Befolkningens åldersstruktur 31.12.2020

Personer över 50 står för nästan 90 procent av 2000-talets befolkningstillväxt

Invånarna som har fyllt 50 år ökade med 170 personer 2020 och utgjorde därmed den större delen av Ålands befolkningstillväxt. Tack vare flyttningsöverskott ökade också antalet invånare under 50 med drygt 70 personer. Detta framgår av statistiken över befolkningens åldersstruktur på ÅSUBs webbplats som nu är uppdaterad med de slutliga uppgifterna för 31 december 2020. I detta nyhetsmeddelande presenteras åldersstrukturen i huvuddrag samtidigt som förändringen både från 2019 och under 2000-talet lyfts fram.

Ålands befolkning efter ålder 2020 samt förändring från 2019 och 2000

 

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Pensionärerna över 75 ökar mest

Den del av befolkningen som är under 18 år blev 45 flera under året. Invånarna i åldrarna 18–29 minskade med över 110, vilket delvis kan förklaras med att årskullarna i 30-årsåldern är betydligt större än årsklasserna i övre tonåren. De stora årskullarna som föddes i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet ger således nu en tillväxt i befolkningen över 30 år, men fjolårets ökning med 140 personer i åldersgruppen 30–49 beror ändå främst på flyttningsöverskott. Befolkningen i åldern 50–64 år ökade med närmare 30 personer. De som har fyllt 65 blev 145 flera, och huvuddelen av ökningen eller 120 personer skedde i åldersgruppen 75–84 år. Ökningen av invånarna som har fyllt 85 är ännu rätt liten, 14 personer under 2020.

Befolkning efter ålder 2000 och 2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Sedan år 2000 har Ålands befolkning ökat med över 4 300 personer. De som har fyllt 50 är nu 3 800 flera, medan befolkningen under 50 år har ökat med bara 500 personer. Den största förändringen har skett i gruppen 65–74 år, där invånarna har blivit nästan 1 800 flera. De som är 75–84 har ökat med 700 och de som är 85 och äldre med drygt 200. De unga under 18 år är närmare 300 flera nu än för 20 år sedan.

Befolkning 65–74 år samt 75 år och äldre 2000–2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Åland har högre andel unga än Finland men lägre än Sverige

Barn och ungdomar under 18 år är nu 20 procent av Ålands befolkning, vilket kan jämföras med 19 procent i Finland och 21 procent i Sverige. Andelen har varit svagt sjunkande sedan år 2000 då den låg runt 22 procent såväl på Åland som i Finland och Sverige. Invånarna mellan 18 och 64 utgör 57 procent på Åland, något mindre än i Finland och Sverige. Nedgången sedan år 2000 har varit lika stor på Åland som i Finland, men mindre än i Sverige.

År 2000 var drygt 16 procent av ålänningarna 65 år eller äldre. Sedan dess har andelen ökat till 23 procent. Andelen har stigit mera i Finland och är nu nästan lika hög som på Åland. I Sverige som låg på en högre nivå år 2000 har andelen äldre ökat långsammare och är nu klart lägre än för Åland och Finland, eller 20 procent.

Förändring av befolkningsandel efter ålder 2000–2020, Åland, Finland och Sverige

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

I Mariehamn och skärgården har bara de äldre blivit flera under 2000-talet

Det finns tydliga skillnader mellan regionerna beträffande hur åldersstrukturen har utvecklats under de senaste 20 åren. I Mariehamn är det endast pensionärerna som har ökat till antalet. De har blivit 1 200 flera sedan år 2000, medan antalet personer under 18 och i arbetsför ålder i stort sett är oförändrat. På landsbygden har samtliga grupper ökat, de som är under 18 med 500, invånarna i åldrarna 18–64 med 1 500 och pensionärerna med närmare 1 400. I skärgården har de 65 år fyllda ökat med drygt 100 sedan år 2000, medan såväl unga under 18 och personer i arbetsför ålder har blivit 200 färre.

Invånare efter ålder och region 2000 och 2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Andelen invånare under 18 år är nu 22 procent på landsbygden, 17 procent i Mariehamn och 14 procent i skärgården. De som är 18–64 år utgör 58 procent i Mariehamn, 57 procent på landsbygden och 53 procent i skärgården. Invånarna som har fyllt 65 utgör en fjärdedel av invånarna i Mariehamn, en femtedel på landsbygden och en tredjedel i skärgården

2020 ökande antalet unga under 18 år på landsbygden och i skärgården, medan en liten minskning noteras i Mariehamn. Detsamma gäller för befolkningen i arbetsför ålder. För de 65 år fyllda noteras en ökning i Mariehamn och på landsbygden, men en liten minskning i skärgården.

Jomala och Lemland har den yngsta befolkningen

Av de enskilda kommunerna har Jomala och Lemland den högsta andelen barn och unga under 18 år, runt 25 procent, men också Finström och Hammarland ligger över 20 procent. Lägst är andelen i de fyra östliga skärgårdskommunerna, under 15 procent. I kommunerna på landsbygden samt i Mariehamn varierar andelen 18–64-åringar mellan 54 och 59 procent, och skärgårdskommunerna ligger i intervallet 50–56 procent. Alla skärgårdskommuner har 30 procent pensionärer eller mera, medan Jomala och Lemland är de enda kommuner där andelen är under 20 procent.

Befolkningens åldersfördelning efter kommun 2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

De som är under 18 ökade i 10 kommuner under året, 6 landsbygdskommuner och 4 skärgårdskommuner. Den största relativa förändringen noteras i Sottunga där en ökning med 9 medförde att andelen invånare under 18 steg från 3 till 12 procent. Invånarna mellan 18 och 64 år blev flera i 9 kommuner och i lika många kommuner ökade de som har fyllt 65.

Medelåldern har stigit från 40 till 44 år sedan år 2000

Befolkningens medelålder steg från 43,6 till 43,9 år. Skärgården har den högsta siffran av regionerna, 50,5, vilket dock är en liten minskning från 2019. Medelåldern i Mariehamn ökade till 44,8 och på landsbygden till 42,2. Sedan år 2000 har genomsnittsåldern ökat med flera år i alla tre regioner. Av de enskilda kommunerna har Jomala nu den lägsta medelåldern med 38,7. Den största förändringen under året noteras i Sottunga där siffran föll från 59,1 till 53,8. Därmed blev Kökar den kommun som har den äldsta befolkningen med en genomsnittsålder på 54,6 år.

Befolkningens medelålder efter region 2000, 2019 och 2020

 

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Närmare 80 personer har fyllt 95 år

Av de närmare 80 personer som har fyllt 95 är nästan tre fjärdedelar kvinnor. Bland de invånare som är 50 år och äldre finns det 660 flera kvinnor än män, medan det bland invånarna under 50 år finns en manlig majoritet på drygt 500 personer. Det största överskottet av män finns ibland 19–24-åringarna, bland annat på grund av att flera kvinnor än män i dessa åldrar studerar utanför Åland. Studierna på annan ort gör också att dessa årskullar är de minsta i den yngre delen av befolkningen, runt 250 personer. Den största årsklassen är 53-åringarna som är 474 personer. Hälften av alla årskullar mellan 40 och 70 år består av omkring 400 personer eller mera.

Befolkning efter ålder och kön 2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

På ÅSUBs webbplats finns ett antal excelfiler med uppgifter om åldersstrukturen. De visar bland annat befolkningen efter kön och ålder i femårsgrupper och ettårsgrupper samt utvecklingen av kommunernas åldersstruktur från 1970 och framåt. Också uppgifter om försörjningskvoten efter kommun 2000–2020 finns.

Detaljerade siffror för kommunerna och regionerna finns i databastabellerna.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax