,0 procent för män). För personer i åldern 25–29 år var andelen år 2021 högre, ca 15,8 procent (18,1 procent för kvinnorna och 13,7 procent för männen). De höga andelarna år 2020-2021 är troligen ett resultat av coronapandemin och de efterföljande restriktionerna.

Infografik om NEETs på Åland

Definitionen "andelen unga som inte arbetar, studerar eller fullgör värnplikt" följer Statistikcentralens definition. Statistikcentralens uppgift baserar sig på arbetskraftsundersökningen (intervjuer), medan uppgiften för Åland baserar sig på uppgifter ur sysselsättningsregistret kompletterat med uppgifter ur studeranderegister (studier på Åland samt utanför Åland).

Både ÅSUBs och Statistikcentralens uppgift avviker något från det nästan motsvarande internationella måttet NEET-tal (NEET rate) som Eurostat använder. NEET är en förkortning av definitionen "Not in Employment, Education or Training", dvs. inte i arbete, utbildning som leder till examen eller kursutbildning. Uppgiften som Eurostat publicerar baserar sig på ett material där unga som är beväringar eller i civiltjänst inte ingår i populationen. Antalet personer från Åland som är beväringar eller i civiltjänst är dock så lågt att det inte inverkar på andelen i någon större utsträckning.

  • Inte NEETs = sysselsatta (inklusive moderskaps-, faderskaps- eller föräldralediga), studerande, skolelever samt beväringar, civiltjänstepliktiga
  • NEETs = arbetslösa, (sjuk)pensionärer samt övriga utanför arbetskraften (tex. vårdlediga eller personer som sköter sitt eget hushåll på heltid)

Källa: ÅSUB, Statistikcentralen

Uppgifterna reviderades år 2023 i samband med en förbättring av framtagningsmetoderna.

Uppdaterad 7.2.2024