Befolkningens åldersstruktur 31.12.2018

Både de äldre och de yngre blev flera 2018

Under 2018 var det fortsättningsvis den äldre delen av Ålands befolkning som ökade mest i antal. De som har fyllt 65 blev 220 flera, men även invånarna under 18 år ökade med 130 personer. Detta framgår av statistiken över befolkningens åldersstruktur på ÅSUBs webbplats som nu är uppdaterad med de slutliga uppgifterna för 31 december 2018.

 

Ålands befolkning efter ålder 2018 samt förändring från 2017

Nästan 450 fyllde 65

Att de äldre ökar beror på att stora årskullar på mer än 400 personer fyller 65 varje år. Fram till 2000-talets första år var det 200–250 personer som uppnådde pensionsålder årligen. I fjol var det närmare 450, en siffra som tangerar den tidigare rekordnivån från 2011. Den största ökningen skedde bland de yngre pensionärerna i åldersgruppen 65–74 år som ökade med 130 personer, men även de som har fyllt 75 ökade med närmare 90 personer.

Trots det stora antal som uppnådde pensionsålder var minskningen av befolkningen i arbetsför ålder måttlig tack vare det tillskott som flyttningen gav. Invånarna i åldrarna 18–29 blev färre och 30–49-åringarna blev flera medan antalet 50–64-åringar var oförändrat. Den första stora årskullen från ”baby-boomens” år i slutet av 1980- och början av 1990-talet fyllde nu 30 år. Ökningen av invånarna som är 0–17 år berodde helt på flyttningsöverskott, eftersom de som fyllde 18 var flera än de nyfödda. Tillväxten skedde både för barn i skolålder och i de yngre åldersklasserna.

Flera yngre i skärgården

Såväl invånarna under 18 som de som fyllt 65 ökade i alla tre regioner. De som är mellan 18 och 30 år blev flera i skärgården men minskade i Mariehamn och på landsbygden. Befolkningen i åldrarna 30–64 blev däremot färre i skärgården men ökade i fasta Ålands regioner.

 

Folkmängdsförändring 2018 efter åldersgrupp och region

Åland har högre andel unga än Finland, men lägre än Sverige

Andelen av befolkningen som är under 18 år ökade något, till 19,8 procent. Också i Sverige steg andelen unga 2018 och är nu 21,1 procent. I Finland fortsatte siffran att sjunka och blev 19,2 procent. De som har fyllt 65 ökade från 21,7 till 22,2 procent av Ålands befolkning. Ökningen var i samma storleksordning i Finland, men andelen är fortfarande lite lägre än på Åland eller 21,8 procent. I Sverige ökar pensionärernas andel långsammare och är nu 19,9 procent av befolkningen. Andelen invånare mellan 18 och 64 år är sjunkande såväl på Åland, där den är 58 procent, som i Finland och Sverige där den är 59 procent.

Lägst andel i förvärvsarbetande åldrar i skärgården

Andelen invånare under 18 år är högst på landsbygden, 22 procent, medan den är 17 procent i Mariehamn och 14 procent i skärgården. De som är 18–64 år utgör 59 procent i Mariehamn, 58 procent på landsbygden och 53 procent i skärgården. Skärgården har den högsta andelen som har fyllt 65 eller 33 procent mot 23 procent för staden och 20 procent på landsbygden. 

Som en följd av att en större del av tillväxten skedde i de äldre åldersklasserna steg befolkningens medelålder från 43,2 till 43,3 år. Medelåldern i Mariehamn är 43,9 år och på landsbygden 42,0 år, i båda fall en ökning. Skärgårdsbefolkningens medelålder sjönk något och är 50,4 år.

Av de enskilda kommunerna har alla skärgårdskommuner över 30 procent pensionärer, medan Jomala och Lemland är de enda kommuner där andelen är under 20 procent. Övriga kommuner inklusive Mariehamn ligger mellan 20 och 30 procent. När det gäller unga under 18 är andelen högst i Jomala och Lemland, men också Finström, Hammarland och Saltvik ligger över 20 procent. Övriga landsbygdskommuner liksom Mariehamn, Vårdö och Föglö har en andel mellan 15 och 20 procent. I de fyra östliga skärgårdskommunerna är andelen unga under 15 procent. Beträffande andelen 18–64-åringar är skillnaderna mellan kommunerna mindre, men de flesta kommuner på landsbygden samt Mariehamn har en andel mellan 55 och 60 procent medan skärgårdskommunerna ligger i intervallet 50–55 procent.

 

Befolkningens åldersfördelning efter kommun 2018

De som har fyllt 65 blev flera i nästan alla kommuner under 2018. När det gäller unga under 18 stod Jomala för hälften av ökningen, men de blev flera i de flesta kommuner på landsbygden, ett par skärgårdskommuner och Mariehamn. Invånarna mellan 18 och 64 år ökade framför allt i Jomala medan de minskade i de andra större kommunerna på landsbygden och i Mariehamn.

Majoritet män bland invånarna under 50 år

Det finns i stort sett lika många kvinnor som män i befolkningen, kvinnorna är bara ett femtiotal flera. Bland invånarna under 50 år finns dock en manlig majoritet på nästan 600 personer, medan kvinnorna är över 600 flera från 50 år och uppåt. Av dem som har fyllt 90 är över två tredjedelar kvinnor.

 

Befolkning efter ålder och kön 2018

Pensionärerna står för den största delen av ökningen under 2000-talet

Från år 2000 har Ålands befolkning ökat med 4 000 personer. Den största tillväxten har skett bland dem som har fyllt 65 år, de har blivit 2 400 flera. Invånarna i åldrarna 50–64 har ökat med drygt 1 100, medan de som är under 50 har blivit knappt 500 flera.

 

Befolkningstillväxt efter ålder 2000-2018

På ÅSUBs hemsida finns ett antal excelfiler med uppgifter om åldersstrukturen. De visar bland annat befolkningen efter kön och ålder i femårsgrupper och ettårsgrupper samt utvecklingen av kommunernas åldersstruktur från 1970 och framåt. Också uppgifter om försörjningskvoten efter kommun 2000–2018 finns.

Detaljerade siffror för kommunerna och regionerna finns i databastabellerna.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax