Social hållbarhet 4: Befolkningstillväxten efter åldersgrupp

Nyckeltalet nedan visar befolkningstillväxten på Åland åren 1975–2020, samt prognosen för åren 2021–2040. Befolkningsökningen sedan år 1975 har i antalet personer varit störst i gruppen 40–59-åringar (3 151 personer), men procentuellt är det gruppen 80+-åringar som ökat mest (med mer än 209 procent). Gruppen 20–39-åringar har de facto minskat marginellt (26 personer), en del av förklaringen är att man idag i högre grad studerar utomlands (och skriver sig där). Prognosen från år 2020 fram till år 2040 tyder på att grupperna 0–79 år ökar måttligt (mellan 6,4 procent och 13,6 procent), medan gruppen med befolkning äldre än 80 år ökar kraftigare (med mer än 93 procent).

Infografik om befolkningsprognosen på Åland

Uppgifterna för åren 2021–2040 är hämtade från Ålands statistik- och utredningsbyrås egen befolkningsprognos år 2019 (basscenario). I Excel-filen nedan presenteras uppgifter ur både Ålands statistik- och utredningsbyrås befolkningsprognos (år 2019) och Statistikcentralens något nyare befolkningsprognos (år 2021) fram till år 2040. Statistikcentralens prognos från år 2020 fram till år 2040 tyder på att fram för allt gruppen med befolkning äldre än 80 år ökar kraftigt (med 107,9 procent). De andra åldersgrupperna ökar mer måttligt (mellan 3,9 procent och 8,7 procent).

Uppdaterad 29.4.2022