Aktiebostadsöverlåtelser 2016

Aktiebostädernas genomsnittliga kvadratmeterpris nästan 2 600 euro

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för aktiebostäder på Åland 2016 var 2 588 euro. Under året överläts närmare 160 aktiebostäder och totalt uppgick köpesummorna till drygt 28 miljoner euro. Medelstorleken för de överlåtna bostäderna var 70 kvadratmeter.

Medelpriset per kvadratmeter var 2 643 euro i Mariehamn, vilket var ungefär 200 euro högre än för aktiebostäder i landskommunerna. De aktiebostäder som överläts på landet var överlag större än de i staden med en medelstorlek på närmare 82 kvadratmeter jämfört med 67 kvadratmeter i Mariehamn. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset var lägre för större aktiebostäder, t.ex. var medelpriset per kvadratmeter för bostäder i storleksklassen 30,0–59,9 kvadratmeter över 2 600 euro medan motsvarande pris för bostäder större än 120 kvadratmeter låg under 2 400 euro.

Uppgifterna baserar sig på utdrag ur skatteförvaltningens register över aktiebostadsöverlåtelser. Materialet innehåller inte uppgifter om bostädernas ålder, rumsantal eller hustyp. Mera information finns i Beskrivning av statistiken.

Prisökning på närmare två procent jämfört med 2015

Efter en liten nedgång i det genomsnittliga kvadratmeterpriset 2015 steg medelpriset under 2016 med närmare två procent. För aktiebostäder i Mariehamn var priset på samma nivå som 2014, medan priset i landskommunerna var lägre. Nedanstående diagram visar det genomsnittliga kvadratmeterprisets utveckling för Mariehamn och landskommunerna sedan 2010 och man kan se att priset steg betydligt snabbare i landskommunerna än i Mariehamn under decenniets första fyra år. Under 2016 ökade medelpriset per kvadratmeter i Mariehamn med 1,8 procent och med 1,5 procent i landskommunerna.

Aktiebostäder bytte ägare för drygt 28 miljoner euro

Den totala köpesumman för överlåtna aktiebostäder 2016 översteg 28 miljoner euro, varav 20 miljoner gällde bostäder i Mariehamn. Summan var betydligt lägre än året före, då den uppgick till 38 miljoner för hela Åland. Diagrammet nedan visar de årliga köpesummorna för aktiebostäder i Mariehamn och landskommunerna under 2010-talet. Summan för 2016 var på samma nivå som 2011 och 2013, medan övriga redovisade år hade totala köpesummor runt 35 miljoner euro.

Hälften av aktiebostäderna kostade över 160 000 euro

Om man vill se på köpesummornas nivå för enskilda överlåtelser kan man dela in summorna i fyra grupper efter storleksordning och jämföra köpesummorna vid gruppgränserna (kvartil 1, median och kvartil 2). Nedanstående tabell visar att en fjärdedel av de överlåtna bostäderna på Åland hade en köpesumma under ca 119 000 euro, medan en fjärdedel kostade mellan 119 000 och 160 000 euro. Ytterligare en fjärdedel av bostäderna överläts för en summa mellan 160 000 och 230 000 euro medan de dyraste bostäderna kostade över 230 000. Att köpesummornas kvartiler är högre för bostäder i landskommunerna än i Mariehamn beror delvis på att en större andel stora lägenheter sålts på landet än i staden. Jämfört med tidigare år under 2010-talet var köpesummornas kvartiler högst under 2016, t.ex. kostade hälften av bostäderna över 145 000 euro 2010 och över 155 000 euro 2015, medan motsvarande siffra för 2016 var 160 000.

Aktiebostadspriserna har stigit med drygt nio procent sedan 2010

Man kan beskriva utvecklingen av det årliga genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder med hjälp av ett index där priset för 2010 ges värdet 100 och efterföljande år får värden som representerar den förändring som skett efter 2010. Diagrammet nedan jämför utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) med aktiebostädernas prisindex från 2010 till 2016. KPI steg under de första tre åren för att sedan plana ut mellan 2013 och 2016, medan bostadspriserna sjönk första året för att sedan stiga kraftigt fram till 2014. Under de två senaste åren har bostadsprisernas utveckling legat på ungefär samma nivå som KPI och visar 2016 exakt samma utvecklingsgrad som KPI jämfört med 2010, d.v.s. en ökning på 9,2 procent.

Mera uppgifter om bl.a. det genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder i Mariehamn respektive landskommunerna samt för olika bostadsstorlekar finns i databaserna.

I exceltabellen Aktiebostadsöverlåtelser 2010–2016 visas bl.a. spridningen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset samt siffror för den totala köpesumman efter år och region.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax