Befolkningen 2012

Minskad befolkningstillväxt men fortsatt internationalisering

Befolkningstillväxten på Åland avtog rejält 2012 och blev 147 personer jämfört med 350 år 2011. Trots det minskade flyttningsöverskottet fortsatte mångfalden att öka när det gäller befolkningens födelseländer och språk. Detta framgår av ÅSUBs statistikrapport med samlade slutliga uppgifter om den åländska befolkningens storlek, sammansättning och förändringar 2012 som nu har utkommit.

Stort antal avlidna dämpade tillväxten

En orsak till den minskade befolkningstillväxten var att ovanligt många dog under året, 323 personer. Det var första gången på 65 år som de avlidna var flera än 300. Under 2000-talet har antalet vanligen rört sig runt 250 årligen. Ökningen 2012 utgörs främst av kvinnor över 90 och män under 70 år. Antalet nyfödda barn var 292, ungefär lika många som de senaste åren. De avlidna var flera än de födda i både skärgården och Mariehamn och också i flera landsbygdskommuner. Landsbygden sammantaget hade dock födelseöverskott, d.v.s. flera födda än döda. Jomala hade det största födelseöverskottet av kommunerna. För Åland totalt blev det ett födelseunderskott på 31 personer.

Den andra och viktigare faktorn som minskade befolkningstillväxten var att flyttningsöverskottet sjönk betydligt. Detta berodde på både minskad inflyttning från Sverige och ökad utflyttning till både Sverige och utomnordiska länder. Jämfört med de senaste åren, och framförallt 2011 års rekordsiffra, var 2012 års flyttningsöverskott på 177 personer lågt, men det var ändå rätt nära medelnivån för 2000-talet.

Fortsatt ökad mångfald trots minskat flyttningsöverskott

Trots minskat tillskott av invånare från flyttningen fortsatte det internationella inslaget i befolkningen att öka. Utflyttningen till utomnordiska länder var rekordstor, delvis på grund av återflyttning, men inflyttningen därifrån låg på en fortsatt hög nivå, varför antalet personer som är födda i ett utomnordiskt land ökade med 100. Och trots att Åland hade ett flyttningsunderskott gentemot Sverige, ökade de sverigefödda med 50 personer. Detta kan förklaras med att de ålänningar som flyttade till Sverige var flera än återflyttarna därifrån.  Detta är också huvudorsaken till att de som är födda på Åland minskade något i antal. Inflyttningen från Finland ökade, men de finlandsfödda blev endast marginellt flera. Det beror på ett stort antal avlidna p.g.a. att det finns många äldre i denna befolkningsgrupp.

De som har svenska som modersmål ökade med nästan 40 tack vare inflyttning av svenskspråkiga från Sverige och Finland. Invånarna med andra språk blev nästan 110 flera. Rumänska ökade mest, med över 30, medan thai, lettiska och estniska gick framåt med ett tiotal personer vardera. Antalet finskspråkiga var oförändrat. I Mariehamn bor nu 1 000 personer med annat modersmål än svenska och finska, på landsbygden över 600 och i skärgården 120.

Inflyttningen gav tillväxt i yngre åldersgrupper

Flyttningsrörelsen påverkade också åldersstrukturen. Utan flyttningen skulle endast pensionärerna ha ökat, men nu blev det en mindre tillväxt också av barn under 15 och av 30–49-åringar. Flyttningsöverskottet i dessa grupper var så stort att det uppvägde den negativa naturliga förändringen, d.v.s. den utveckling som orsakas av födslar och dödsfall samt individernas stigande ålder. Den stora ökningen skedde dock för de 65 år fyllda som blev 170 flera. Barnen under 15 år ökade med 20.

Hela rapporten kan du läsa här och den kan också beställas från ÅSUB i pappersformat. Publikationen innehåller uppgifter för såväl hela Åland som kommuner och regioner. Utvecklingen över tiden presenteras på både kortare och längre sikt. På ÅSUBs hemsida finns också en omfattande befolkningsstatistik i form av excel-tabeller och pc-axis-databaser.

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax

Publicerad den 30.10.2013