Aktiebostadsöverlåtelser 2020

Aktiebostadspriserna steg med 5 procent

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för de aktiebostäder som överläts 2020 uppgick till 2 712 euro, vilket är 5 procent högre än medelpriset för 2019. Priset var något högre för bostäder i Mariehamn än i landskommunerna. Drygt två tredjedelar av de 270 bostäder som ingår i statistiken finns i Mariehamn och en knapp tredjedel i landskommunerna. Den totala köpesumman översteg 50 miljoner euro, vilket är betydligt högre än under något annat enskilt år sedan statistik över åländska aktiebostadsöverlåtelser började sammanställas 2010.

Genomsnittligt kvadratmeterpris för aktiebostäder samt de överlåtna bostädernas medelstorlek efter region 2020

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Större bostäder i landskommunerna än i staden

Medelpriset för de överlåtna aktiebostäderna i Mariehamn var 2 755 euro per kvadratmeter, medan kvadratmeterpriset i landskommunerna var lägre, 2 620 euro i genomsnitt. Bostäderna i landskommunerna var överlag större än i staden och genomsnittsstorleken på de överlåtna bostäderna i landskommunerna var nästan 82 kvadratmeter, medan motsvarande siffra för bostäderna i Mariehamn var 64 kvadratmeter. Om man ser på utvecklingen av medelpriset sedan 2010 har prisstegringen varit brantare i landskommunerna än i staden, framför allt under perioden 2010–2014, men medelpriset på de överlåtna aktiebostäderna var ändå högre i staden ända fram till 2018, då bostädernas medelpris i landskommunerna översteg det i Mariehamn. År 2020 hade Mariehamns aktiebostäder åter det högre medelpriset.

Genomsnittligt kvadratmeterpris för aktiebostäder 2010–2020 efter region och år

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Största antalet överlåtelser sedan 2010

Den totala köpesumman för aktiebostäder som överläts 2020 uppgick till drygt 50 miljoner, vilket är betydligt mera än under något annat enskilt år sedan 2010. Uppgiften saknas dock för 2019 då kompletta uppgifter om aktiebostadsöverlåtelser inte går att få fram på grund av ett byte av rapporteringssystem på skatteförvaltningen under slutet av 2019. Trots att uppgifterna var bristfälliga omfattade statistiken 180 överlåtelser 2019, vilket är i nivå med medeltalet för 2010–2019 som ligger på 188 överlåtelser. Systembytet på skatteförvaltningen kan ha påverkat rapporteringen av överlåtelser så att köp från slutet av 2019 registrerades först 2020 och därmed delvis förklarar det stora antalet överlåtelser och den höga totala köpesumman 2020. Dessutom färdigställdes ett flertal nybyggen med aktiebostäder under 2020, vilket bidrar till en större handel under året. Av den totala köpesumman på drygt 50 miljoner stod bostäder i Mariehamn för nästan 32 miljoner och bostäder i landskommunerna för knappt 19 miljoner.

Total köpesumma för aktiebostadsöverlåtelser 2010–2020 efter region och år, miljoner euro

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Not: Total köpesumma går ej att uppge för 2019 då uppgifter saknas för 1.10-8.11.2019.

En fjärdedel av aktiebostäderna i landskommunerna kostade över 256 000 euro

Man kan se på köpesummornas nivå för enskilda överlåtelser genom att dela in summorna i fyra grupper efter storleksordning och jämföra köpesummorna vid gruppgränserna (kvartil 1, median och kvartil 2). Indelningen visar att en fjärdedel av aktiebostäderna som överläts 2020 kostade över 237 000 euro och en fjärdedel hade köpesummor under 123 881 euro. I Mariehamn kostade de dyraste aktiebostäderna över 220 000 euro och i landskommunerna var priserna för den dyraste fjärdedelen av överlåtelserna högre, över 256 000 euro. Att de bostäder som överläts i landskommunerna hade högre köpesummor än de i staden hänger samman med att bostäderna i landskommunerna överlag var större än de i staden. Priset påverkas också av bland annat bostädernas byggnadsår, men den uppgiften framgår inte i materialet som ligger till grund för statistiken.

Spridning av aktiebostäders köpesummor vid överlåtelser 2020 efter region, euro

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Dyraste kvadratmeterpriset i de minsta bostäderna

Av de överlåtna aktiebostäderna var 43 procent i storleksklassen 60–89 kvadratmeter, 35 procent var 30–59 kvadratmeter och 11 procent var 90–119 kvadratmeter. Av den återstående tiondelen av bostäderna var hälften under 30 kvadratmeter och hälften över 120 kvadratmeter stora. Det högsta genomsnittliga kvadratmeterpriset hade de minsta bostäderna med en yta under 30 kvadratmeter, vars medelpris låg på nästan 3 000 euro per kvadratmeter. I övriga storleksklasser låg medelpriset just över 2 700 euro per kvadratmeter, med undantag för bostäderna i storleksspannet 60–89 kvadratmeter, vilka hade ett något lägre medelpris, 2 660 euro per kvadratmeter.

Genomsnittligt kvadratmeterpris efter bostadens storlek 2020, euro/m2

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Medelpriset drygt 14 procent högre nu än för tio år sedan

Man kan beskriva utvecklingen av det årliga genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder med hjälp av ett index där priset för 2010 ges värdet 100 och efterföljande år får värden som representerar den förändring som skett efter 2010. Om man jämför indexet med konsumentprisindex (KPI) ser man att aktiebostadsindexet har haft en betydligt mer fluktuerande kurva än konsumentprisindex som har stigit i en relativt jämn takt under perioden. Det senaste året vände dock konsumentprisindexets utveckling nedåt samtidigt som aktiebostadsprisindexet fortsatte en uppåtgående trend varvid aktiebostadsprisindexet har stigit mera än konsumentprisindex både jämfört med 2010 och i relation till föregående år. Sedan 2010 har konsumentprisindex stigit med 12,8 procent och aktiebostadsindex med 14,4 procent. Under 2020 steg aktiebostadsindex med 5,2 procent medan konsumentprisindex gick ned med 0,4 procent.

Aktiebostadsprisindex och konsumentprisindex 2010–2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

I databaserna finns mera uppgifter om det genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder i Mariehamn respektive landskommunerna samt för olika bostadsstorlekar för tiden 2010–2020.

I exceltabellen Aktiebostadsöverlåtelser 2010–2020 visas bl.a. spridningen av det genomsnittliga kvadratmeterpriset samt detaljerade uppgifter för varje enskilt år.

Uppgifterna baserar sig på utdrag ur skatteförvaltningens register över aktiebostadsöverlåtelser. Materialet innehåller inte uppgifter om bostädernas ålder, rumsantal eller hustyp. Mera information finns i pdf-filen Beskrivning av statistiken.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax