Socialväsende - Beskrivning av statistiken

< Socialväsende

Statistikens omfattning
Innehåll
Statistiken omfattar uppgifter om kommunernas äldreomsorg samt övrig socialvård. Dessutom innehåller statistiken uppgifter om socialförsäkringssystemen såsom barnbidrag och pensioner samt sjukförsäkringsersättningar och ersättningar för läkemedel, läkartjänster, undersökning och behandling samt resekostnader. Tidigare ingick även barnomsorgen i socialväsendet. Från och med år  2021 hör barnomsorgen till utbildningsväsendet.

Objekt, variabler, statistiska mått, redovisningsgrupper
Objekt för statistiken är antal barn inom dagvården, på daghem och inom familjedagvården samt klienter inom äldreomsorgen, på åldringshem och serviceboende. Dessutom visas hur många klienter som vårdas med stöd för närståendevård och hur många hushåll som fått hemtjänst.
Objekt för statistiken om socialförsäkringssystemen är antal barn och barnfamiljer, pensionstagare

Referenstider
Statistiken om socialväsendet uppgörs på årsbasis och gäller händelserna per 31.12 eller som helhet under kalenderåret.

Syfte och historik
Syftet med statistiken är att ge en utförlig bild av socialväsendet på Åland. Uppgifter finns från 1970 och statistiken har publicerats i Statistisk årsbok sedan 1979.

Insamlingsmetoder och källor
Statistiken baseras på de uppgifter ÅSUB samlar in varje år om kommunernas ekonomi och verksamhet. Uppgifter om socialförsäkringssystemen och ersättningarna fås från Folkpensionsanstalten.

Kvalitet
Tillförlitlighet
Tillförlitligheten är god i och med att statistiken baseras på heltäckande uppgifter från varje kommun och bristerna har kompletterats i efterhand.

Aktualitet
Statistiken om socialväsendet publiceras 4-5 månader efter det aktuella årets utgång. Uppgifter om socialförsäkringssystemen publiceras med två års eftersläpning medan barnbidrag och sjukförsäkringsersättningar samt ersättningar för läkemedel publiceras med ett års eftersläpning.

Jämförbarhet och samanvändbarhet
Jämförbarheten är god.

Tillgänglighet
ÅSUB publicerar uppgifter om socialväsendet som Excel och PC-Axis-tabeller på hemsidan. Uppgifterna om barnbidrag, pensioner och ersättningar publiceras i Statistisk årsbok för Åland.

Kontakt/ansvarsperson
Ansvarig för statistiken om socialväsendet på ÅSUB är Elin Sagulin, elin.sagulin[at]asub.ax. ÅSUB kan vid behov stå till tjänst med andra eller mera detaljerad uppgifter och definitioner.