Befolkningens åldersstruktur 31.12.2007

Var femte ålänning är under 18 år, var sjätte har fyllt 65
Av befolkningen på 27 153 personer var 5 672 eller knappt 21 procent under 18 år. De som var 18–64 år uppgick till 16 804 personer vid årets slut, vilket utgjorde nästan 62 procent av befolkningen. De invånare som har uppnått 65 års ålder var vid årsskiftet 4 677 personer eller drygt 17 procent av samtliga.

Tre personer hade uppnått 100 års ålder, samtliga kvinnor, och den äldsta var 102. Överhuvudtaget var det en stor kvinnomajoritet i de äldsta åldersgrupperna. Av dem som hade fyllt 80 år var två tredjedelar kvinnor. Den allra största årskullen, 450 personer utgjordes av dem som var födda år 1953 och således fyllde 54 år under 2007.  Överhuvudtaget fanns de största årskullarna i medelåldern. Mellan 36 och 63 års ålder var alla årskullar större än 350 personer. Därutöver var det endast några årsklasser födda under ”baby-boomens” år 1988–1995 som var så stora

Färre skolbarn, flera ungdomar
De stora skillnaderna i årskullarnas storlek har en betydande inverkan på de årliga förändringarna av befolkningens åldersstruktur. T.ex. minskade antalet personer i skolåldern, 7–15 år, nu för fjärde året i rad p.g.a. att det är stora årskullar som är på väg bort från denna åldersgrupp. Under 2007 blev minskningen 50 personer. I stället ökade åldersgruppen 16–29 år med 64 personer. I båda dessa åldersgrupper medförde flyttningsrörelsen ett mindre tillskott. Detta var fallet också för barnen under skolåldern som blev 29 flera under året. Denna ökning berodde också på ett relativt stort antal födda 2007.

De som är i ”den yngre medelåldern”, d.v.s. 30-49 år tappar årligen en stor årskull som fyller 50 och får i stället tillskott ”underifrån” av en mindre årsklass. Tack vare flyttningsöverskott kunde denna åldersgrupp ändå hålla ställningarna under 2007 och minskade bara med två personer. Gruppen 50–64 åringar har ännu ett par år av tillväxt framför sig i och med att det är större årskullar som fyller 50 än 65. I fjol ökade denna åldersgrupp med 75 personer, också den dock till en del tack vare flyttningsrörelsen.

Trots att de största årskullarna ännu inte har nått pensionsålder ökade antalet 65 år fyllda invånare med 114 under 2007. Det var främst de yngre pensionärerna som blev flera. De som var i åldrarna 65–74 år ökade med 85 personer, medan de som var 75–84 blev 20 flera och de som hade fyllt 85 år ökade med endast 9 personer.

Följande tabeller över åldersstrukturen finns på ÅSUBs hemsida:

Befolkning på hela Åland efter kön och ålder 31.12.2007. Åldersindelningen finns både som femårsgrupper och ettårsgrupper.

Förändring av åldersstrukturen 2006 – 2007

Siffror för kommunerna och regionerna finns i tabellen Befolkning efter kommun, kön och ålder 1997 – 2007. Detta är en pc-axis databasfil ur vilken man enkelt kan plocka fram just de uppgifter man behöver. 

Mera information ger Kenth Häggblom, e-post: kenth.haggblom@asub.ax, tel: 25497 eller 0457-34 25 548.