Befolkningen 2007

ÅSUBs statistikrapport med detaljerade slutliga uppgifter om den åländska befolkningens struktur och förändringar 2007 har nu utkommit.

Åland fick 1 136 nya invånare under 2007, 286 nyfödda barn och 850 inflyttade. De avlidna var 249 och de utflyttade 673. Detta gav ett födelseöverskott på 37 personer och ett flyttningsöverskott på 177, sammanlagt en folkökning på 214 personer. Den totala förändringen, efter vissa korrigeringar, blev en ökning på 230 personer. Den 31.12.2007 uppgick Ålands befolkning till 27 153 personer.

Betydligt fler män än kvinnor dör före 70 års ålder
Av de födda var 142 flickor och 144 pojkar. Det sammanlagda antalet var något lägre än 2006. Nästan 60 procent hade en mor som var 30 år eller äldre. Sedan slutet av 1990-talet har majoriteten av de nyblivna mödrarna tillhört denna ålderskategori. Antalet avlidna sjönk också något från 2006. Av de döda var 116 kvinnor och 133 män. Det finns betydande olikheter mellan könen beträffande dödsålder och dödsorsaker. Medan nästan var tredje avliden kvinna var 90 år eller äldre hade bara var sjätte avliden man uppnått denna ålder. Nästan 30 procent av männen som dog var under 70 år, men bara 12 procent av kvinnorna. Statistiken över dödsorsaker 2007 är inte klar, men siffror för åren 2004–2006 visar att tumörer samt olycksfall och våld är en vanligare dödsorsak för män än för kvinnor, medan sjukdomar i cirkulationsorganen i större utsträckning kräver kvinnors liv. 

Rekordinflyttning från utomnordiska länder
De inflyttade var 87 flera än 2006. Det flyttade in folk från 31 olika länder, mest från Sverige, 405 personer, och Finland, 278 personer. Därefter följde Rumänien med 36 personer, Lettland med 28 personer och Thailand varifrån Åland fick 19 nya invånare 2007. Totalt flyttade det in 157 personer från utomnordiska länder, vilket är den största siffran hittills. Utflyttningen låg kvar på i stort sett samma nivå som 2006. Endast 27 personer flyttade till ett land utanför Norden. Flest personer flyttade till Sverige och Finland, 350 respektive 276 stycken. Därefter kom Norge som lockade 15 ålänningar till bosättning under året. Den utomnordiska flyttningen gav ett flyttningsöverskott på 130 personer, medan flyttningsöverskottet i förhållande till Sverige och Finland blev 55 respektive 2 personer.  

Fortsatt hög befolkningstillväxt
Eftersom antalet födda och döda minskade ungefär lika mycket, blev födelseöverskottet i stort sett oförändrat från 2006. Flyttningsöverskottet fördubblades däremot tack vare den ökade inflyttningen. Befolkningstillväxten totalt var 73 personer större än 2006 och låg också över medelnivån för den senaste tioårsperioden. I förhållande till folkmängden har Åland tack vare större flyttningsöverskott haft en snabbare tillväxt än Finland och Sverige under 2000-talet, men 2007 var folkökningen i Sverige på samma nivå som Ålands, eller knappt 0,8 procent.

Tusen utomnordiska ålänningar
Flyttningsrörelsens inverkan syns i uppgifterna om födelseort och språk. Såväl de som är födda utanför Norden som de som har andra modersmål än svenska och finska översteg 1 000 personer för första gången. Vid årets slut hade Åland 1 036 invånare som var födda utanför Norden, vilket var 3,8 procent av befolkningen. De svenskspråkiga ökade med 80 personer under året och de finskspråkiga med 15. De som hade något annat språk blev 135 flera och var 1 022 personer den sista december.

Pensionärerna flera än barnen
Också åldersstrukturen påverkades av flyttningsrörelsen. Flyttningen gav ett underskott för åldersgrupperna 15–24 år, men överskott i alla andra åldersgrupper. Det största tillskottet gav flyttningen för 25–49-åringar. Betydande skillnader i åldersklassernas storlek gör också att befolkningens åldersstruktur genomgår stora förändringar. Antalet 65 år fyllda ökade med 114 under året, till 4 677 personer eller 17,2 procent av befolkningen. Denna ökning skedde trots att de största årskullarna födda i slutet av 1940-talet och början av 1950-talet ännu inte har nått pensionsåldern.  De som var 65 år eller äldre var nu för första gången flera än barnen under 15 år, vilka minskade med 27 personer och utgjorde 17,0 procent av invånarna. Denna nedgång kan förklaras med att stora årskullar från ”baby-boomens” år 1988–1995 är på väg ut i vuxenlivet, och detta medför en årlig minskning av antalet barn som inte helt kompenseras av de nyfödda och tillskottet som flyttningen ger.

Exempel på ytterligare uppgifter som ingår i befolkningsrapporten:

Befolkningsrörelsen i kommunerna 2007 och under de senaste tio åren
Flyttning mellan de enskilda åländska kommunerna
Befolkningen efter religionssamfund

Hela rapporten kan du läsa här.