Befolkningen 2005

Befolkningsutvecklingen på Åland 2005 karaktäriserades av stark tillväxt och ökad mångfald beträffande ålänningarnas fördelning på födelseort och språk samtidigt som befolkningen blev något äldre.

Snabb folkökning på grund av ökad inflyttning
Ålänningarna blev 236 flera under år 2005 och uppgick vid slutet av året till 26 766 personer. Ökningstakten var 0,8 procent vilket var dubbelt så snabb tillväxt som för Finland och Sverige. Huvuddelen av folkökningen beror på flyttningsrörelsen som gav ett överskott på 205 personer. Flyttningen i förhållande till icke-nordiska länder gav det största överskottet, eller 102 personer, medan flyttningen i förhållande till Finland medförde ett överskott på 57 personer och flyttningen på Sverige och övriga Norden gav ett plus på 46 personer.

När det gäller bruttoflyttning dominerade dock den nordiska flyttningen stort, både vad gäller inflyttning och utflyttning. Av de totalt 844 inflyttarna kom 295 personer från Finland, 421 personer från Sverige och övriga Norden samt 128 personer från utomnordiska länder. Ut från Åland flyttade 639 personer, varav 238 till Finland, 375 till Sverige och övriga Norden samt 26 till utomnordiska länder.

Antalet avlidna var 259 personer och antalet födda 268 personer, vilket gjorde att födelseöverskottet blev endast 9 personer 2005. Det var antalet barn födda av mödrar som var 30 eller äldre som minskade, medan kvinnor under 30 år födde flera barn än 2004. Därmed bröts de senaste årens trend att en allt mindre del av barnen föds av yngre kvinnor.

Ökad andel med främmande språk
Befolkningsrörelsen medförde olika förändringar i befolkningsstrukturen: Antalet svenskspråkiga ökade med 114 personer och antalet finskspråkiga med 5 personer. I båda fall gäller att ökningstakten var lägre än för befolkningen som helhet, eftersom personer med övriga modersmål uppvisade en mycket snabbare tillväxt. Denna grupp ökade med 117 personer och dess andel av befolkningen steg från 2,5 till 2,9 procent.

Om man ser till födelseort, noteras en något minskad andel både för personer födda på Åland och i Finland, även om båda grupperna ökade med 36 respektive 17 personer. En snabbare tillväxt, och därmed ökande andelar av befolkningen, uppvisade de som var födda i Sverige som blev 83 fler och de som var födda i andra länder som hade en ökning på 100 personer.

Befolkningens medelålder steg och var vid årsskiftet 40,8 år. Antalet personer under 15 år sjönk, medan de som var i arbetsför ålder ökade liksom befolkningen i pensionsåldern. Om man ser till hur olika årsklasser förändrades, kan man notera att de som är födda 1981 - 1990 blev färre p.g.a. flyttningsunderskott och då i synnerhet de som var födda 1985 och 1986, de båda årskullar som hade den största utflyttningen av alla. I övriga tioårsklasser gav flyttningsrörelsen ett överskott. För personer födda 1940 och tidigare var dock antalet avlidna större än flyttningsöverskottet, varför de totalt sett minskade i antal.

De årskullar som är födda efter 1950 kan studeras mera i detalj. Man kan då konstatera att av de personer som föddes på Åland på 1950-, 1960- och 1970-talen bodde drygt 70 procent kvar på Åland år 2005, medan nästan 30 procent bodde på annat håll eller var avlidna. 

Inflyttare från Östeuropa och Asien
Ett markant drag i befolkningsförändringarna 2005 var den fortsatta ökningen av personer från icke-nordiska länder. Totalt flyttade det in personer från 32 olika länder under året. Av inflyttningen från utomnordiska länder kom 23 personer från de gamla EU-länderna, 49 från de länder som blev EU-medlemmar 2004 och 27 från andra östeuropeiska länder. Lettland, Estland och Tyskland var de enskilda länder som stod för den största utomnordiska inflyttningen. Från Asien flyttade 23 personer in och från Amerika 2.

Inom den del av befolkningen som var född utanför Åland fanns 76 olika födelseländer representerade och totalt 807 personer var födda utanför Norden. Av befolkningen som var född utanför Norden hade 17 procent svenska som modersmål och 30 procent var finska medborgare. Könsfördelningen i denna grupp var jämn, men åldersmässigt var denna inflyttargrupp koncentrerad till åldrarna 20 – 49 år. Två tredjedelar tillhörde den ålderskategorin, medan en knapp sjättedel eller 126 personer var under 20 år.

Även om invånarna som är födda utanför Norden är en snabbt växande grupp, är dock de inflyttade som är födda i något nordiskt land ännu helt dominerande. Totalt var 8 148 personer eller 30,4 procent av befolkningen född utanför Åland, medan andelen för de som kom från ett utomnordiskt land var 3,0 procent. Detta kan jämföras med att 3,4 procent av Finlands befolkning var födda utomlands, varav 2,7 procent utanför Norden och att motsvarande siffror för Sverige var 12,4 respektive 9,4 procent.

Hela statistikrapporten kan du läsa här.