Befolkningens åldersstruktur 31.12.2016

Störst ökning av äldre, men även de yngre blev flera

Under 2016 var det fortsättningsvis den äldre delen av Ålands befolkning som ökade mest i antal. De som har fyllt 65 blev nästan 150 flera. Men också barnen under skolålder ökade med närmare 70 tack vare flyttningsöverskott. Detta framgår av statistiken över befolkningens åldersstruktur på ÅSUBs webbplats som nu är uppdaterad med de slutliga uppgifterna för 31 december 2016.

 

Ålands befolkning efter ålder 2016 och förändring från 2015

Majoritet män bland invånarna under 50 år

Det finns nu i stort sett lika många kvinnor som män i befolkningen, kvinnorna är bara ett åttiotal flera. Bland invånarna under 50 år finns dock en manlig majoritet på över 500 personer, medan kvinnorna är närmare 600 flera från 50 år och uppåt. De största årskullarna finns i 40–70-årsåldern. De består alla av mer än 350 personer, i många fall över 400. Bland invånarna under 40 år är årskullarna mindre, vanligen 300–350 personer.

 

Befolkning efter ålder och kön 2016

Stort kvinnoöverskott i Mariehamn, men flera män bland unga vuxna

Könsfördelningen i olika åldersgrupper skiljer sig mellan regionerna. På landsbygden och i skärgården som har en majoritet män i befolkningen är männen flera än kvinnorna i de flesta åldersgrupper. På landsbygden finns det dock flera kvinnor bland de som har fyllt 65, medan skärgården har en knapp majoritet av män också i denna grupp. Mariehamn har ett betydande överskott av kvinnor totalt sett, men i åldersgruppen 18-39 utgör männen flertal också i staden, medan kvinnomajoriteten är stor från 40 år och uppåt.

 

Befolkning efter region, ålder och kön 2016

Ökat antal barn under skolåldern på grund av inflyttning

På grund av de stora årskullar som uppnår pensionsåldern blir de som är 65 och äldre betydligt flera varje år. Under 2016 ökade de med närmare 150 personer. Antalet pensionärer steg i åldrarna 65–84 år, medan de som har fyllt 85 blev några färre. Också åldersgruppen 50–64 växte något 2016, medan antalet invånare i åldrarna 18–49 var i stort sett oförändrat.

Åldersgruppen 7–17 år blev något mindre på grund av att en stor årskull fyllde 18, vilket inte kunde kompenseras av att årskullarna fick en viss påfyllning av flyttningsrörelsen. För barnen under skolålder däremot gav flyttningsöverskottet ett betydande tillskott. Årskullarna växte med 10–20 personer och gruppen som helhet blev nästan 70 personer större under året. En mera fullständig bild av flyttningen i olika åldrar får man först när den slutliga statistiken över befolkningsrörelsen blir klar i juni.

 

Folkmängdsförändring efter åldersgrupp 2016

Åland har lägre andel unga än Sverige men något högre än Finland

Andelen av befolkningen som är under 18 år blev oförändrad, 19,6 procent. I Finland fortsatte andelen att sjunka och är nu något lägre än på Åland, 19,5 procent. I Sverige däremot steg andelen unga ytterligare under 2016 och är nu 20,8 procent.

De som har fyllt 65 ökade från 20,8 till 21,1 procent av Ålands befolkning. Ökningen var ännu större i Finland, men andelen är fortfarande något lägre än på Åland eller 20,9 procent. I Sverige blev andelen pensionärer oförändrad, 19,8 procent.

Ökat antal pensionärer i de flesta kommuner

Andelen av befolkningen som är 65 år och äldre är nu 32 procent i skärgården, 22 procent i Mariehamn och 19 procent på landsbygden. Andelen steg i alla kommuner utom Geta och Sottunga. Lägst av kommunerna ligger Jomala och Lemland med 14 respektive 17 procent. Antalet ökade med över 70 i Mariehamn, drygt 60 på landsbygden och ett tiotal i skärgården.

Invånarna under 18 år ökade med ett tjugotal i Mariehamn, men andelen av befolkningen är oförändrad, 17 procent. På landsbygden var ökningen över 30 personer, och där är andelen 22 procent, också det samma som 2015. Högst är den i Jomala och Lemland, 25 respektive 24 procent. I skärgården ökade antalet och andelen personer under 18 år i Brändö, Föglö och Sottunga, men totalt i regionen noteras en minskning med fyra personer, varför andelen sjönk något och är drygt 14 procent.

Färre unga i Mariehamn och skärgården under 2000-talet

Under 2000-talet har antalet pensionärer ökat betydligt i alla tre regioner. Invånarna mellan 40 och 64 år har blivit flera främst på landsbygden och i viss mån i Mariehamn, men de har minskat något i skärgården. De som är 18–39 år har ökat något på landsbygden, medan antalet är oförändrat i staden och har sjunkit i skärgården. De unga under 18 år har sedan år 2000 minskat i Mariehamn och framför allt i skärgården, men ökat på landsbygden. Ökningen har skett i Jomala, Finström, Hammarland, Lemland och Saltvik.

 

Folkmängdsförändring 2000-2016 efter region och åldersgrupp

Tre gånger flera pensionärer i Mariehamn nu än på 1970-talet

Följande figur visar utvecklingen för olika åldersgrupper i Mariehamn i ett längre perspektiv. Sedan 1970-talet har antalet pensionärer i staden tredubblats, medan invånarna under 20 år har minskat med en femtedel.

 

Mariehamns befolkning efter ålder 1975-2016

Motsvarande siffror för alla kommuner i både tabell- och diagramform finns i en av excelfilerna om åldersstrukturen på ÅSUBs hemsida.

Övriga tabeller på hemsidan visar bland annat befolkningen efter kön och ålder i femårsgrupper och ettårsgrupper samt förändringen av åldersstrukturen från 2015 till 2016. Därtill finns uppgifter om försörjningskvoten efter kommun 2000–2016, där antalet invånare under 20 år samt 65 år och äldre ställs i relation till antalet personer i åldrarna 20–64 år.

Detaljerade siffror för kommunerna och regionerna finns i databastabellen Befolkning efter år, ålder, kommun och kön 1975–2016 där man kan plocka fram just de uppgifter man behöver.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax