Befolkningen 2015

Ökad utflyttning gav Åland lägre befolkningstillväxt än Finland

Ålands befolkning ökade med 67 personer 2015 och var 28 983 personer vid årets slut. Tillväxten var betydligt mindre än 2014 och även lägre än 2000-talets medelnivå. Satt i relation till folkmängden var ökningen 0,2 procent, vilket var mindre än i Sverige och för första gången på nästan 20 år också en lägre ökningstakt än för Finland.

 

Männen ökade något mera än kvinnorna på grund av att det föddes flera pojkar än flickor. Kvinnorna är nu bara ett drygt tiotal flera än männen.

 

En mindre orsak till den svagare befolkningstillväxten 2015 var att antalet avlidna steg med över 30. Den största ökningen av avlidna skedde för män mellan 70 och 90 år, men det dog också flera kvinnor i 60–70-årsåldern. Antalet födda var något lägre än 2014.

Minskad inflyttning, ökad utflyttning

Huvudförklaringen till den låga tillväxten 2015 är att flyttningsöverskottet sjönk kraftigt på grund av att inflyttningen minskade med 50 personer samtidigt som utflyttningen ökade med drygt 110. Det var främst de inflyttade från Sverige som blev färre och minskningen gäller både personer födda i Sverige och återflyttande ålänningar. Dessa grupper utgjorde vardera närmare 45 procent av de som flyttade från Sverige till Åland. Inflyttningen från Finland var oförändrad och flyttningen från utomnordiska länder ökade med 20 personer. 

Trots minskningen låg dock inflyttningen på en hög nivå och har under de senaste decennierna varit större bara fyra gånger.

 

Utflyttningen var däremot rekordstor och det var första gången siffran översteg 800 personer. Ökningen skedde i förhållande till Finland, plus 70 personer, och till utomnordiska länder, plus 40, medan flyttningen till Sverige var i stort sett oförändrad. När det gäller flyttningen till Finland bestod ökningen främst av personer som tidigare har flyttat in därifrån. Den större flyttningen till länder utanför Norden kan främst hänföras till personer som är födda i icke-nordiska länder, men antalet personer födda på Åland som valde att lämna Norden ökade också.

 

Kvinnorna var i majoritet bland både de inflyttade och de utflyttade, och flyttningsöverskottet för såväl män som kvinnor blev närmare 40 personer.

Fortsatt ökning av invånare födda i Sverige och utanför Norden

Det var bara flyttningen i förhållande till utomnordiska länder som gav ett nämnvärt överskott. Detta syns i befolkningsstrukturen på så sätt att invånarna med födelseort utanför Norden ökade med ytterligare 100 stycken och nu är 2 000. Detta är över sju procent av befolkningen, vilket kan jämföras med att andelen födda utanför Norden är knappt sex procent i Finland och närmare femton procent i Sverige.

Invånarna med Sverige som födelseland ökade med ett fyrtiotal. Flyttningen i förhållande till Sverige gav visserligen ett underskott, men det var personer födda på Åland som stod för denna minskning, medan flera sverigefödda flyttade till Åland än härifrån.

De som är födda i Finland minskade med 30 personer. Denna grupp har en sådan åldersstruktur att det årliga antalet avlidna är betydande, något som 2015 inte kunde kompenseras fullt ut av flyttningsrörelsen. De infödda ålänningarna blev 40 färre under året på grund av att utflyttarna var flera än återflyttarna.

Förändringarna syns också i språkstrukturen. De svenskspråkiga minskade med 5 under året och de finskspråkiga med 35, medan andra språk ökade med 110.

Av befolkningen som är född utanför Norden kommer 25 procent från Baltikum, över 40 procent från övriga Europa och drygt 20 procent från Asien. Bland de baltiska inflyttade är könsfördelningen jämn, medan det råder manlig majoritet bland de som är födda i övriga Europa och kvinnorna är i flertal bland de som kommer från Asien.

 

Utomnordiska inflyttade står för en sjättedel av barnafödandet

Två tredjedelar av de som är födda utom Norden är mellan 20 och 50 år. De har därmed en betydligt yngre profil än de som är inflyttade från Finland, där 60 procent är över 50 år. De som är födda i Sverige ligger däremellan med tyngdpunkten i åldrarna 30–60 år. Totalt är andelen inflyttade störst i åldrarna 30–39 år, där de utgör 46 procent av invånarna jämfört med 35 procent av hela befolkningen.

Den stora andelen inflyttade märks också bland de nyblivna mödrarna. Nästan hälften av barnen som föddes 2015 har en mamma som är född utanför Åland, 21 procent i Finland, 12 procent i Sverige och 16 procent utanför Norden.

 

Hela rapporten kan du läsa här

Mera information finns i befolkningsdatabasen.

Information om befolkningsstatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax.

Publicerad den 1.11.2016