Aktiebostadsöverlåtelser 2023

Högre medelpris i landskommunerna än i Mariehamn

Under 2023 såldes drygt 240 aktiebostäder på Åland till ett värde av nästan 50 miljoner euro. Ungefär en femtedel av bostäderna var nya och överläts för första gången. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset var 2 851 euro, vilket var en ökning med 4,3 procent jämfört med medelpriset 2022. 

Genomsnittligt kvadratmeterpris för aktiebostäder samt de överlåtna bostädernas medelstorlek efter region 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Två femtedelar av de överlåtna aktiebostäderna fanns utanför Mariehamn och av dessa låg över hälften i Jomala. Bostäderna som såldes i landskommunerna var i genomsnitt större än de i Mariehamn med en medelstorlek på 80 kvadratmeter mot 66 i staden. Därtill var ungefär 40 procent av de överlåtna bostäderna i landskommunerna nybyggda medan samma sak gällde endast 6 procent av de bostäder som såldes i Mariehamn. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset var lägre för aktiebostäderna i Mariehamn, 2 736 euro, än för de som överläts i landskommunerna, 3 024 euro. Under perioden 2010 till 2017 var aktiebostädernas genomsnittspris högre i Mariehamn än i landskommunerna, men därefter har det varierat gällande vilken region som haft det högsta priset.

Genomsnittligt kvadratmeterpris för aktiebostäder 2010–2023 efter region och år

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Stor andel nybyggnader och rejäl prisökning gällande de största bostäderna

Nästan hälften av de aktiebostäder som såldes under 2023 hade en yta på 60 till 90 kvadratmeter, en tredjedel var 30 till 60 kvadratmeter stora och en tiondel 90 till 120 kvadratmeter. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset ökade från 2022 i alla storleksklasser utom gällande bostäder som omfattade 60–90 kvadratmeter, där medelpriset var ungefär samma som 2022. Störst var prisskillnaden bland bostäderna med en yta över 120 kvadratmeter. Dessa hade 2023 ett medelpris på 3 022 euro per kvadratmeter. Det var nästan lika högt som för de minsta bostäderna (under 30 kvadratmeter), vilka hade ett genomsnittligt kvadratmeterpris på 3 058 euro. Hälften av de sålda bostäderna över 120 kvadratmeter var nya, medan ingen av bostäderna under 30 kvadratmeter var nybyggd.

Genomsnittligt kvadratmeterpris efter bostadens storlek 2022–2023, euro/m2

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I landskommunerna kostade en fjärdedel av de sålda bostäderna över 270 000 euro

De enskilda köpesummorna fördelade sig så att en fjärdedel av bostäderna kostade över 261 000 euro, en fjärdedel mellan 184 500 och 261 000, en fjärdedel mellan 125 000 och 184 500 samt en fjärdedel under 125 000 euro. I Mariehamn kostade de billigaste bostäderna under 110 000 euro mot 172 000 i landskommunerna. Prisskillnaden kan delvis förklaras med att alla de sålda små bostäderna (under 30 kvadratmeter) låg i Mariehamn. Merparten av de största lägenheterna som såldes låg i landskommunerna där en fjärdedel av överlåtelserna hade köpesummor över 270 000 euro.

Spridning av aktiebostäders köpesummor vid överlåtelser 2023 efter region, euro

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Höjningen av aktiebostadspriset var långsammare än den allmänna prisutvecklingen

Ett kalkylerat aktiebostadsprisindex, där det genomsnittliga kvadratmeterpriset för 2010 ges värdet 100 och efterföljande år får värden som representerar den förändring som skett efter 2010, visar utvecklingen av det årliga medelpriset på aktiebostäder. Under 2023 steg konsumentprisindex (KPI) med 7,8 procent och aktiebostadsindex med 4,3 procent, vilket innebär att den allmänna prisutvecklingen varit betydligt snabbare än förändringen av medelpriset på aktiebostäder under året. Sedan 2010 har konsumentprisindex stigit med 31,9 procent och aktiebostadsindex med 20,2 procent. Enligt Statistikcentralens preliminära siffror sjönk det genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder i Finland (exklusive Åland) med drygt 5 procent för gamla bostäder under 2023. Medelpriset för nya aktiebostäder i Finland 2023 finns inte ännu tillgängligt.

Aktiebostadsprisindex och konsumentprisindex 2010–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I databaserna finns mera uppgifter om det genomsnittliga kvadratmeterpriset på aktiebostäder i Mariehamn respektive landskommunerna samt för olika bostadsstorlekar för tiden 2010–2023.

I exceltabellen Aktiebostadsöverlåtelser 2010–2023 visas bland annat spridningen av kvadratmeterpriset samt detaljerade uppgifter för varje enskilt år.

Uppgifterna baserar sig på utdrag ur Skatteförvaltningens register över aktiebostadsöverlåtelser. Materialet innehåller inte uppgifter om bostädernas rumsantal, hustyp eller ålder, men det framgår vilka bostäder som är nybyggda. Mera information finns i pdf-filen Beskrivning av statistiken.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax