Befolkningen 2021

Utan inflyttning hade invånarna under 65 år blivit 100 färre 2021

Ålands befolkning växte med 215 personer under 2021 och var 30 344 personer vid årets slut. Den procentuella ökningen var lika stor som för Sverige, 0,7 procent, men större än Finlands 0,3 procent. Det var främst den äldre delen av befolkningen som ökade, men genom flyttningen blev det en viss tillväxt också i yngre åldrar. 

ÅSUB har nu publicerat statistikrapporten om befolkningen 2021 med samlade uppgifter om befolkningsrörelsen och -strukturen. I tabellen framgår några centrala data för 2021. 

Ålands befolkningsstruktur och -rörelse 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen

Flera födda

De födda var drygt 30 flera än året innan. Barnafödandet ökade både för kvinnor under 25 år och bland dem som fyllt 40. Födelsetalet, antalet födda per 1 000 invånare, var högre än i Finland men lägre än i Sverige. Liksom de tre föregående åren var födelsetalet högre i skärgården än Mariehamn, men högst på landsbygden. Antalet avlidna var färre än 2020 och därmed blev födelsenettot, födda minus avlidna, plus 30 personer efter att ha varit negativt året före.  

Födelsetal efter region och land 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Rekordstor utflyttning till Finland

Trots födelseöverskottet ökade befolkningen mindre än 2020 på grund av något lägre inflyttning.  Av de 925 inflyttade kom en tredjedel från Finland, närmare hälften från Sverige och en knapp femtedel från utomnordiska länder. Eftersom utflyttningen var ungefär lika stor som året före, 739 personer, blev överskottet av flyttningen mindre, 186 personer mot 215 år 2020. Flyttningen till och från Finland som gett ett plus nästan varje år sedan 1950-talet visade nu ett underskott på 53 personer beroende på mindre inflyttning och rekordstor utflyttning. För andra året i rad var det flyttningen i förhållande till Sverige som gav det största överskottet, 123 personer, medan den utomnordiska flyttningen gav ett plus på 113 personer. Utanför Norden var det Lettland, Rumänien, Ukraina, Tyskland och Thailand som stod för den största inflyttningen.

Flyttningsnetto efter in-/utflyttningsland 2011–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Ökning av invånare från Sverige och utomnordiska länder

De som är födda i Sverige och utomnordiska länder blev flera under året, medan de som är födda i Finland blev färre. Likaså minskade antalet finskspråkiga något medan de som är registrerade med svenska respektive andra språk ökade med omkring 100 personer vardera.  

Förändringar i befolkningens sammansättning 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Flyttningsöverskott för alla åldersgrupper utom ungdomar

Sett till ålder ökade invånarna som fyllt 65 år mest beroende på att allt flera stora årskullar når pensionsålder. Den största ökningen skedde i gruppen 75–84 år. Befolkningen under 65 år skulle ha minskat med 100 personer utan flyttningen, men tack vare flyttningsöverskottet blev det en viss ökning också av invånare under pensionsålder. De inflyttade var flera än de utflyttade i de flesta åldersgrupper. Störst blev överskottet för barn under 10 år och för 30–39-åringar. För ungdomar blev det dock ett flyttingsunderskott på grund av den stora utflyttningen i övre tonåren och 20–24-årsåldern. 

Nettoflyttning efter ålder 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Färre unga än för 100 år sedan trots att invånarna är 10 000 flera nu

Med anledning av Åland 100-jubileet innehåller rapporten uppgifter som visar utvecklingen sedan 1920. Några väsentliga förändringar i befolkningens sammansättning framgår av diagrammet nedan. Det har fötts 33 000 barn på Åland sedan 1920, vilket är 6 000 flera än de avlidna som är 27 000. Därtill har flyttningen gett ett nettotillskott på nästan 4 000 personer, varför invånarna är 10 000 flera nu.

Trots den stora befolkningstillväxten har antalet personer yngre än 20 år minskat med 1 700 och deras andel av invånarna från 40 till 22 procent. De 65 år fyllda har däremot blivit 5 000 flera och andelen ökat från 10 till 23 procent. Kvinnoöverskottet i befolkningen har minskat från 1 400 år 1920 till 170 personer i dagens läge. 

De svenskspråkiga är 6 500 flera än för 100 år sedan, men andelen har sjunkit från 96 till 86 procent. Personerna med finska som modersmål är 600 flera nu, och andelen har stigit från 4 till 5 procent. Invånarna med andra språk var inte ens en promille år 1920, men närmar sig nu tio procent genom att de har blivit 2 800 flera, en ökning som nästan helt har skett på 2000-talet. 

Den största förändringen är regional. Mariehamns andel av Ålands invånare har stigit från 5 till 39 procent, medan skärgårdens andel har sjunkit från 28 till 7 procent.

Förändring av befolkningens sammansättning 1920–2021 

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Mera information finns i befolkningsdatabasen.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax