Befolkningens åldersstruktur 31.12.2021

Antalet personer på Åland som har fyllt 65 år ökade med 170 under 2021 genom att det fortsättningsvis är stora årskullar som uppnår pensionsålder. Tack vare ett flyttningsöverskott ökade också antalet invånare under 65 med närmare 50 personer. Detta framgår av statistiken över befolkningens åldersstruktur på ÅSUBs webbplats som nu är uppdaterad med de slutliga uppgifterna för 31 december 2021. I detta nyhetsmeddelande presenteras åldersstrukturen i huvuddrag liksom förändringen över tid.

Ålands befolkning efter ålder 2021 samt förändring från 2020 och 2000

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Medelåldern steg något, men sjönk i skärgården

Befolkningens medelålder steg från 43,8 till 44 år under 2021. Skärgården har den högsta siffran av regionerna, 50,3, vilket dock är en liten minskning från 2020. Medelåldern i Mariehamn ökade till 45,1 och på landsbygden till 42,4. Av de enskilda kommunerna har Jomala den lägsta medelåldern med 39 och Kökar högst med 54. Den största förändringen under året noteras i Sottunga där siffran föll från 54 till 51. Också i Brändö, Kumlinge, Kökar och Vårdö sjönk medelåldern. Kvinnorna är i genomsnitt 45 år medan männens medelålder är 43.

Befolkningens medelålder efter region 2000, 2020 och 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Pensionärerna över 75 ökade mest

Den del av befolkningen som är under 18 år blev 50 flera under året tack vare ett flyttningsöverskott i denna åldersgrupp. Invånarna i åldrarna 18–29 minskade med närmare 130, vilket delvis kan förklaras med att årskullarna i 30-årsåldern är betydligt större än årsklasserna i övre tonåren. De stora årskullarna som föddes i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet ger således nu en tillväxt i befolkningen över 30 år, men flyttningsöverskottet bidrar också till ökningen i dessa åldersgrupper. De som är 30–49 blev 65 flera under året, och åldersgruppen 50–64 år ökade nästan lika mycket. De som har fyllt 65 blev 170 flera och är nu första gången över 7 000. Huvuddelen av ökningen skedde i åldersgruppen 75–84 år.

Folkmängdsförändring efter åldersgrupp 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Åland har högre andel unga än Finland men lägre än Sverige

Barn och ungdomar under 18 år utgör 20 procent av Ålands befolkning, vilket kan jämföras med 19 procent i Finland och 21 procent i Sverige. Andelen har varit svagt sjunkande sedan år 2000 då den låg runt 22 procent såväl på Åland som i Finland och Sverige. Invånarna mellan 18 och 64 utgör 57 procent, något mindre än i Finland och Sverige.

År 2000 var drygt 16 procent av ålänningarna 65 år eller äldre. Sedan dess har andelen ökat till 23 procent. Andelen har stigit mera i Finland och är nu nästan lika hög som på Åland. I Sverige, som låg på en högre nivå år 2000, har andelen äldre ökat långsammare och är nu klart lägre än på Åland och i Finland, eller 20 procent.

Befolkningsandel efter ålder 2021, Åland, Finland och Sverige

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Flera unga och färre äldre i skärgården

Av regionerna har landsbygden den högsta andelen invånare under 18 år, 22 procent, medan siffran är 17 procent i Mariehamn och 14 procent i skärgården. Under 2021 steg andelen i skärgården, medan den sjönk på landsbygden och var oförändrad i staden. De som är 18–64 år utgör 58 procent i Mariehamn, 57 procent på landsbygden och 53 procent i skärgården, i samtliga fall en liten minskning från 2020. Invånarna som har fyllt 65 utgör en femtedel av befolkningen på landsbygden, en fjärdedel i Mariehamn och en tredjedel i skärgården. Andelen steg i Mariehamn och på landsbygden, men sjönk i skärgården 2021.

Jomala och Lemland är de enskilda kommuner som har den högsta andelen barn och unga under 18 år, 25 procent, men också Finström, Hammarland och Saltvik ligger på 20 procent eller mera. Lägst är andelen i Kökar med sex procent samt i Brändö och Kumlinge med tolv procent. I kommunerna på landsbygden samt i Mariehamn varierar andelen 18–64-åringar mellan 54 och 59 procent, och skärgårdskommunerna ligger i intervallet 49–58 procent. Alla skärgårdskommuner utom Vårdö har 30 procent pensionärer eller mera, medan Jomala och Lemland är de enda kommuner där andelen är under 20 procent.

Befolkningens åldersfördelning efter kommun 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Antalet personer yngre än 18 år ökade under året i 10 kommuner; 5 landsbygdskommuner och 4 skärgårdskommuner samt Mariehamn. Åldersgruppen minskade i fyra kommuner och var oförändrad i två. I Sottunga ökade andelen invånare under 18 år från 12 till 16 procent. Invånarna mellan 18 och 64 år blev flera i 5 kommuner, medan de som har fyllt 65 ökade i 12 kommuner.

Förändring av personer 0–17 år efter kommun 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Andelen unga har minskat från 40 till drygt 20 procent på 100 år

Sett i ett hundraårigt perspektiv har åldersstrukturen genomgått en dramatisk förändring. År 1920 var över 8 000 personer yngre än 20 år, vilket var 40 procent av Ålands då drygt 20 000 invånare. Trots en 50 procent större befolkning är antalet unga under 20 i dag mindre, nämligen 6 500 personer vilket är 22 procent av totalantalet. För 100 år sedan var 2 000 personer eller 10 procent av befolkningen 65 år eller äldre, vilket kan jämföras med dagens siffror: 7 000 personer och 23 procent.

År 1920 var bara 23 personer 90 år eller äldre, 19 kvinnor och 4 män. Av de drygt 300 som hade fyllt 90 vid utgången av 2021 var drygt 200 kvinnor och 100 män.

Invånare 1920, 1970 och 2021 efter ålder

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

 

Befolkningens åldersstruktur 1920, 1970 och 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

För 100 år sedan fanns ett betydande kvinnoöverskott i befolkningen. Kvinnorna var 1 400 flera än männen 1920 och proportionerna kvinnor och män var 53 respektive 47 procent. Nu är kvinnorna bara 170 flera än männen och deras andel av befolkningen 50,3 procent. År 1920 rådde ett kvinnoöverskott i alla åldersgrupper från 25 år och uppåt, medan kvinnoflertalet nu finns främst bland de 60 år fyllda.

Befolkning efter ålder och kön 2021

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

På ÅSUBs webbplats finns ett antal excelfiler med uppgifter om åldersstrukturen. De visar bland annat befolkningen efter kön och ålder i femårs- och ettårsgrupper samt utvecklingen av kommunernas åldersstruktur från 1970 och framåt. Också uppgifter om försörjningskvoten efter kommun för åren 2000–2021 finns.

Detaljerade siffror för kommunerna och regionerna finns i databastabellerna.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax