Befolkningen 2008

Rekordinflyttning

Befolkningsutvecklingen på Åland under 2008 karaktäriserades av en stor tillväxt och fortsatt internationalisering. Detta framgår av ÅSUBs statistikrapport med samlade slutliga uppgifter om den åländska befolkningens struktur och förändringar 2008 som nu utkommit.

Åland fick nästan 1 250 nya invånare under 2008, närmare 300 nyfödda barn och drygt 950 inflyttade. Inflyttningen ökade med drygt 100 personer från 2007 och blev rekordstor. Det flyttade in folk från 37 olika länder, mest från Sverige, 422 personer, och Finland, 350 personer. Därefter följde Rumänien med 24 personer samt Turkiet och Thailand med 18 vardera. Totalt flyttade det in 160 personer från utomnordiska länder, vilket är den största siffran hittills.

Också utflyttningen ökade något och översteg 700, men flyttningsöverskottet blev ändå det största på 35 år eller nästan 250 personer. Hälften av detta överskott eller 124 personer genererades av den utomnordiska flyttningen, medan flyttningsöverskottet i förhållande till Finland och Sverige blev 94 respektive 25 personer. 

 

Snabbare befolkningstillväxt än i Sverige och FinlandDen totala befolkningstillväxten var drygt 300 personer, vilket var den största ökningen sedan 1990. I förhållande till folkmängden har Åland tack vare större flyttningsöverskott haft en snabbare tillväxt än Finland och Sverige under 2000-talet och detta var fallet också 2008. Folkökningen var 1,1 procent på Åland, 0,8 procent i Sverige och 0,5 procent i Finland. Också antalet vigslar fick en toppnotering. De 139 nya äktenskapen var den högsta siffran sedan 1970. Samtidigt minskade skilsmässorna och blev 44 stycken.

 

Nästan 1 200 ålänningar med ursprung utanför Norden
De som är födda utanför Norden fortsatte att öka i antal och var vid årets slut 1 198 personer, eller 4,4 procent av befolkningen. De svenskspråkiga ökade med över 100 under året, medan personer med andra språk blev nästan 200 flera. Av dessa språk var det rumänska som ökade mest med nästan 30 personer och därefter kom kurdiska, lettiska, thai och finska med en ökning på omkring 20 personer vardera. De förändrade flyttningsmönstren avspeglas i de inflyttades åldersstruktur. Av invånarna som var födda i Sverige och utanför Norden var tre fjärdedelar under 50 år men av dem som var födda i Finland var majoriteten över 50 år.

Hela Åland berörs av internationaliseringen
Alla kommuner utom en fick ta emot inflyttare från något land utanför Norden 2008. Andelen av befolkningen som är född i utomnordiska länder har ökat markant i alla kommuner under 2000-talet. Andelen som är födda i den nuvarande hemkommunen visar däremot en minskande trend och låg för Åland totalt under 40 procent. Lägst var denna siffra i Jomala, Lemland och Mariehamn där endast en tredjedel av befolkningen var född i den egna kommunen. Det kan också noteras att de som hade ett annat språk än svenska eller finska nu för första gången blev flera än de finskspråkiga i Mariehamn.

Fortsatt hög tillväxt?
Befolkningsutvecklingen fram till och med det tredje kvartalet 2009 visar på en lika stor tillväxt som 2008. När de preliminära siffrorna för fjärde kvartalet kommer om en månad visar det sig om denna ökningstakt har hållit i sig till årets slut.

Exempel på ytterligare uppgifter som ingår i befolkningsrapporten:

Befolkningsrörelsen i kommunerna 2008 och under de senaste tio åren
Flyttning mellan de enskilda åländska kommunerna
Flyttning efter ålder
Förändringar i åldersstrukturen

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom@asub.ax

Publicerad den 29.12.2009

Hela rapporten kan du läsa här