Ålänningarnas hälsa 2022

ÅSUBs material på statistikområdet hälso- och sjukvård utökas med en årlig nyhetspublicering som lyfter fram statistik som belyser hälsoförhållandet för den åländska befolkningen ur olika perspektiv. Det publicerade materialet på statistikområdet har tidigare utgjorts främst av uppgifter över verksamheten vid ÅHS, Ålands hälso- och sjukvård, men utvidgas nu bland annat med samlad statistik om dödsorsaker och aborter.  

Ålänningarna är jämförelsevis friska

Enligt Institutet för hälsa och välfärds (THL) sjuklighetsindex, som beaktar sju sjukdomsgrupper (cancer, kranskärlssjukdom, cerebrovaskulära sjukdomar, sjukdomar i rörelseorganen (muskuloskeletala sjukdomar), psykiska störningar, olycksfall och demens) samt fyra olika viktningsaspekter är ålänningarna förhållandevis friska i jämförelse med landet som helhet. Ett högre indexvärde tyder på högre sjuklighet. Sjuklighetsindexet för hela landet är 100 det senaste statistikåret. Indexets utveckling för perioden 2002–2019 tyder på att ålänningarna och finländarna blivit friskare under perioden.

Sjuklighetsindex (åldersstandardiserat) för Åland och Finland år 2002–2019

Sjuklighetsindex (åldersstandardiserat) för Åland och Finland 2002-2019

Den förväntade livslängden enligt ÅSUBs senaste siffror (från 2016-2020) är 85,5 år för kvinnor och 80,4 år för män. År 2021 avled 259 ålänningar. Av dessa var 40 procent 85 år eller äldre. För kvinnorna var andelen av de avlidna som uppnått åldern 85 eller äldre 50 procent, för männen drygt 30 procent. 

Avlidna efter kön och ålder år 2021

Avlidna efter kön och ålder år 2021

Hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer vanligaste dödsorsakerna

De vanligaste dödsorsakerna är dödfall till följd av cancersjukdomar, sjukdomar i cirkulationsorganen, sjukdomar i andningsorganen, sjukdomar i nervsystem eller sinnesorgan samt olycksfall eller yttre våld.  I knapp tredjedel av dödsfallen under perioden 2016–2020 var dödsorsaken cancersjukdom. 

Procentuell andel dödsfall till följd av de vanligaste dödsorsakerna åren 2001–2020 

Procentuell andel dödsfall till följd av de vanligaste dödsorsakerna åren 2001–2020

Drygt 200 ålänningar insjuknar årligen i cancer

Sedan mitten av 1950-talet har antalet cancerdiagnoser per 100 000 invånare i det närmaste tredubblats. Utvecklingen av antalet dödsfall till följd av cancer följer lyckligtvis inte samma utveckling. Cancerregistret har uppdaterat sina uppgifter om antalet cancerfall samt dödsfall till följd av cancer. Uppgifter finns nu fram till och med 2020. Måttet fall per 100 000 invånare används i stället för relativa (faktiska) fall då det möjliggör jämförelser över tid med beaktande av befolkningsutvecklingen. 
Åren 2016–2020 insjuknade årligen omkring 207 ålänningar i cancer, medan antalet som avled årligen på grund av cancer i medeltal låg på drygt 80.

Nya cancerfall och dödsfall i cancer per 100 000 invånare efter kön 

Nya cancerfall och dödsfall i cancer per 100 000 invånare efter kön

Risken att insjukna i cancer var något förhöjd hos män jämfört med övriga landet, medan den hos kvinnor inte uppvisade någon statistisk signifikant skillnad. 
De vanligaste cancersjukdomarna och genomsnittligt antal insjuknade under perioden 2016–2020 presenteras i tabellen nedan. 

Genomsnittligt årligt antal insjuknande i de vanligaste cancersjukdomarna under perioden 2016–2020

Genomsnittligt årligt antal insjuknande i de vanligaste cancersjukdomarna under perioden 2016–2020

Risken att insjukna i cancer ökar med åldern. Relativt få personer under 50 år insjuknar, medan risken att drabbas därefter ökar. 

Nya cancerfall (incidens) för perioden 2016–2020 fördelat på kön och åldersgrupper

Nya cancerfall (incidens) för perioden 2016–2020 fördelat på kön och åldersgrupper

Den relativa femårsöverlevnaden hos personer som insjuknar i cancer var under den aktuella tidsperioden i genomsnitt 67 procent. För män låg den på drygt 70 procent och för kvinnor på drygt 60 procent. Observera att den relativa femårsöverlevnaden är beräknad som en jämförelse mellan den observerade dödligheten hos personer diagnostiserade med olika typer av cancer och befolkningen i samma ålder.  Vid utgången av 2020 levde drygt 1 700 ålänningar med en cancerdiagnos.

Relativa överlevnaden (procent) fem år efter diagnos för samtliga samt de vanligaste cancersjukdomarna

Relativa överlevnaden (procent) fem år efter diagnos för samtliga samt de vanligaste cancersjukdomarna

Närmare 80 aborter genomfördes år 2021

På ÅSUBs webbsidor finns statistik över aborter från 1987 och framåt. 2021 utfördes 79 aborter. Antalet aborter har under perioden 1987–2021 årligen legat på mellan 44 och 85. Den högsta noteringen gjordes 1991. Figuren nedan visar antalet aborter per år per 1 000 kvinnor i fertil ålder . År 2021 låg detta antal på 13,5. 
Jämfört med övriga Finland ligger Åland något högre i abortstatistiken. 

Antal aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder i Finland och på Åland

Antal aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder i Finland och på Åland

År 2021 gjordes flest aborter, 27 stycken, i åldersgruppen 30–34 år. Fördelningen på åldersgrupper varierar dock något över tid. 

Psykisk ohälsa bakom stor del av sjukdagpenning och sjukpension

Drygt 1 900 sjukdagpenningsperioder inleddes under 2021. De vanligaste orsakerna var diagnoser i sjukdomshuvudgrupperna psykiatriska sjukdomar och sjukdomar i muskuloskeletala systemet. De vanligaste sjukdomshuvudgrupperna samt antal inledda perioder presenteras i tabellen nedan. 

Inledda sjukdagpenningperioder efter de främsta sjukdomshuvudgrupperna 2021

Inledda sjukdagpenningperioder efter de främsta sjukdomshuvudgrupperna 2021

622 personer fick sjuk- eller invalidpension under 2021. Av dessa var 57 procent kvinnor och 43 procent män. Omkring hälften av pensionstagarna i denna grupp är pensionerade till följd av psykisk ohälsa. 

Mottagare av sjuk- eller invalidpension efter sjukdom och kön 2021

Mottagare av sjuk- eller invalidpension efter sjukdom och kön 2021

24 fall av TBE på Åland under 2021

Sedan 1995 har årligen mellan 2 och 26 fall av fästingburen virusorsakad hjärninflammation, TBE, diagnostiserats på Åland. År 2021 rapporterades 24 fall. Förekomsten av TBE är betydligt vanligare på Åland än i övriga Finland. Efter Åland är Helsingfors-Nylands sjukvårdsdistrikt det distrikt som rapporterar flest fall. 

Antal årliga diagnostiserade fall av TBE på Åland och i Finland totalt åren 1995–2021

Antal årliga diagnostiserade fall av TBE på Åland och i Finland totalt åren 1995–2021

Statistik som rör hälso- och sjukvård finns samlat i Exceltabeller på ÅSUBs webbplats.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax