Aktiebostadsöverlåtelser 2017

Något lägre aktiebostadspriser

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för aktiebostäder på Åland 2017 var 2 504 euro, vilket kan jämföras med 2 588 euro 2016. Under året överläts ungefär 180 aktiebostäder varav nästan 130 i Mariehamn och drygt 50 i landskommunerna och den totala köpesumman för alla aktiebostadsöverlåtelser uppgick till 31 miljoner euro.

Total köpesumma och genomsnittligt kvadratmeterpris för aktiebostäder 2017 efter region

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för aktiebostäder i Mariehamn, 2 601 euro, var högre än för de i landskommunerna där det uppgick till 2 284 euro. Detta kan delvis bero på att de bostäder som överläts i landskommunerna var större än de i Mariehamn och därmed betingade ett lägre pris per kvadratmeter. I landskommunerna var medelstorleken på de överlåtna aktiebostäderna nästan 82 kvadratmeter, medan motsvarande siffra för Mariehamn var 63 kvadratmeter.

Prissänkningen gäller främst bostäder i landskommunerna

Sedan 2010 har utvecklingen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset varit betydligt jämnare för bostäder i Mariehamn än för de i landskommunerna, vilket nedanstående diagram visar. Nedgången av medelpriset från 2016 till 2017 gäller i första hand överlåtna bostäder i landskommunerna, där det genomsnittliga kvadratmeterpriset var 2 426 euro 2016 och 2 284 euro 2017. I Mariehamn var medelpriset i princip kvar på samma nivå, 2 643 euro per kvadratmeter 2016 och 2 601 år 2017. För hela Åland är förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset mellan 2016 och 2017 en minskning på ungefär 3,5 procent. Detta kan jämföras med årsförändringen för hela Finland som är en ökning på en procent för gamla aktiebostäder och fyra procent för nya bostäder.

Genomsnittligt kvadratmeterpris för aktiebostäder 2010–2017 efter region och år

Lägst medelpris för bostäder på 60–89,9 kvadratmeter

Nästan hälften av de överlåtna bostäderna var i storleksklassen 60–89,9 kvadratmeter och det genomsnittliga kvadratmeterpriset var lägst i denna storleksklass, 2 381 euro. De största bostäderna, 120 kvadratmeter eller större, hade dock ett medelpris på samma nivå. Högst var det genomsnittliga kvadratmeterpriset för de minsta bostäderna i storleksklassen under 30 kvadratmeter, nämligen 3 122 euro. Både de mellansmå (30–59,9 kvadratmeter) och de mellanstora bostäderna (90–119,9 kvadratmeter) hade ett medelpris mellan 2 500 och 2 600 euro per kvadratmeter.

Genomsnittligt kvadratmeterpris vid aktiebostadsöverlåtelser 2017 efter bostadens storlek, euro

En fjärdedel av aktiebostäderna kostade under 118 200 euro

Om man vill se på köpesummornas nivå för enskilda överlåtelser kan man dela in summorna i fyra grupper efter storleksordning och jämföra köpesummorna vid gruppgränserna (kvartil 1, median och kvartil 2). Nedanstående tabell visar att en fjärdedel av de överlåtna bostäderna på Åland hade en köpesumma under ca 118 000 euro, medan en fjärdedel kostade mellan 118 000 och 152 000 euro. Ytterligare en fjärdedel av bostäderna överläts för en summa mellan 152 000 och 206 000 euro och i fjärdedelen med de dyraste bostäderna kostade de över 206 000. Att köpesummornas kvartiler är högre för bostäder i landskommunerna än i Mariehamn beror delvis på att en större andel stora lägenheter sålts på landet än i staden.

Spridning av aktiebostäders genomsnittliga kvadratmeterpris vid överlåtelser 2017 efter region, euro

Aktiebostadspriserna har stigit med knappt sex procent sedan 2010

Man kan beskriva utvecklingen av det årliga genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder med hjälp av ett index där priset för 2010 ges värdet 100 och efterföljande år får värden som representerar den förändring som skett efter 2010. Utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) och aktiebostädernas prisindex från 2010 illustreras av nedanstående diagram och man kan se att båda index låg på ungefär samma nivå mellan 2014 och 2016, men under 2017 sjönk aktiebostadsindexet medan KPI vek uppåt. Jämfört med 2010 har dock de åländska aktiebostadspriserna stigit med nästan sex procent.

Aktiebostadsprisindex och konsumentprisindex 2010-2017

I databaserna hittar man uppgifter om bl.a. det genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder i Mariehamn respektive landskommunerna samt för olika bostadsstorlekar för tiden 2010–2017.

I exceltabellen Aktiebostadsöverlåtelser 2010–2017 visas bl.a. spridningen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset samt siffror för den totala köpesumman efter år och region.

Uppgifterna baserar sig på utdrag ur skatteförvaltningens register över aktiebostadsöverlåtelser. Materialet innehåller inte uppgifter om bostädernas ålder, rumsantal eller hustyp. Mera information finns i pdf-filen Beskrivning av statistiken nedan.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax