Befolkningen 2002

Ålands befolkning ökade under år 2002 med 249 personer eller nästan en procent, vilket kan jämföras med en tillväxt på drygt 0,2 procent för Finland och knappt 0,4 procent för Sverige. Folkmängden uppgick den 31.12.2002 till 26 257 personer, varav 10 632 i Mariehamn, 13 279 på landsbygden och 2 346 i skärgården.

Rekordinflyttning
Inflyttningen var rekordstor och uppgick till 852 personer. Nästan hälften av inflyttningen kom från Finland, 40 procent från övriga Norden och elva procent från utomnordiska länder. Utflyttningen uppgick till 631 personer, varför flyttningsöverskottet blev 221 personer. År 2002 föddes 269 barn på Åland, medan 236 personer avled. Födelsenettot uppgick således till 33 personer, vilket är mindre än 2001. Antalet skilsmässor var det största hittills, eller 65 stycken, medan antalet vigslar minskade och uppgick till 90. Invånarantalet ökade i alla regioner. Skärgården hade det största flyttningsöverskottet i förhållande till folkmängden, men p.g.a. skärgårdens födelseunderskott blev dock den totala befolkningstillväxten relativt sett störst på landsbygden.

Äldre befolkning med ursprung i större antal länder
Det relativt låga antalet födda och den stora inflyttningen där speciellt inflyttningen från icke-nordiska länder växte, ledde till vissa märkbara förändringar i befolkningsstrukturen. Befolkningen blev något äldre samtidigt som mångfalden ökade när det gäller invånarnas födelseland, modersmål och medborgarskap. Antalet personer som är födda på Åland minskade med 15 under året, medan antalet personer födda i Sverige och Finland ökade med 95 respektive 85 personer. Tillväxten av antalet personer som är födda i övriga länder uppgick till hela 84 personer, vilket är en ökning med 12 procent. Av dessa länder var Estland, Ryssland, Thailand och Iran de enskilda länder som stod för den största ökningen. Antalet födelseländer för de inflyttade ökade till 67. Ålänningarna var medborgare i 56 olika länder och hade 43 olika modersmål. Av de 531 personer som var födda utanför Norden hade hälften europeiskt ursprung, medan en fjärdedel kom från Asien och en sjättedel från Amerika.

Drygt 70 procent av årskullarna bor kvar på Åland
Om man studerar de årskullar som har fötts på Åland sedan 1951, för vilka data finns tillgängliga, ser man att drygt 70 procent av dem som föddes på 1950-, 1960- och 1970-talen bor kvar på Åland i dag. Resten av årskullarna bor antingen utanför Åland eller är avlidna. Genom att inflyttningen har varit större än utflyttningen har dock antalet invånare på Åland i dessa årsklasser ökat. Totalt har det under perioden 1951 - 2002 fötts 15 859 personer på Åland, varav 12 593 bodde på Åland 31.12.2002. Därtill bodde det 4 828 personer på Åland som var födda utanför landskapet under nämnda period.

Hela rapporten finns bifogad som pdf nedan.