Befolkningens åldersstruktur 31.12.2008

Var tredje ålänning är under 30 år
Nästan 4 800 av Ålands 27 456 invånare har fyllt 65 år. Detta innebär att mer än var sjätte ålänning har uppnått pensionsålder. Knappt 13 500 eller nästan hälften av befolkningen är 30–64 år, medan drygt 9 200 eller en tredjedel är under 30. Av dessa är nästan 5 700 under 18 år. Dessa uppgifter gäller den 31 december 2008. Andelen 65 år fyllda har ökat något jämfört med 31.12 2007, från 17,2 till 17,4 procent, medan andelen av befolkningen som är under 18 har sjunkit i motsvarande grad eller från 20,9 till 20,7 procent.

Tre personer har uppnått 100 års ålder, samtliga kvinnor, och den äldsta är 103. Överhuvudtaget är det en stor kvinnomajoritet i de äldsta åldersgrupperna. Av de som har fyllt 80 år är nästan två tredjedelar kvinnor. De största årskullarna finns i medelåldern. Mellan 37 och 64 års ålder är alla årskullar större än 350 personer. Därutöver är det några årsklasser av tonåringar som är så stora. De enda årsklasser under pensionsåldern som understiger 250 personer är 21–23-åringarna.

Många på väg ut i vuxenlivet
De stora årskullar som föddes under ett par decennier efter kriget samt under baby-boomen 1988–95 ger också en tydlig prägel åt förändringarna i befolkningens åldersstruktur. De som är i skolåldern, 7–15 år, minskade nu för femte året i rad p.g.a. att det är stora årsklasser som är på väg bort från denna åldersgrupp. I stället blev det en tillväxt i åldersgruppen 16–29 år. Trenden med ett växande antal barn under sju år fortsatte år 2008. De som är i ”den yngre medelåldern”, d.v.s. 30–49 år, tappar årligen en stor årskull som fyller 50 och får i stället tillskott ”underifrån” av en mindre årsklass. Trots detta steg antalet personer i denna åldersgrupp under 2008 tack vare flyttningsöverskott.

Pensionärsboomen står för dörren
De som är 50–64 år ökade med över 80 personer under 2008. Nu närmar sig dock slutet på den två decennier långa perioden av kraftig tillväxt för denna åldersgrupp i och med att de stora efterkrigskullarna börjar nå pensionsåldern 2009. Redan under 2008 ökade antalet 65 år fyllda invånare med drygt 100 personer och siffrorna för enskilda årsklasser ger en fingervisning om den betydligt större tillväxt som kan väntas de närmaste åren: År 2008 fyllde drygt 300 personer 65 år, medan siffran kommer att vara drygt 350 personer 2009 för att sedan stiga till nivån 400 personer och mera från 2010 och framåt.

Det var främst de yngre pensionärerna som blev flera under 2008, d.v.s. de som är i åldrarna 65–74 år, men också de 85 år fyllda ökade. Antalet personer i åldersgruppen 75–84 blev något färre. 

På ÅSUBs hemsida finns exakta uppgifter om åldersstrukturen och dess förändringar i tabeller och diagram:

Befolkningen på hela Åland efter kön och ålder 31.12.2008 redovisas i två olika tabeller, i femårsgrupper och ettårsgrupper.

Förändringen av åldersstrukturen från 2007 till 2008 finns i tabellen Befolkning efter ålder 31.12.2007 och 31.12.2008.

Siffror för kommunerna och regionerna finns i databasen Befolkning efter kommun, kön och ålder 1997–2008. Detta är en pc-axis fil ur vilken man enkelt kan plocka fram just de uppgifter man behöver.

I diagrammet Åldersstrukturen 1998 och 2008 kan man bl.a. se den stora förändring som skett i vissa åldersgruppers storlek.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax,
tel. 25497 eller 0457-34 23 548