Ålänningarnas hälsa 2023

ÅSUBs material på statistikområdet hälso- och sjukvård belyser hälsoförhållandet för den åländska befolkningen ur olika perspektiv. Årets publicering omfattar bland annat det omarbetade sjuklighetsindexet från THL, besök samt genomsnittliga mottagningsavgifter hos privatläkare och orsaker för sjukdagpenning och sjukpension.  

THLs sjuklighetsindex är lågt för Åland

Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerar årligen ett sjuklighetsindex, som tyder på att ålänningar är förhållandevis friska jämfört med övriga Finland, samt att befolkningen i landet totalt sett blivit friskare över tid. Sjuklighetsindexet beaktade ursprungligen sju sjukdomsgrupper (cancer, kranskärlssjukdom, cerebrovaskulära sjukdomar, sjukdomar i rörelseorganen, psykiska störningar, olycksfall och demens) samt fyra olika viktningsaspekter. Sedan år 2021 har dock indexet gjorts om något och utökats med tre ytterligare sjukdomsgrupper: lungsjukdomar, diabetes och alkoholrelaterade sjukdomar, vilket innebär att de senaste årens siffror inte är jämförbara med tidigare års. I enlighet med det tidigare indexet ligger Åland fortsättningsvis lågt jämfört med andra områden i Finland, med ett index på 56 år 2021. 

THLs sjuklighetsindex för åren 2019-2021, åldersstandardiserat. Hela Finland 2021=100
THLs sjuklighetsindex för åren 2019-2021, åldersstandardiserat. Hela Finland 2021=100

I undersökningen Hälsosamma Finland som utförs av THL och som även omfattar Åland får bland annat personer svara på frågor om hur man upplever sitt hälsotillstånd. I den senaste undersökningen uppgav ungefär var tredje svarande att de upplever den egna hälsan som medelmåttlig eller sämre.

Andel personer i olika åldersgrupper på Åland som upplever att den egna hälsan är högst medelmåttlig år 2022
Andel personer i olika åldersgrupper på Åland som upplever att den egna hälsan är högst medelmåttlig år 2022

Hälften av kvinnorna som avled 2022 blev 85 år eller äldre

År 2022 avled 301 ålänningar, vilket är 38 personer fler än året innan. Av dessa var 42 procent 85 år eller äldre. Bland kvinnorna var andelen av de avlidna som uppnått åldern 85 eller äldre 50 procent, för männen drygt 30 procent. 20 kvinnor och 7 män var 95 år eller äldre.

Avlidna efter kön och ålder år 2022
Avlidna efter kön och ålder år 2022

Dödsorsaker för år 2022 finns inte tillgängliga vid tidpunkten för denna publicering, men dödsorsaker för år 2006–2021 finns sammanställda i en Excelfil på ÅSUBs webbplats. De vanligaste dödsorsakerna är cancersjukdomar, sjukdomar i cirkulationsorganen samt sjukdomar i nervsystem eller sinnesorgan.

Privat läkarvård uppsöktes vid 4 950 tillfällen

I publiceringen Besök och vårddagar inom hälso- och sjukvården 2022 redovisas antalet besök till ÅHS. Utöver dessa gjordes under 2022 bland annat 4 950 privata läkarbesök och drygt 26 800 besök till privat tandvård. Antal besök samt genomsnittliga avgifter presenteras i tabellen nedan. 

Ålänningars besök hos privatläkare samt genomsnittliga avgifter (euro) 2022
Ålänningars besök hos privatläkare samt genomsnittliga avgifter (euro) 2022

Uppgifter för åren 2016–2022 finns sammanställt i en Excel-fil på ÅSUBs webbplats.

60 aborter genomfördes år 2022

På ÅSUBs webbsidor finns statistik över aborter från 1987 och framåt. 2022 utfördes 60 aborter, vilket är 19 färre än år 2021. Vid en tredjedel av aborterna var kvinnan i åldersgruppen 30–34 år. 10 kvinnor var under 25 år och 16 kvinnor var 35 år eller äldre.

Aborter efter kvinnans ålder 2001–2022
Aborter efter kvinnans ålder 2001–2022

 Antalet aborter har under perioden 1987–2022 årligen legat på mellan 44 och 85.

Psykisk ohälsa och muskuloskeletala sjukdomar bakom stor del av sjukdagpenning och sjukpension

Drygt 1 780 sjukdagpenningsperioder inleddes under 2022. De vanligaste orsakerna var diagnoser i sjukdomshuvudgrupperna psykiatriska sjukdomar och sjukdomar i muskuloskeletala systemet, det vill säga bland annat ledsjukdomar, ryggsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader. Sjukdomshuvudgrupperna samt antal inledda perioder presenteras i tabellen nedan.

Inledda sjukdagpenningsperioder efter sjukdomshuvudgrupp 2022
Inledda sjukdagpenningsperioder efter sjukdomshuvudgrupp 2022

Bland de som fått sjukdagpenning på grund av psykisk ohälsa finns fler kvinnor än män. Figuren nedan visar fördelning på kön och två olika åldersgrupper. 

Personer som fått sjukdagpenning på grund av psykisk ohälsa 2004-2022

Personer som fått sjukdagpenning på grund av psykisk ohälsa 2004–2022
602 personer fick sjuk- eller invalidpension under 2022. Av dessa var något fler, 55 procent, kvinnor och 45 procent män. Omkring hälften av pensionstagarna i denna grupp är pensionerade till följd av psykisk ohälsa. Den näst vanligaste orsaken är sjukdomar i det muskuloskeletala systemet, som orsakar var sjätte sjuk- eller invalidpension.

Mottagare av sjuk-/invalidpension efter sjukdom och kön 2022
Mottagare av sjuk-/invalidpension efter sjukdom och kön 2022

9 fall av TBE på Åland under 2022

Sedan 1995 har årligen mellan 2 och 26 fall av fästingburen virusorsakad hjärninflammation, TBE, diagnostiserats på Åland och rapporterats till THL. År 2022 rapporterades 9 fall. Förekomsten av TBE är betydligt vanligare på Åland än i övriga Finland. Efter Åland är Helsingfors-Nylands sjukvårdsdistrikt det distrikt som rapporterar flest fall. Drygt 400 fall av borrelios diagnostiserades kliniskt under 2022. Den verkliga siffran för antalet fall av borrelia är dock högre, bland annat på grund av att hudborrelios inte diagnostiseras med blodprov.

Statistik som rör hälso- och sjukvård finns samlat i Excel filer på ÅSUBs webbplats.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax