Aktiebostadsöverlåtelser 2018

Medelpriset för aktiebostäder 2 500 euro per kvadratmeter

Under 2018 överläts aktiebostäder till ett värde på drygt 29 miljoner euro. Det genomsnittliga priset låg just över 2 500 euro per kvadratmeter, men medelpriset var högre för de överlåtna bostäderna i landskommunerna än för dem i Mariehamn. I statistiken ingår 169 överlåtelser.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för aktiebostäder i Mariehamn var 2 453 euro, medan man betalade i medeltal 2 656 euro per kvadratmeter för aktiebostäder i landskommunerna. Nästan tre fjärdedelar av bostäderna som överlåtits i landskommunerna låg i Jomala där det byggts många nya aktiebostäder under de senaste åren. Att det genomsnittliga kvadratmeterpriset för bostäderna som överläts i landskommunerna 2018 för första gången sedan 2010 översteg medelpriset i Mariehamn beror troligen på att andelen nya bostäder var betydligt större bland överlåtelserna i landskommunerna. Sedan 2010 har det genomsnittliga kvadratmeterpriset för bostäder i Mariehamn legat mellan ungefär 2 300 och 2 600 euro med en uppåtgående kurva från 2011 till 2014 och därefter ett par år på samma nivå följt av en nedåtgående trend sedan 2016. I landskommunerna har medelpriset varit mera ojämnt med en stegring från 1 800 euro 2010 till 2 600 år 2014, en nedgång mellan 2014 och 2017 och en ökning från 2 300 till nästan 2 700 euro under 2018. För hela Åland innebär förändringen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset mellan 2017 och 2018 en ökning med 0,6 procent. Detta kan jämföras med årsförändringen för hela Finland som är en ökning på 1,1 procent för gamla aktiebostäder och 0,7 procent för nya bostäder.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Över hälften av bostäderna var på 60–89,9 kvadratmeter

Drygt hälften av de överlåtna bostäderna var i storleksklassen 60–89,9 kvadratmeter och över en tredjedel var 30–59,9 kvadratmeter. Medelpriset för bostäderna i dessa storleksklasser låg runt 2 400–2 500 euro per kvadratmeter liksom också medelpriset för bostäder i storleksklassen 90–119,9 kvadratmeter. De minsta (under 30 kvadratmeter) och de största bostäderna (120 kvadratmeter eller större) hade det högsta genomsnittliga priset, runt 3 000 euro per kvadratmeter, men uppgiften grundar sig endast på ett fåtal överlåtelser i respektive storleksklass.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

En fjärdedel av aktiebostäderna i landskommunerna kostade över 229 000 euro

Om man vill se på köpesummornas nivå för enskilda överlåtelser kan man dela in summorna i fyra grupper efter storleksordning och jämföra köpesummorna vid gruppgränserna (kvartil 1, median och kvartil 2). Nedanstående tabell visar att en fjärdedel av de överlåtna bostäderna på Åland hade en köpesumma under ca 119 000 euro, medan en fjärdedel kostade mellan 119 000 och 165 000 euro. Ytterligare en fjärdedel av bostäderna överläts för en summa mellan 165 000 och 203 000 euro och i fjärdedelen med de dyraste bostäderna kostade de över 203 000. Köpesummornas kvartiler är betydligt högre för bostäder i landskommunerna än i Mariehamn och för en fjärdedel av bostäderna i landskommunerna översteg köpesumman 229 000 euro.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Aktiebostäder i landskommunerna stod för två femtedelar av den totala köpesumman

Det överläts något färre aktiebostäder 2018 än 2017 och den totala köpesumman sjönk från 31 till 29 miljoner euro. Sedan 2010 har den årliga totala köpesumman varierat mellan 26 och 38 miljoner och överlåtelser i landskommunerna har stått för mellan 14 och 34 procent av summan. År 2018 var dock andelen större då nästan 40 procent av köpesumman gällde aktiebostäder i landskommunerna.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Aktiebostadspriserna har ökat mindre än konsumentprisindex sedan 2010

Man kan beskriva utvecklingen av det årliga genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder med hjälp av ett index där priset för 2010 ges värdet 100 och efterföljande år får värden som representerar den förändring som skett efter 2010. Utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) och aktiebostädernas prisindex från 2010 illustreras av nedanstående diagram. Efter en relativt likartad utveckling av de båda indexen mellan 2014 och 2016 har KPI ökat med ungefär tre procent under de två senaste åren, medan aktiebostadsprisindexet vek neråt 2017 och endast visade en liten ökning under 2018. Sedan 2010 har KPI ökat med 12,5 procent medan aktiebostadsprisindexet stigit med 6,2 procent.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I databaserna finns mera uppgifter om det genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder i Mariehamn respektive landskommunerna samt för olika bostadsstorlekar för tiden 2010–2018.

I exceltabellen Aktiebostadsöverlåtelser 2010–2018 visas bl.a. spridningen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset samt siffror för den totala köpesumman efter år och region.

Uppgifterna baserar sig på utdrag ur skatteförvaltningens register över aktiebostadsöverlåtelser. Materialet innehåller inte uppgifter om bostädernas ålder, rumsantal eller hustyp. Mera information finns i pdf-filen Beskrivning av statistiken.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax