Befolkningen 2022

En äldre befolkning med större internationellt inslag

Befolkningsåret 2022 karaktäriserades av en ovanligt liten ökning av Ålands invånarantal, bara 15 personer. Detta berodde på ett lågt antal födda, många avlidna och en stor utflyttning.

ÅSUB har nu publicerat statistikrapporten om befolkningen 2022 med samlade uppgifter om befolkningsrörelsen och -strukturen. I tabellen framgår några centrala data för 2022.

Ålands befolkningsstruktur och -rörelse 2022

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Ovanligt få födda

Antalet födda var 245, den minsta siffran på 100 år. Det ger ett födelsetal på 8,1 per 1 000 invånare, samma nivå som för Finland, men lägre än Sveriges 10,0. Jämfört med 2021 var det främst bland kvinnor under 30 år som barnafödandet minskade. På 1990-talet föddes över hälften av barnen av kvinnor i denna åldersgrupp, men 2022 var andelen första gången mindre än en tredjedel. 

Födda efter moderns ålder 2021 och 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Många avlidna

Antalet avlidna var 301, en av efterkrigstidens högsta siffror. Därigenom blev födelsenettot, födda minus avlidna, minus 56 personer. Ett underskott i den storleksordningen har inte noterats sedan 1920-talet.  

En fjärdedel av de avlidna var 90 år eller äldre, var tredje kvinna och var sjätte man. Var åttonde kvinna och var femte man som avled var under 70 år. Ingen av de avlidna var under 20 år.

Avlidna efter ålder och kön 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Fortsatt stor inflyttning, ökad utflyttning

Inflyttningen var fortsättningsvis stor, 915 personer, vilket är något över 2000-talets medelnivå. Finland och Sverige stod vardera för två femtedelar av inflyttningen, och utomnordiska länder för en femtedel. Den utomnordiska inflyttningen kom från ett fyrtiotal olika länder, varav hälften europeiska. 

Utflyttningen ökade och blev 805 personer, den näst högsta siffran på 50 år. Flyttningsöverskottet minskade därför till 110 personer från att ha varit 186 personer 2021. Eftersom utflyttningen till Finland och Sverige var i stort sett lika stor som inflyttningen, var det den utomnordiska flyttningen som gav det största flyttningsöverskottet, 86 personer.

Flyttning till och från Åland 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Flyttningsöverskott i alla regioner

I både Mariehamn och skärgården var de avlidna flera än de födda. På landsbygden var de i stort sett lika många. Alla tre regioner fick däremot ett överskott av flyttningen. I Mariehamn och skärgården kom överskottet från den utomåländska flyttningen, medan landsbygden, och då främst Jomala, fick ett plus av flyttningen inom Åland. Resultatet blev endast små förändringar i regionernas invånarantal under året, plus 15 i Mariehamn, plus 10 på landsbygden och minus 10 i skärgården. 

Flyttningsnetto efter region 2022, flyttning inom respektive utom Åland 

​​Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Invånarna födda utanför Norden ökade

Det låga antalet födda kombinerat med stor inflyttning gjorde att antalet invånare som har Åland som födelseort minskade under året, medan framför allt de som är födda utanför Norden blev flera. Dessa förändringar avspeglas också när det gäller språk. De svenskspråkiga blev färre och personer med andra språk stod för hela tillväxten. Av de enskilda språken stod engelska för den största ökningen med 16 personer. 

Drygt 38 procent av befolkningen är födda utanför Åland, varav 9 procent i utomnordiska länder, och 14 procent har något annat modersmål än svenska. Av invånarna i 40-årsåldern är hälften födda utanför Åland och var femte har ett annat språk än svenska. 

På grund av de stora årskullarna födda efter andra världskriget som uppnår allt högre ålder var det den äldre delen av befolkningen som ökade i antal, främst de som har fyllt 75 år. Att antalet födda var litet gjorde att barnen minskade i antal. Även 18–64-åringarna blev färre. Ett överskott av flyttningen, förutom i åldrarna runt 20–30 år, dämpade dock minskningen av såväl barn som befolkning i arbetsför ålder. Närmare 24 procent av befolkningen har fyllt 65, jämfört med 23 procent i Finland och drygt 20 procent i Sverige. 

Förändring av befolkningens sammansättning 2022 

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Se mera information på statistikområdet befolkning på ÅSUBs webbplats samt i befolkningsdatabasen.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax