Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2020

Kockar största yrkesgruppen som utexaminerades från yrkesutbildningen

Under 2020 tog 135 personer studentexamen vid Ålands lyceum, 180 personer utexaminerades från Ålands yrkesgymnasium och 55 tog examen från Högskolan på Åland. Av de nästan 8 700 personer som avlagt examen från det åländska utbildningssystemet hittills under 2000-talet bodde tre fjärdedelar på Åland i slutet av 2020, men andelen varierar för de olika utbildningsnivåerna.

De utexaminerade på gymnasienivå 2020 efter nivå, skola, hemort och kön

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Av de utexaminerade studenterna var 56 procent kvinnor och 44 procent män. Alla utom två hade hemort på Åland vid antagningen till studierna och av ålänningarna kom 56 procent från landsbygden, 38 procent från Mariehamn och 6 procent från skärgården. Könsfördelningen var något jämnare bland de utexaminerade från yrkesutbildningen med 46 procent kvinnor och 54 procent män. En tiondel av de som tog examen från Yrkesgymnasiet hade hemort utanför Åland vid antagningen, 17 personer från Finland samt en från Sverige och 13 av dem utexaminerades från sjöfartsprogrammen.

Flest kockar, närvårdare och merkonomer

De största yrkesgrupperna som utexaminerades var kockar, närvårdare och merkonomer med 20–30 examina vardera. Av utbildningsområdena hade det allmänbildande området, dit studentexamen hör, flest examina eller 135 stycken, följt av tjänstebranschen och det tekniska området med ungefär 60 utexaminerade vardera. Könsfördelningen varierade stort inom de olika områdena. Minst jämn var den inom hälsovård, där 90 procent av de som tog examen var kvinnor, och teknik med 89 procent män bland de utexaminerade. Området handel hade den jämnaste fördelningen med 48 procent kvinnor och 52 procent män.

De utexaminerade på gymnasienivå 2020 efter utbildningsområde och kön

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Drygt 220 utexaminerade per år från yrkesutbildningen under 2000-talet

Antalet utexaminerade från den allmänbildande gymnasieutbildningen har varierat mellan 100 och 150 per år under 2000-talet. Inom den grundläggande yrkesutbildningen är variationen större. Toppnoteringen är 300 utexaminerade år 2011 och medeltalet per år för perioden 2000–2020 ligger på 224 personer.

De utexaminerade på gymnasienivå 2000–2020 efter typ av utbildning

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Vård och hospitality management hade flest utexaminerade från Högskolan

Av de 55 personer som tog examen från Högskolan på Åland var 53 procent kvinnor och 47 procent män. Trots att könsfördelningen totalt sett var jämn, var det stora könsskillnader på de olika programmen. Elektroteknik, maskinteknik och sjöfart hade endast manliga utexaminerade, medan 85–90 procent av de som tog examen inom vård, företagsekonomi och hospitality management var kvinnor. Det program som utexaminerade flest personer var vårdprogrammet med 13 examina följt av hospitality management med 10. 

De utexaminerade från Högskolan på Åland 2020 efter utbildningsprogram och kön

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

En majoritet av de utexaminerade inom tjänstebranschen kom från orter utanför Åland

En tredjedel av de utexaminerade från Högskolan, eller 18 personer, hade hemort utanför Åland vid antagning till studierna. Tolv personer kom från Finland och sex från Sverige. Av de som kom utifrån hade fyra personer gått sjöfartsprogrammet och lika många hade studerat hospitality management. Bland de utexaminerade inom tjänstebranschen, dit både sjöfart och hospitality management hör, var därmed personer utifrån i en liten majoritet. Också inom det tekniska området var fördelningen mellan ålänningar och icke-ålänningar relativt jämn med 58 procent ålänningar, medan de utexaminerade från Åland dominerade inom vård och handel.

De utexaminerade från Högskolan på Åland 2020 efter utbildningsområde och hemort

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

I medeltal 57 utexaminerade per år sedan 2003

Antalet examina vid Högskolan varierar mycket mellan åren, bland annat beroende på att en del utbildningsprogram inte startar varje år och därför inte utexaminerar personer alla år. Under 2005–2011 utexaminerades mellan 40 och 60 personer per år från Högskolan, men därefter var det mellan 60 och 80 fram till 2017. Under 2018–2020 tog runt 55–60 examen varje år. Antalet personer som utexaminerades 2020 ligger på samma nivå som medeltalet för perioden 2003–2020, vilket är 57 personer.

De utexaminerade från Högskolan på Åland 2003–2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Tre fjärdedelar av alla utexaminerade på Åland under 2000-talet bodde på Åland 31.12.2020

En undersökning av var de utexaminerade på gymnasienivå och inom högskoleutbildningen på Åland under 2000-talet är bosatta i slutet av 2020 visar att 77 procent finns på Åland. Andelen varierar dock för de olika utbildningsnivåerna samt beroende på hur lång tid som passerat sedan examen. Av de som tog examen inom den allmänbildande utbildningen under 2001–2005 och 2006–2010 bodde runt 55 procent på Åland 31.12.2020, medan andelen var mindre för de som tog studentexamen efter 2010. Av de som avlagt examen inom yrkesutbildningen var andelen som bodde på Åland betydligt högre och för dem gällde att en mindre andel av de som utexaminerats 2001–2005 än av de som avlagt examen 2016–2020 bodde på Åland i slutet av 2020. Totalt bodde 77 procent av de utexaminerade från yrkesutbildningen 2000–2020 på Åland 31.12.2020. För de som avlagt examen från Högskolan fanns stora skillnader mellan enskilda examensår, men då examensåren sammanräknats till femårsperioder var variationen inte så stor mellan perioderna. Ungefär 60 procent av de utexaminerade från Högskolan under 2000-talet bodde på Åland 2020, men andelen var något lägre för de som tog examen 2011–2015.

Andel av de utexaminerade 2001–2020 som bodde på Åland 31.12.2020 efter examensår och utbildningsnivå

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Mera statistikuppgifter om de utexaminerade finns i tabeller och databser på ÅSUBs hemsida.

Hela statistikmeddelandet Avlagda examina på gymnasie- och högskolenivå på Åland 2020 finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax