Den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning 2019

I den offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning för år 2019 uppgick verksamhetsintäkterna till 58 miljoner euro och verksamhetskostnaderna uppgick till 418 miljoner. Skatteintäkterna slutade på 375 miljoner. Då landskapsandelarna är en transaktion inom den offentliga sektorn elimineras dessa. Sammantaget ledde detta till att det sammanlagda årsbidraget för 2019 uppgick till 22 miljoner. Efter avskrivningar och nedskrivningar landade det samlade resultatet för räkenskapsperioden på nästan -7 miljoner. Efter bokslutsdispositionerna ger detta ett underskott på 14 miljoner euro.

Tabell 1: Den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkningar (huvudrubriker) 1 000 euro

De huvudsakliga elimineringarna inom landskapet och inom kommunsektorn berör köp och försäljning av tjänster medan de huvudsakliga elimineringarna mellan landskapet och kommunsektorn berör landskapsandelar som betalats från landskapet till kommunsektorn. Se Tabell 2 för uppgifter om elimineringar.

Tabell 2: Elimineringar efter huvudrubrik

Tabell 3: Den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning 2019, 1 000 euro

Statistikens beskrivning

Denna webbpublikation innehåller uppgifter om den åländska offentliga sektorns konsoliderade resultaträkning. Tidigare har de kommunala resultaträkningarna och landskapets resultaträkning endast publicerats separat. Denna publicering ger en samlad bild av två centrala aktörer inom den offentliga sektorn på Åland. Här ingår Ålands landskapsregering (inklusive ÅHS och Landskapets Fastighetsverk) samt de åländska kommunerna och kommunalförbunden. Statens och socialskyddsfondernas verksamhet ingår inte i uppgifterna.

Med konsolidering menas att resultaträkningarna från de olika offentliga sektorerna sammanfogas till en gemensam resultaträkning. Detta görs genom att poster och transaktioner som skett mellan sektorerna elimineras.

Uppgifterna baseras på de uppgifter kommunerna och kommunalförbunden samt Ålands landskapsregering har lämnat in till ÅSUB. ÅSUB har gjort vissa korrigeringar och kompletteringar av materialet.

Uppställningen av den konsoliderade resultaträkningen skiljer sig på några punkter från resultaträkningarna i landskapsregeringens bokslut och kommunernas ekonomistatistik. Följande punkter skiljer sig åt:

  • ”Understöd och bidrag” samt ”Övriga verksamhetskostnader” inkluderar inkomst- och kapitalöverföringar, till skillnad från landskapsregeringens bokslut där dessa redovisas separat från verksamhetsintäkterna och -kostnaderna.

  • Posten ”Bokslutsdispositioner” inkluderar ”ökning/minskning av avskrivningsdiff.”, ”ökning/minskning av reserver” samt ”ökning/minskning av fonder”.

Nedan beskrivs de olika elimineringarna som gjorts för att ta fram den konsoliderade resultaträkningen.

Inledningsvis har transaktioner mellan Ålands landskapsregering och Fastighetsverket gjorts av finansavdelningen vid Ålands landskapsregering som levererat dessa till ÅSUB.

Inom den kommunala sektorn har följande transaktioner mellan kommuner och kommunalförbund eliminerats:

  • Driftsintäkter, försäljningsintäkter, från kommuner

  • Driftsintäkter, försäljningsintäkter, från kommunala samfund

  • Driftsintäkter, understöd och bidrag, av kommuner och kommunalförbund

  • Driftskostnader, kundtjänster köpta av kommuner

  • Driftskostnader, kundtjänster köpta av kommunala samfund

Avslutningsvis har elimineringar av transaktioner mellan Ålands landskapsregering och den kommunala sektorn gjorts baserat på två olika datamaterial. Det första består av transaktioner mellan Landskapregeringen och kommunsektorn i landskapets ekonomisystem. Det andra materialet består av information som kommunsektorn har uppgett i insamlingen av den kommunala ekonomistatistiken, mer exakt följande poster:

  • Driftskostnader, kundtjänster köpta av landskapet

  • Driftsintäkter, försäljningsintäkter, från landskapet

  • Driftsintäkter, understöd och bidrag, av landskapet

Den konsolidering som gjorts är relativt grundläggande och resulterar i vissa skillnader mellan mängden elimineringar på inkomst och utgiftssidan. Orsaker till skillnaderna beskrivs kort nedan.

Elimineringen inom landskapet bedöms vara heltäckande, då den gjorts av finansavdelningen utifrån det interna ekonomisystemet. Skillnaden på cirka sex miljoner euro mellan elimineringar på inkomst och utgiftssidan beror på att utdelningar från Fastighetsverket till landskapsregeringen bokförs som finansiell intäkt för landskapsregeringen, men endast minskar det egna kapitalet i Fastighetsverkets balansräkning.

Elimineringar på inkomst- och utgiftssidan skiljer sig åt inom kommunsektorn. Detta kan dels bero på att enskilda transaktioner bokförts vid olika tidpunkter i olika transaktioner, och dels på att vissa poster endast syns i balansräkningen för den ena parten i transaktionen, som i fallet med landskapet.

För elimineringar mellan kommunsektorn och landskapssektorn gäller samma sak som för elimineringarna inom kommunsektorn.

Databastabellen för konsoliderad resultaträkning för offentliga sektorn på Åland med mer detaljerad information hittar du här.

Kontaktperson: 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Johan Flink

+358 (0)18 25580
fornamn.efternamn[at]asub.ax

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden