Barnomsorgen 2021

I slutet av 2021 var antalet barn inom barnomsorgen 1 360, vilket är 75 barn färre än vid slutet av 2020 och lägst sedan mätningarna påbörjades 1997. Minskningen skedde både inom daghem och inom familjedagvården. Sett till hela den redovisade perioden (1997 - 2021) har antalet barn inom familjedagvården minskat kraftigt, från 250 till 14, medan antalet barn i daghem ökat under motsvarande tid, från 1 202 till 1 346.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Vid utgången av 2021 var antalet barn i daghemmen ungefär 60 färre i jämförelse med året innan. Mariehamn stod för den största minskningen, antalet barn sjönk från 503 till 391. I Lemland, där antalet barn i daghem ökade mest, var de drygt 40 fler i slutet av 2021. Antalet barn inom familjedagvården halverades under året, från 29 till 14, vilket framför allt berodde på att Mariehamn stängde ner ett av sina gruppfamiljedaghem och Lemland avvecklade sitt enda kvarvarande.

Antalet vårddagar på daghem under hela 2021 uppgick till drygt 225 000, nästan 9 000 fler än under 2020. Inom familjedagvården minskade vårddagarna, från drygt 4 500 år 2020 till 2 400 år 2021.

Totalt var det i genomsnitt 46 barn i lekverksamhet (verksamhet i lekparker, öppna daghem och klubbverksamhet) under en dag 2021 och den bedrevs i fyra kommuner. Även lekverksamheten har minskat kraftigt under de senaste dryga 20 åren. Under 1999 deltog över 200 barn i medeltal i verksamheten fördelade på åtta kommuner.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Ytterst få barn under ett år var inskrivna i barnomsorgen på Åland i slutet av 2021. Bland barn som var ett år fanns över 20 procent inom barnomsorgen, både i Mariehamn och på landsbygden, medan andelen var hälften så stor i skärgården. Bland barn som var tre år eller äldre var andelen i barnomsorgen i medeltal över 90 procent på landsbygden och under 80 procent i Mariehamn samt skärgården.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Antalet anställda inom barnomsorgen omräknade till årsverken uppgick till cirka 415 under 2021 och 378 av dessa var anställningar inriktade mot omsorg eller pedagogik. Årsverken beskriver de anställdas arbetsinsats under året omräknad till heltid. Ungefär fyra procent av den totala mängden årsverken utgjordes av män. Mariehamn hade flest årsverken, cirka 130, tätt följt av Jomala med ett tiotal färre.

Mer statistik om barnomsorgen finns här

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax