Aktiebostadsöverlåtelser 2021

Aktiebostadsöverlåtelser för 42 miljoner euro

Under 2021 överläts drygt 230 aktiebostäder till ett sammanlagt belopp på 42 miljoner euro. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för de överlåtna bostäderna uppgick till 2 686 euro, vilket är en minskning med en procent jämfört med 2020. Medelpriset för aktiebostäderna i Mariehamn var högre än för de i landskommunerna, eller 2 751 euro per kvadratmeter i staden och 2 566 euro i landskommunerna.

Genomsnittligt kvadratmeterpris för aktiebostäder samt de överlåtna bostädernas medelstorlek efter region 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Var tredje överlåtelse gällde bostäder utanför staden

Drygt en tredjedel av de aktiebostäder som överläts 2021 fanns utanför Mariehamn. Bostädernas storlek var i medeltal 68 kvadratmeter, men bostäderna i landskommunerna hade en större medelstorlek än de i Mariehamn, 78 kvadratmeter i landskommunerna och 63 kvadratmeter i staden. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset var högre för aktiebostäderna i Mariehamn än i landskommunerna, vilket också var fallet under 2020, medan medelpriset var högre för bostäder i landskommunerna under 2018 och 2019. Om man ser på utvecklingen sedan 2010 har det genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder stigit snabbare i landskommunerna än i Mariehamn, speciellt under perioden 2010–2014, medan priserna i Mariehamn har haft en jämnare utvecklingskurva.

Genomsnittligt kvadratmeterpris för aktiebostäder 2010–2021 efter region och år

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

En fjärdedel av bostäderna kostade över 3 000 euro per kvadratmeter

Man kan se på kvadratmeterpriset för enskilda överlåtelser genom att dela in bostäderna i fyra grupper efter prisets storleksordning och jämföra priserna vid gruppgränserna (kvartil 1, median och kvartil 2). Indelningen visar att en fjärdedel av aktiebostäderna som överläts 2021 kostade över 3 029 euro och en fjärdedel under 2 149 euro per kvadratmeter. I Mariehamn var kvadratmeterpriset för de dyraste aktiebostäderna över 3 266 euro och i landskommunerna var priserna för den dyraste fjärdedelen av överlåtelserna över 2 987 euro.

Spridning av aktiebostäders genomsnittliga kvadratmeterpris vid överlåtelser 2021 efter region, euro

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Lägst kvadratmeterpris i de största bostäderna

Nästan hälften av aktiebostäderna som överläts 2021 var i storleksgruppen 60–89,9 kvadratmeter och en tredjedel var 30–59,9 kvadratmeter. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset var lägst i de största bostäderna och högst i de minsta. För bostäderna i storleksgruppen upp till 30 kvadratmeter var kvadratmeterpriset i medeltal nästan 2 900 euro, medan det för bostäderna större än 120 kvadratmeter uppgick till 2 100 euro.

Genomsnittligt kvadratmeterpris efter bostadens storlek 2021, euro/kvadratmeter

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Köpesumman för de dyraste bostäderna översteg 223 000 euro

Den totala köpesumman för de drygt 230 överlåtna bostäderna 2021 uppgick till 42 miljoner euro, vilket är lägre än 2020 då drygt 270 bostäder överläts för sammanlagt 50 miljoner euro. Uppgiften om den totala köpesumman saknas för 2019 då kompletta uppgifter om aktiebostadsöverlåtelser inte gick att få fram på grund av ett byte av rapporteringssystem på skatteförvaltningen. Om man ser på de enskilda överlåtelsernas köpesummor under 2021 kostade den dyraste fjärdedelen av bostäderna över 223 000 euro, medan den fjärdedel av bostäderna som hade lägst pris låg under 128 000 euro.

Total köpesumma för aktiebostadsöverlåtelser 2010–2021 efter region och år, miljoner euro

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Genomsnittliga kvadratmeterpriset sjönk med en procent

Man kan beskriva utvecklingen av det årliga genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder med hjälp av ett index där priset för 2010 ges värdet 100 och efterföljande år får värden som representerar den förändring som skett efter 2010. Om man jämför indexet med konsumentprisindex (KPI) ser man att aktiebostadsindexet har haft en betydligt mer fluktuerande kurva än konsumentprisindex som har stigit i en relativt jämn takt under perioden. Tillgången av nybyggda aktiebostäder är en faktor som påverkar det årliga medelpriset för aktiebostäder. Sedan 2010 har konsumentprisindex stigit med 14,7 procent och aktiebostadsindex med 13,3 procent. Under 2021 steg konsumentprisindex med 1,7 procent medan aktiebostadsindex gick ned med 1,0 procent.

Aktiebostadsprisindex och konsumentprisindex 2010–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

I databaserna finns mera uppgifter om det genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder i Mariehamn respektive landskommunerna samt för olika bostadsstorlekar för tiden 2010–2021. I exceltabellen Aktiebostadsöverlåtelser 2010–2021 visas bl.a. spridningen av köpesummorna samt detaljerade uppgifter för varje enskilt år.

Uppgifterna baserar sig på utdrag ur skatteförvaltningens register över aktiebostadsöverlåtelser. Materialet innehåller inte uppgifter om bostädernas ålder, rumsantal eller hustyp. Mera information finns i pdf-filen Beskrivning av statistiken.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax