Aktiebostadsöverlåtelser 2019

Medelpriset för aktiebostäder 2 579 euro per kvadratmeter

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för aktiebostäder överlåtna under 2019 var 2 579 euro. Medelpriset var högre för bostäder i landskommunerna, 2 735 euro, än för bostäder i Mariehamn där medelpriset var 2 504 euro per kvadratmeter. År 2018 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset 2 519 euro. De överlåtna aktiebostädernas storlek uppgick i medeltal till 72,1 kvadratmeter, vilket är tre kvadratmeter större än 2018. Uppgifterna för 2019 är dock ofullständiga då information saknas om de överlåtelser som gjordes under tiden 1.10–8.11.2019.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Trots att uppgifterna inte är fullständiga ingår 180 överlåtelser i statistiken för 2019, vilket är endast några enstaka färre än medeltalet gällande de år för vilka aktiebostadsöverlåtelsestatistik har sammanställts, d.v.s. 2010–2019. Över två tredjedelar av aktiebostäderna i 2019 års överlåtelsestatistik finns i Mariehamn och knappt en tredjedel i landskommunerna, varav de flesta i Jomala och Finström. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för bostäder i landskommunerna ökade snabbt 2010–2014 för att sedan stanna av och sjunka något fram till 2017 när det åter började stiga. I Mariehamn har medelprisets utvecklingskurva varit jämnare och årets prisnivå är endast lite högre än nivån 2010 då medelpriset var 2 470 euro per kvadratmeter i staden. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset var både 2018 och 2019 högre för aktiebostäder i landskommunerna än i staden.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

För en fjärdedel av aktiebostäderna översteg köpesummorna 235 000 euro

Eftersom uppgifterna om aktiebostadsöverlåtelserna 2019 inte är kompletta kan man inte jämföra den totala köpesumman under året med tidigare års köpesummor, men den kända köpesumman för 2019 översteg de totala köpesummorna för de enskilda åren 2016–2018 då de låg mellan 28 och 31 miljoner euro per år.

Om man vill se på köpesummornas nivå för enskilda överlåtelser kan man dela in summorna i fyra grupper efter storleksordning och jämföra köpesummorna vid gruppgränserna (kvartil 1, median och kvartil 2). Indelningen visar att en fjärdedel av aktiebostäderna i Mariehamn kostade över 214 000 euro medan en fjärdedel av bostäderna i landskommunerna hade köpesummor över 270 000 euro. Hälften av bostäderna i landskommunerna kostade över 200 000 euro. Ser man till hela Åland kostade en fjärdedel av aktiebostäderna under 120 000 euro och en fjärdedel över 235 000 euro.

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Högst medelpris i storleksklassen 90,0–119,9 kvadratmeter

Av de aktiebostäder som ingår i överlåtelsestatistiken för 2019 var 45 procent i storleksklassen 60,0–89,9 kvadratmeter och närmare 33 procent hade en yta mellan 30,0 och 59,9 kvadratmeter. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset var högst för bostäderna i storleksklassen 90,0–119,9 kvadratmeter där det uppgick till drygt 2 800 euro. Både i storleksklasserna 30,0–59,9 och 60,0–89,9 kvadratmeter låg medelpriset mellan 2 500 och 2 600 euro, medan de allra största aktiebostäderna kostade i genomsnitt närmare 1 800 euro per kvadratmeter. Det överläts också några bostäder med yta under 30 kvadratmeter, men de är för få för att medelpriset ska kunna redovisas.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Aktiebostadspriset steg mera än konsumentprisindex under 2019

Man kan beskriva utvecklingen av det årliga genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder med hjälp av ett index där priset för 2010 ges värdet 100 och efterföljande år får värden som representerar den förändring som skett efter 2010. Om man jämför indexet med konsumentprisindex (KPI) ser man att aktiebostadsprisindexet följde ungefär samma utveckling som konsumentprisindex under perioden 2014–2016, men därefter har konsumentprisindexet fortsatt att stiga medan aktiebostadsindex sjönk 2016 för att sedan åter vända uppåt. Sedan 2010 har konsumentprisindex stigit med 13,3 procent och aktiebostadsindex med 8,7 procent. Under 2019 steg dock aktiebostadsindexet mera än konsumentprisindex, 2,4 procent för aktiebostadsindex jämfört med 0,7 procent för konsumentprisindex.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I databaserna finns mera uppgifter om det genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder i Mariehamn respektive landskommunerna samt för olika bostadsstorlekar för tiden 2010–2019.

I exceltabellen Aktiebostadsöverlåtelser 2010–2019 visas bl.a. spridningen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset samt detaljerade uppgifter för varje enskilt år.

Uppgifterna baserar sig på utdrag ur skatteförvaltningens register över aktiebostadsöverlåtelser. Materialet innehåller inte uppgifter om bostädernas ålder, rumsantal eller hustyp. Mera information finns i pdf-filen Beskrivning av statistiken.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax