Befolkningens åldersstruktur 31.12.2023

Allt flera invånare är över 75 år

Befolkningstillväxten på Åland 2023 skedde främst bland de äldre. Antalet personer som har fyllt 75 år ökade med 170. Närmare hälften av invånarna i pensionsålder är 75 år eller äldre. Detta framgår av statistiken över befolkningens åldersstruktur på ÅSUBs webbplats, där tabellerna nu är uppdaterade med slutliga uppgifter för 31 december 2023. 

Ålands befolkning efter ålder 2023 samt förändring från 2022 och 2000
Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Antalet barn under skolålder minskade liksom antalet personer i åldersgruppen 18–29 år. För barn och unga mellan 7 och 17 år noteras en ökning liksom för invånarna i åldrarna 30–64 år. De yngre pensionärerna mellan 65 och 74 år, som har blivit nästan dubbelt flera under 2000-talet, ökar inte mera i antal utan blev något färre under 2023. Ökningen av de äldre var i stället koncentrerad till gruppen 75–84 år.

Befolkning 65–74 år samt 75 år och äldre 2000–2023
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Störst årskullar från 30 till 75 år

Befolkningspyramiden illustrerar att de stora årskullarna födda från 1940-talet och framåt, som i medeltal omfattar 400 personer, har nått 75-årsåldern. I skolåldern består en årsklass i genomsnitt av 350 personer, medan antalet i 20–24-årsåldern är nere på 240 personer, eftersom många ungdomar lämnar Åland för studier. Männen är i majoritet i de yngre åldersgrupperna, medan kvinnorna är flera från 50 år och uppåt. Av de närmare 350 personer som har fyllt 90 år är två tredjedelar kvinnor.

Befolkning efter kön och ålder 2023, fördelning i procent
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Andelen barn och unga under 18 är störst på landsbygden

Av regionerna har landsbygden den högsta andelen invånare under 18 år, 22 procent, medan siffran är 17 procent i Mariehamn och 15 procent i skärgården. Under 2023 steg andelen något i staden, medan den sjönk i skärgården och på landsbygden. 

Invånarna som har fyllt 65 utgör drygt en femtedel av befolkningen på landsbygden, över en fjärdedel i Mariehamn och en tredjedel i skärgården. Andelen ökade i Mariehamn och på landsbygden, men minskade i skärgården.

Invånare efter region och ålder 2023, fördelning i procent
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Stora skillnader mellan åldersstrukturen i olika kommuner

Åldersstrukturen skiljer sig markant mellan kommunerna. Detta åskådliggörs med de befolkningspyramider som finns i excelfilen Kommunvisa befolkningspyramider på webbplatsen. Nedan visas tre av dem.  

Pyramiden för Kumlinge ger också en god bild av strukturen för skärgården totalt: En stor del av befolkningen är i åldrarna 60–80 år och det finns flera män än kvinnor i befolkningen. 

För Jomalas del avspeglar strukturen den stora tillväxten och den höga andelen barnfamiljer, med många invånare under 20 och mellan 30 och 60 år. Andelen 20–30-åringar är dock låg som i många andra kommuner och på Åland totalt. 

Pyramiden för Mariehamn liknar en hel del på motsvarande figur för hela Åland, men staden har större andel ungdomar och mindre andel barn och även ett större kvinnoöverskott, speciellt i äldre åldersgrupper.

Befolkningspyramid för Kumlinge 2023
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Befolkningspyramid för Jomala 2023
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Befolkningspyramid för Mariehamn 2023
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Att invånarna som är 75 år och äldre blir flera märks i nästan alla kommuner. De ökade med drygt 90 på landsbygden, med närmare 70 i Mariehamn och med 10 personer i skärgården under 2023.

Förändring av personer 75 år och äldre efter kommun 2023
Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Större andel äldre än i Finland och Sverige

Drygt 19 procent av befolkningen på Åland är under 18 år, vilket kan jämföras med 18 procent i Finland och 21 procent i Sverige. Andelen som har fyllt 65 år är 24 procent, vilket är högre än Finlands 23 och Sveriges 21 procent. 

På ÅSUBs webbplats finns ett antal excelfiler med uppgifter om åldersstrukturen. De visar bland annat befolkningen efter kön och ålder i femårs- och ettårsgrupper, utvecklingen av kommunernas åldersstruktur från 1970 och framåt samt kommunvisa försörjningskvoter och befolkningspyramider.

Detaljerade siffror för kommunerna och regionerna finns i databastabellerna

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax