Befolkningens åldersstruktur 31.12.2019

Invånarna som har fyllt 75 ökade mest 2019

Det var den äldre delen av Ålands befolkning som ökade mest i antal 2019. De som har fyllt 65 blev nästan 170 flera, och av denna ökning stod invånarna som är 75 år eller äldre för 140. Detta framgår av statistiken över befolkningens åldersstruktur på ÅSUBs webbplats som nu är uppdaterad med de slutliga uppgifterna för 31 december 2019.

 

Ålands befolkning efter ålder 2019 samt förändring från 2018

Ökningen av de äldre pensionärerna börjar ta fart

Att de äldre ökar beror på att allt flera stora årskullar har uppnått pensionsålder. I fjol fyllde 400 personer 65 och året före var det nästan 450. Fram till 2000-talets första år rörde sig antalet kring 200–250 personer årligen. Hittills har det mest varit de yngre pensionärerna i åldersgruppen 65–74 år som har blivit flera, men 2019 stod för första gången de som har fyllt 75 för den största ökningen.

 

Befolkning 65-74 år samt 75 år och äldre 2000-2019

Befolkningen under 65 år minskade med 70 personer. I vissa åldersgrupper noteras dock en ökning, bland annat för 30–49-åringarna som blev flera både genom inflyttning och för att de stora årskullarna från slutet av 1980-talet nu har börjat komma upp i 30-årsåldern. De unga mellan 7 och 17 år ökade med över 50, medan barnen under skolålder blev drygt 40 färre.

Pensionärerna står för 60 procent av 2000-talets befolkningstillväxt

Från år 2000 har Ålands befolkning ökat med 4 100 personer. Den övervägande delen av tillväxten har skett i den äldre delen av befolkningen. De som har fyllt 75 år har ökat med närmare 800 och 65–74-åringarna med nästan 1 800. I åldrarna 50–64 har tillväxten varit 1 100 personer. De unga under 18 år är bara 250 flera nu än år 2000.

 

Befolkningstillväxt efter ålder 2000-2019

Andelen unga är oförändrad på Åland, sjunker i Finland och stiger i Sverige

Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre har ökat lika mycket på Åland som i Finland, såväl 2019 som under den senaste femårsperioden. På Åland hör en något större del av befolkningen till denna ålderskategori, 22,7 procent mot 22,3 procent för Finland. I Sverige har andelen pensionärer stigit betydligt långsammare och är nu 20 procent.

Andelen unga under 18 år har hållits ungefär oförändrad på Åland och är knappt 20 procent. I Finland är den däremot sjunkande och ligger nu på 19 procent. I Sverige som har en stigande andel är drygt 21 procent av befolkningen under 18 år. Andelen invånare mellan 18 och 64 år minskar såväl på Åland, där den är 57,5 procent, som i Finland och Sverige där den är drygt en procentenhet högre.

 

Förändring av befolkningsandel efter ålder 2014-2019, Åland, Finland och Sverige

Nästan var fjärde invånare i Mariehamn har fyllt 65

I Mariehamn ökade de som har fyllt 65 med nästan 100 personer under 2019 samtidigt som invånarna under 65 blev 160 färre. Därigenom ökade andelen 65 år fyllda med nästan en procentenhet till drygt 24 procent. På landsbygden blev pensionärerna 60 flera och ökade sin andel av befolkningen bara obetydligt, till drygt 20 procent, eftersom invånarna under 65 ökade med över 110 personer. I skärgården blev de 65 år fyllda ett tiotal flera och är nu 34 procent av invånarna. De som är under 65 minskade med 25 personer.

 

Folkmängdsförändring 2019 efter åldersgrupp och region

Andelen invånare under 18 år är 22 procent på landsbygden, 17 procent i Mariehamn och 14 procent i skärgården. De som är 18–64 år utgör 59 procent i Mariehamn, 58 procent på landsbygden och 52 procent i skärgården.

Låg andel unga i östra skärgården

Alla skärgårdskommuner har över 30 procent pensionärer, medan Jomala och Lemland är de enda kommuner där andelen är under 20 procent. Övriga kommuner inklusive Mariehamn ligger mellan 20 och 30 procent. När det gäller unga under 18 är andelen högst i Jomala och Lemland, men också Finström, Hammarland och Saltvik ligger över 20 procent. Övriga landsbygdskommuner liksom Mariehamn, Vårdö och Föglö har en andel mellan 15 och 20 procent. I de fyra östliga skärgårdskommunerna är andelen unga under 15 procent. Skillnaderna mellan kommunerna är mindre när det gäller 18–64-åringar, men de flesta kommuner på landsbygden samt Mariehamn har en andel mellan 55 och 60 procent medan skärgårdskommunerna ligger i intervallet 50–55 procent.

 

Befolkningens åldersfördelning efter kommun 2019

De unga under 18 ökade i Jomala, Lemland och Finström under 2019, men minskade i de flesta andra landsbygdskommuner liksom i Mariehamn. Även i Brändö och Föglö blev de färre medan antalet var i stort sett oförändrat i de övriga skärgårdskommunerna. Invånarna mellan 18 och 64 år blev flera bara i Hammarland, Jomala och Kökar, medan antalet sjönk i de övriga kommunerna. Antalet personer som har fyllt 65 steg i de flesta kommuner. Enda tydliga minskningen var i Geta där också andelen blev lägre.

Stigande medelålder

Befolkningens medelålder steg från 43,2 till 43,6 år. Skärgården har den högsta siffran av regionerna, 50,8. Medelåldern i Mariehamn ökade mest under året och blev 44,4, medan landsbygden står kvar på 42,0. Jomala ligger lägst av kommunerna, 38,5 år.

Över 300 har fyllt 90

Av de 325 personer som har fyllt 90 är över två tredjedelar kvinnor. Generellt finns det en majoritet av kvinnor i de äldre åldersgrupperna. Bland de invånare som är 50 år och äldre finns det över 600 flera kvinnor än män, medan det bland invånarna under 50 år finns en manlig majoritet på drygt 500 personer. Det största överskottet av män finns ibland 20–24-åringarna, bland annat på grund av att flera kvinnor än män i dessa åldrar studerar utanför Åland. Därtill kommer att de studerande från andra orter som går i åländska skolor till största delen är män och att en del av dem är skrivna på Åland.

 

Befolkning efter ålder och kön 2019

På ÅSUBs hemsida finns ett antal excelfiler med uppgifter om åldersstrukturen. De visar bland annat befolkningen efter kön och ålder i femårsgrupper och ettårsgrupper samt utvecklingen av kommunernas åldersstruktur från 1970 och framåt. Också uppgifter om försörjningskvoten efter kommun 2000–2019 finns.

Detaljerade siffror för kommunerna och regionerna finns i databastabellerna.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax