Befolkningen 2006

ÅSUBs statistikrapport med detaljerade slutliga uppgifter om den åländska befolkningens struktur och förändringar 2006 har nu utkommit.

Befolkningsutvecklingen 2006 karaktäriserades av en minskad tillväxt p.g.a. avtagande inflyttning, men fortsatt stark ökning av antalet invånare födda utanför Norden

Flera födda men mindre befolkningstillväxt än 2005
Ålänningarna blev 157 flera under år 2006 och uppgick vid slutet av året till 26 923 personer. Detta innebär en ökningstakt på knappt 0,5 procent, vilket var högre än för Finland men lägre än i Sverige. År 2005 var befolkningstillväxten 236 personer. Huvuddelen av folkökningen beror på flyttningsrörelsen som gav ett överskott på 88 personer vilket dock var betydligt mindre än 2005. Flyttningen i förhållande till icke-nordiska länder gav det största överskottet, eller 111 personer, medan flyttningen till och från Finland medförde ett överskott på 44 personer. Flyttningen i förhållande till Sverige och övriga Norden gav ett underskott på 67 personer. När det gäller bruttoflyttning dominerade dock den nordiska flyttningen stort, både vad gäller inflyttning och utflyttning. Av de totalt 763 inflyttarna kom 268 personer från Finland, 364 personer från Sverige och övriga Norden samt 131 personer från utomnordiska länder. Ut från Åland flyttade 675 personer, varav 224 till Finland, 431 till Sverige och övriga Norden samt 20 till utomnordiska länder.

Antalet avlidna sjönk något från år 2005 och blev 257 personer. Antalet födda ökade med 27 och uppgick till 295 personer, vilket gjorde att födelseöverskottet steg och blev 38 personer år 2006.

Fyra år till pensionärsboomen?
Som en följd av det ökade antalet födda och av ett inte obetydligt flyttningsöverskott för barn under skolåldern ökade antalet personer under 15 år något efter att i flera år ha minskat p.g.a. låga födelsetal.

Antalet personer som har fyllt 65 år ökade med 69 under 2006 och deras andel av befolkningen steg därmed något och uppgick till 16,9 procent. Det var främst de yngre pensionärerna, de som är 65 - 74 år, som blev flera och i någon mån också 75 - 84-åringarna, medan antalet personer som var 85 år och över var i stort sett oförändrat. Att en större tillväxt av antalet pensionärer kan väntas inom några år visar det faktum att de första stora årsklasserna som föddes efter andra världskriget nu har passerat 60-årsstrecket. Åldersgruppen 60-65 år ökade med hela 150 personer under 2006.

Ökad andel med främmande språk  
Antalet svenskspråkiga ökade med 48 personer och antalet finskspråkiga med 8 personer. Personer med annat språk visade en mycket snabbare tillväxt. Denna grupp ökade med 101 personer och dess andel av befolkningen steg från 2,9 till 3,3 procent. Om man ser till födelseort, noteras ett oförändrat antal, men en något minskad andel, för personer födda på Åland. De som var födda i Finland minskade med fem personer. Betydande tillväxt, och därmed ökande andelar av befolkningen, uppvisade de som var födda i Sverige som blev 58 fler och de som var födda i andra länder som hade en ökning på 104 personer.

Rumänerna ökade mest av personer födda utom Norden
Totalt flyttade det in personer från 32 olika länder under året. Av de 131 inflyttade från utomnordiska länder kom 27 personer från de gamla EU-länderna, 44 från de länder som blev EU-medlemmar 2004 och 22 från andra östeuropeiska länder. Lettland, Estland och Rumänien var de enskilda länder som stod för den största utomnordiska inflyttningen. Från Asien flyttade 19 personer in och från Amerika 8.

Inom den del av befolkningen som var född utanför Åland fanns 78 olika födelseländer representerade och totalt 905 personer var födda utanför Norden. Därtill kommer 152 personer vilkas födelseland är okänt. Majoriteten, eller 570 stycken av invånarna, som var födda utanför Norden kom från Europa, medan 205 var födda i Asien, 37 i Afrika, 89 i Amerika och 4 i Oceanien. Rumänerna var den utomnordiska folkgrupp som ökade mest under året, både om man ser till födelseland och språk. 46 personer var födda i Rumänien och lika många hade rumänska som modersmål. Estland och Lettland där 89 respektive 83 personer är födda har dock gått upp i topp bland icke-nordiska födelseländer efter att ha passerat Iran. Geografiskt var de som har sitt ursprung utanför Norden mera koncentrerade till Mariehamn än befolkningen totalt. Nästan 58 procent bodde i Mariehamn. Andelen som bodde i skärgården var drygt åtta procent, d.v.s. helt proportionellt mot befolkningen som helhet.

Exempel på ytterligare uppgifter som ingår i befolkningsrapporten:
Födda efter moderns ålder
Avlidna efter ålder
Dödsorsaker
Flyttning mellan kommunerna
In- och utflyttning efter ålder, såväl för hela Åland som kommunerna
Befolkningsutvecklingen under längre tidsperioder

Hela rapporten kan du läsa här.