Ålandsprovet 2012: En mätning av de åländska sjätteklassisternas matematikkunskaper

På uppdrag av utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregerings utbildnings- och kulturavdelning har ÅSUB under början av 2013 genomfört en analys av sjätteklassisternas resultat i det landskapsomfattande provet i matematik, ”Ålandsprovet 2012”.

Syftet med Ålandsprovet är att skapa en möjlighet att jämföra de enskilda skolornas resultat med motsvarande resultat i andra skolor i landskapet. Tidigare har utbildningsavdelningen själv gjort analysen, men denna gång har ÅSUB anlitats för att genomföra den. ÅSUB använt ett dataunderlag som består av elevernas provresultat, betyg och skolans läromedel samt antalet veckotimmar som skolorna använt för matematik under årskurserna 1-5. Analysarbetet har mynnat ut i en huvudrapport där de fyra distriktens resultat redovisas, samt i 24 stycken underrapporter som endast skickas ut till varje enskild sjätteklass.

Totalt deltog 267 elever i Ålandsprovet 2012, varav 145 var pojkar och 122 flickor. Den genomsnittliga lösningsandelen för hela Åland uppgick till 60,5 procent. Pojkarna var marginellt bättre än flickorna – de uppnådde en lösningsandel på 60,6 procent mot flickornas 60,3 procent.

Det distriktet med bäst lösningsandel år 2012 var Södra Åland – de uppnådde en lösningsandel på 63,5 procent. Skärgården var andrabäst med en lösningsandel på 60,1 procent. Norra Åland och Mariehamn presterade lika bra, de fick båda 58,8 procents lösningsandelar.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Ålandsprovet i matematik genomfördes även år 2003 och år 2006. Sjätteklassisterna presterade bättre dessa två åren jämfört med 2012 års prov, år 2003 var lösningsandelen 65,5 procent och år 2006 65,7 procent. 

Jämförelser mellan de åländska sjätteklassisternas matematikbetyg och provvitsord har också gjorts i denna rapport. Ålands sjätteklassister hade i medeltal ett matematikbetyg på 8,0 . Medelvitsordet i provet var för hela Åland 7,0, det visade sig alltså att de åländska eleverna i genomsnitt får drygt ett helt vitsord högre matematikbetyg jämfört med vitsordet i Ålandsprovet.  Denna jämförelse kan tolkas som de skillnader som uppstår om de nuvarande matematikbetygen istället enbart skulle baseras på vitsordet i Ålandsprovet.

I denna rapport har vidare olika bakgrundsvariabler studerats för att analysera hur de påverkar slutresultatet. Analysen visade att storleken på skolan har betydelse för hur de åländska eleverna presterar i Ålandsprovet. Slutsatsen måste vi däremot vara försiktig med. Vi kan bara ponera – utan att egentligen ge svar - vad skolans storlek egentligen signalerar: en optimal inlärningsmiljö med möjlighet till interaktion med andra elever, skolans resurser, kvaliteten i undervisningen eller annat som faktiskt bidrar till högre resultat i Ålandsprovet.

Läs hela rapporten här.

Hittade du det du sökte?

Ämnesområden