Befolkningen 2013

Befolkningens sammansättning avspeglar förändrade flyttningsmönster

Ålands befolkning ökade med 164 personer 2013 och var 28 666 personer vid årets slut. Tillväxten var något större än 2012. Satt i relation till folkmängden var ökningen drygt en halv procent, vilket var ungefär på Finlands nivå, men betydligt lägre än i Sverige. Detta framgår av ÅSUBs statistikrapport med samlade slutliga uppgifter om befolkningens sammansättning och utveckling 2013 som nu har utkommit.

Flyttningen gav tillskott i befolkningen i alla regioner

Antalet avlidna sjönk igen efter att ha varit ovanligt stort 2012 och blev nu 269 personer vilket är något över 2000-talets medelnivå. Därigenom blev det åter ett litet födelseöverskott, d.v.s. de födda var flera än de avlidna. Flyttningsöverskottet sjönk något men stod ändå för den övervägande delen av folkökningen. Folkmängden ökade med 47 personer i Mariehamn och 116 på landsbygden, varav Jomala stod för 69. Efter två år av minskning blev skärgårdens invånarantal nu i stort sett oförändrat, plus en person. Alla regioner hade flyttningsöverskott, men endast landsbygden hade födelseöverskott, eftersom det dog flera än det föddes i Mariehamn och skärgården.

 

Hälften av mammorna är födda utanför Åland

Det föddes 287 barn under året. Antalet har varit relativt stabilt under 2000-talet, i storleksordningen 270–290 per år. Bara hälften av de nyblivna mödrarna är själva födda på Åland. Av de nyfödda 2013 har 15 procent en mamma som är född utanför Norden, 12 procent i Sverige och 23 procent i Finland. Jämfört med 2012 har andelen mammor födda på Åland minskat och andelen med utomnordiskt ursprung ökat. Knappt var fjärde nyfödd 2013 har en mor som är 35 år eller äldre och var åttonde en som är under 25. Inga större skillnader mellan mammor födda på och utanför Åland märks vad gäller ålder.

 

Kvinnor lever fem år längre

Det finns betydande skillnader mellan könen både när det gäller livslängd och dödsorsaker. Drygt 60 procent av kvinnorna som dog 2013 var 85 år eller äldre mot 27 procent av männen. Av de avlidna kvinnorna var mindre än två procent under 60 år jämfört med över tio procent av männen. Den förväntade livslängden för kvinnor beräknad på dödligheten 2009–2013 är 84,2 år och för män 79,2. Trots att kvinnor lever längre håller kvinnomajoriteten i befolkningen på att krympa ihop, eftersom flyttningen ger ett större överskott av män.

Statistiken över dödsorsaker 2013 är inte klar ännu, men diagrammet som omfattar tioårsperioden 2003–2012 visar att tumörer samt våld och olyckor är vanligare dödsorsaker för män och sjukdomar i cirkulationsorganen för kvinnor. Det är framförallt för kvinnor över 85 som cirkulationssjukdomar är den dominerande dödsorsaken. För män är de relativt vanliga redan från 65 år och uppåt.

 

Förändrade flyttmönster påverkar befolkningsstrukturen

Inflyttningen från utomnordiska länder har nu i tio år varit i storleksordningen 150 personer per år och gett ett överskott på 100 personer eller mera, vilket har satt sina spår i befolkningsstrukturen. De som är födda utanför Norden har ökat med nästan 1 200 personer och är nu över 6 procent av befolkningen. År 2013 blev de 90 flera. Antalet invånare med andra språk än svenska och finska har utvecklats på liknande sätt.

 

Inflyttningen från Sverige har under 2000-talet ökat till närmare 400 per år i genomsnitt och har därmed gått om flyttningen från Finland samtidigt som flyttningsunderskottet har förbytts till ett överskott. Antalet personer födda i Sverige har stigit med över 700 på tio år och de är nu 8 procent av befolkningen. År 2013 var ökningen över 50 personer. Av de inflyttade från Sverige 2013 var 160 födda i Sverige och lika många var personer födda på Åland som flyttade tillbaka hem.  Av de som flyttade till Sverige var 200 personer födda på Åland, medan 100 var födda i Sverige. 

Inflyttningen från Finland har i genomsnitt varit över 300 personer det senaste decenniet och det årliga överskottet har varit drygt 60 personer. Trots detta har antalet invånare födda i Finland ökat med bara lite över 200 på tio år och de finskspråkiga med knappt 90. Detta beror på att andelen personer som är födda i Finland, både svensk- och finskspråkiga, är större i de äldre åldersgrupperna, varför relativt många avlider varje år.

Inte heller de invånare som är födda på Åland har ökat med mera än 200 under tioårsperioden och är nu strax under två tredjedelar av befolkningen. Det årliga födelseöverskottet för denna grupp reduceras av att det flyttar ut flera personer födda på Åland än vad det flyttar tillbaks. I vuxen ålder bor omkring 70 procent av de som har fötts på Åland kvar här. Utflyttningen har mer än väl kompenserats av inflyttning och mellan 30 och 60 års ålder är de flesta årskullar 20–30 procent större än antalet som föddes på Åland respektive år.

Knappt 37 procent av ålänningarna bor i sin födelsekommun. Bara i några skärgårdskommuner är andelen 50 procent eller högre.

Hela rapporten kan du läsa här.

Mera information finns i befolkningsdatabasen.

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax.

Publicerad den 3.12.2014