Social hållbarhet 4: Befolkningstillväxten efter åldersgrupp

Nyckeltalet nedan visar befolkningstillväxten på Åland åren 1975–2023, samt prognosen för åren 2024–2040. Befolkningsökningen sedan år 1975 har i antalet personer varit störst i gruppen 60–79-åringar (3 604 personer), men procentuellt är det gruppen 80+-åringar som ökat mest (med mer än 249 procent). Gruppen 20–39-åringar har de facto minskat något (274 personer), en del av förklaringen är att man idag i högre grad studerar utomlands (och skriver sig där). Prognosen från år 2023 fram till år 2040 tyder på att grupperna 0–79 år ökar måttligt (mellan 3,2 procent och 7,2 procent), medan gruppen med befolkning äldre än 80 år ökar kraftigare (med mer än 84 procent).

Infografik om befolkningsprognosen på Åland

Uppgifterna för åren 2024–2040 är hämtade från Ålands statistik- och utredningsbyrås egen befolkningsprognos år 2019 (basscenario). I Excel-filen nedan presenteras uppgifter ur både Ålands statistik- och utredningsbyrås befolkningsprognos (år 2019) och Statistikcentralens något nyare befolkningsprognos (år 2021) fram till år 2040. Statistikcentralens prognos från år 2021 fram till år 2040 tyder på att fram för allt gruppen med befolkning äldre än 80 år ökar kraftigt (med ca 71 procent). De andra åldersgrupperna förväntas öka mer måttligt (mellan 5,7 procent och 11,4 procent).

Uppdaterad 7.5.2024