Befolkningens åldersstruktur 31.12.2012

Ökning av yngre pensionärer och barn under skolåldern

Under 2012 fyllde över 400 personer 65 år. Eftersom de nyblivna pensionärerna var betydligt fler än de avlidna ökade antalet invånare som är 65 år eller äldre med nästan 170. Detta är den största åldersmässiga befolkningsförändringen under 2012 och den framgår av statistiken över befolkningens åldersstruktur på ÅSUBs webbplats som nu är uppdaterad med de slutliga uppgifterna för 31 december 2012.

Andelen av befolkningen som har fyllt 65 steg från 18,9 till 19,4 procent, vilket är något högre än i Finland och Sverige där den är 18,8 respektive 19,1 procent. I båda länder steg andelen under 2012. Det var främst de yngre pensionärerna som ökade i antal på Åland. Invånarna i åldersgruppen 65–74 år blev drygt 140 flera, medan de som är 75 år eller äldre ökade med bara 25 personer.

Hundra pensionärer till i Mariehamn

Invånarna som är 65 år eller äldre ökade i de flesta kommuner, men blev färre i Föglö, Geta, Kumlinge, Sottunga och Vårdö. I skärgården totalt var antalet pensionärer i stort sett oförändrat, medan det ökade med 100 i Mariehamn och 70 på landsbygden.

Äldrekvoten, d.v.s. antalet 65 år fyllda per 100 personer i åldrarna 20–64 år, steg från 32 till 33 under 2012. Kvoten ökade i alla regioner och är nu 52 i skärgården, 33 i Mariehamn och 31 på landsbygden. Som en jämförelse kan nämnas att äldrekvoten år 2000 var 46 i skärgården och 26 på landsbygden och i Mariehamn.

Mera barn i Jomala

Också barnen under skolålder blev flera under 2012. De ökade med 36 på grund av flyttningsöverskott. De 0–6-åriga barnen ökade främst i Jomala, men också i Mariehamn och Saltvik. Deras andel av befolkningen är störst i Jomala, elva procent. I de flesta andra landsbygdskommuner ligger andelen på sju-åtta procent, medan den är något över sex procent i Mariehamn och drygt fyra procent i skärgården.

Antalet 7–17-åringar minskade däremot något, men tack vare ökningen för de yngre barnen steg antalet invånare under 18 år i samma takt som befolkningen som helhet och de utgör fortsättningsvis 20 procent av invånarna. I Finland sjönk denna andel något och är 19,9 procent, medan den i Sverige är 20,2 procent liksom föregående år.

250 personer har fyllt 90

De största årskullarna utgörs av dem som är födda från 1945 fram till slutet av 1960-talet. De flesta av dessa årsklasser omfattar omkring 400 personer eller mera. De som är födda 1967, d.v.s. 45-åringarna, är allra flest eller 462 personer. Därefter följer 47-åringarna och 59-åringarna. Den minsta årsklassen under 70 år är 26-åringarna som är 282 stycken. Antalet personer som har fyllt 90 år är 250, varav tre fjärdedelar är kvinnor. Sex personer har fyllt 100 år, fyra kvinnor och två män. De två äldsta är 103 år.

De exakta sifferuppgifterna om åldersstrukturen och dess förändringar finns i följande tabeller:

Befolkningen på hela Åland efter kön och ålder 31.12.2012 redovisas i två olika tabeller, i femårsgrupper och ettårsgrupper.

Förändringen av åldersstrukturen från 2011 till 2012 framgår av tabellen Befolkning efter ålder 31.12.2011 och 31.12.2012.

Siffror för kommunerna och regionerna finns i databastabellen Befolkning 31.12.1975-2012 efter år, ålder, kommun och kön. Detta är en pc-axis fil ur vilken man enkelt kan plocka fram just de uppgifter man behöver.

Tabellen Kommunernas befolkning efter åldersgrupper 2000-2012 ger en överblick över de centrala utvecklingsdragen i kommunerna och i tabellen Äldrekvot efter kommun 2000–2012 sätts antalet 65 år fyllda i relation till antalet personer i åldrarna 20–64 år.

Beskrivning av statistiken 

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom[a]asub.ax

Publicerad 26.3.2013